Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Откривайки демо-сметка Вие имате възможност да: получите практически навици по работата с Pro Dealing Centre Metatrader 4; отработите техниката на сключване на сделки и управление на ордери; изучите процеса на технически и фундаментален анализ; извършвате високо качествен технически и фундаментален анализ; изпитате в реално време и на реални котировки избрана от Вас търговска стратегия без финансов риск за титуляра на демо-сметката. Процедура по откриване: В случай че никога не сте ползвали информационно-търговския терминал Pro Dealing Centre Metatrader 4, то: Изтеглете и инсталирайте Pro Dealing Centre Metatrader 4. Стартирайте програмата;

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

За да откриете сметка за реална търговия чрез Pro Dealing Centre Metatrader 4 е необходимо: 1.Да изтеглите и инсталирате Pro Dealing Centre Metatrader 4; 2.Да се свържете с нашите експерти на посочените телефони или да ни изпратите съобщение от формата за контакт за да уточним най-удобния за Вас начин за попълване на документите по т.3 и сключване на договор; 3.Да попълните и подпишете следните документи: Договор за търговия с чуждестранна валута срещу предоставена гаранционна сума: Приложение 1: Основни термини и понятия. Приложение 2: Условия за търговия. Приложение 3: Тарифа за таксите и комисионните. Приложение 4: Информация за клиента. Приложение 5: Декларация по чл.4 и чл.5, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗМИП. Приложение 6: Условия за подаване на нареждания по телефон. Приложение 7: Риск и отговорности. 4. Да захраните сметката си с минимум $200. При сключване на договора, клиентите следва да предоставят следните идентификационни документи: За физически лица: Лична карта. За юридически лица: Оригинали или нотариално заверени копия на следните документи: Удостоверение за актуална съдебна регистрация на съответното юридическо лице с дата, не по-ранна от шест месеца преди датата на получаването му от ФБК ЛОГОС-ТМ АД; Съдебно решение за регистрация на юридическото лице. Копия с печат "Вярно с оригинала" на следните документи : Регистрация по БУЛСТАТ; Данъчна регистрация на юридическото лице; Учредителния акт на съответното юридическо лице, от който е видно, че съответният законен представител има право да задължава юридическото лице във връзка с договора и в съответния размер; Лицензиите на юридическото лице за извършване на определена дейност, ако то притежава такива; Лична карта на законния представител на клиента – юридическото лице.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Клиентите могат да захранват суми по разчетната си сметката за търговия: На каса всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. като сметката на клиента се заверява на същия ден. Комисионни за внос или за броене на пари не се начисляват. По банкова сметка като сметката на клиента се заверява на следващия ден след постъпването на превода. Банковите комисионни за извършване на превод за получаване на сумата по сметка на дружеството са за сметка на клиентите.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

При теглене на суми от разчетна сметка за търговия трябва да бъдат изпълнени следните условия: Клиента няма отворени позиции. Теглената сума е не по-малка от 100 USD. Наличността по сметката след операцията е не по-малка от 200 USD. Тегленето на суми до 2 500 USD става без предизвестие, а за суми над 2 500 USD предизвестието е от 2 работни дни. При теглене на суми на каса в размер над 2500 USD се дължи 0,2% банкови разноски (такса теглене и броене на пари). При искане за получаване на сумата по банков път, бенефициент може да бъде единствено посоченото в договора за търговия лице.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Ако оставите отворена позиция повече от един ден то при прехода към следващия календарен ден Вие плащате или получавате определена сума изчислена на базата на разликата в процентните ставки на двете валути във валутната двойка. Дадената операция се нарича суоп. В информационно- търговския терминал суопа автоматично се преизчислява в щатски долари. Операцията се извършва в 00:00 часа сървърно време и е възможно да отнеме няколко минути. В Сряда срещу Четвъртък суопа се начислява в троен размер.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Настоящите правила определят общите условията, по които ЛОГОС-ТМ предоставя услуги по извършване на операции на форекс пазара посредством интернет или по телефона на физически и юридически лица. Те включват най-важните моменти упоменати в Договора за валутна търговия срещу предоставена гаранционна сума и неговите приложения. ЛОГОС-ТМ предоставя на КЛИЕНТА двустранна котировка Bid/Ask посредством търговския терминал. Покупката се извършва по котировка Ask на търговския терминал, а продажбата - по котировка Bid. Сделката се осъществява по цената, която КЛИЕНТА вижда на екрана. В процеса на потвърждаване на сделката цената може да се промени и ЛОГОС-ТМ има право да предложи на КЛИЕНТА нова цена. При това КЛИЕНТА може да се откаже от предложената цена. През повечето време ЛОГОС-ТМ поддържа фиксиран спред указан в “Спецификации на форекс договорите”. При пазарни условия отличаващи се от нормалните ЛОГОС-ТМ си оставя правото да увеличи спреда по валутните двойки. В частност спреда по основните валутни двойки може да бъде увеличен за известен период от време както следва: EURUSD до 5 пипса, USDCHF до 6 пипса, GBPUSD до 6 пипса, USDJPY до 5 пипса. Минималното ниво за поставяне на отложени ордери (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) от пазарната цена по валутните двойки е 10 пипса. Клиента няма право да променя или изтрива ордер, в случай че цената е достигнала нивото на изпълнение на ордера. Принудителното затваряне на отворени позиции по разчетната сметка на клиента се осъществявя, когато текущото салдо по сметката достигне 30 % от изискуемата по наличните отворени позиции сума. Всички въпроси свързани с котировки, подаване и изпълнение на поръчки са изцяло от компетентността и правомощията на ЛОГОС–ТМ. В случай на излизане в публичното пространство на новини, изказвания и други вербални интервенции на фактори на международния финансов пазар, както и при форс мажорни събития или пазарни условия отличаващи се от нормалните ЛОГОС - ТМ не носи отговорност за липса на котировки, забавяне на котировки, промяна на спред и/или други търговски условия. Всяко позоваване на котировки от други информационни системи е неприемливо.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

ФК “Логос-ТМ” дава награди на свои клиенти въз основа на които разкрива сметки за управление. Определянето на клиентите спечелили сметки за управление се извършва според регламент, обявен предварително от ФК “Логос-ТМ” и във връзка с конкурс или промоция на ФК “Логос-ТМ”. Сметки се разкриват и активират след подписването на договор и приложенията към него. Клиентът има право да търгува с всички налични в сметката за управление инструменти. Срокът на договора за управление на сметка е 12 месеца. Клиентът има право да получи комисионна в размер на 30% от реализираната печалба. Изчисляването на печалбата се извършва в края на всеки месец на база наличността по сметката (Equity). При наличие на непокрита загуба от предходни месеци същата се приспада от печалбата преди изчисляването на комисионната. При спадане на нивото на първоначално захранените средства с над 20% договора за управление на сметката се прекратява. ФК “Логос-ТМ” си запазва правото да откаже изплащането на начисления бонус в случай на подозрения, че реализираните обороти са натрупани чрез фиктивни сделки или чрез измама.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

От началото на 2007 г. е в сила нов закон за Данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който по-подробно и изчерпателно третира облагането на Вашите доходи. Настоящият материал цели да обърне внимание на Вашите данъчни задължения, произтичащи от сделките, които извършвате чрез Финансова къща Логос-ТМ АД. Законът изрично посочва необлагаемите доходи и дефинира какво не се счита за доход, като прави уговорка, че това не се прилага за доходите от стопанска дейност, като търговец, по смисъла на Търговския закон, включително, като едноличен търговец. Съгласно чл. 13. (1) от ЗДДФЛ не са облагаеми следните доходи, свързани с финансови инструменти: Необлагаеми доходи: Чл. 13. (1) Не са облагаеми: 1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на: а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години; 2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на: а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година; б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута; г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците; 3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби; 4. разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции; 5.доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

С изключение на Събота и Неделя, форекс пазара работи без никакво прекъсване 24 часа в денонощието: Ликвидност: Форекс пазара има средно-дневен оборот от над 4 трилиона долара, което го прави най-големия и най-ликвиден пазар в света. Високата ликвидност осигурява на участниците възможност да откриват и закриват позиции на всяко ценово ниво независимо от големината на позициите. Също така високата ликвидност прави форекс пазара изключително труден за манипалуции и уговорки за разлика от други пазари. Левъридж: Форекс пазара позволява търговията на марджин, което дава възможност със сравнително малък капитал да се управляват значително по-големи позиции. Например, ако депозирате $1000 по сметката си, ще имате възможността да отваряте позиции в размер на $100 000 използвайки левъридж от 1% (1:100). Липса на комисионни: За разлика от други пазари при Форекс пазара не се начисляват повечето познати комисионни за сключване на сделка (отваряне, затваряне, модификация на поръчки), за ползване на софтуер и други. Къси продажби: Форекс пазара дава възможност за откриване на къси продажби. По този начин участниците могат да залагат и да печелят както от поскъпването така и от поевтиняването да дадена валутна двойка.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Ако проведения от Вас анализ показва, че курса на валутна двойка на форекс пазара ще се повиши то е необходимо да купувате. Покупките се осъществяват винаги по цена “Ask”- цена “Продава”. Купувайки валутна двойка Вие купувате валутата стояща на първо място в абревиатурата и продавате валутата стояща на второто място в абревиатурата. Сключвайки тази сделка Вие разчитате на това, че след време купената валута ще поскъпне, а продадената валута ще поевтинее. Или с други думи, че една единици от първата валута ще се разменя за повече единици от втората валута. Ако проведения от Вас анализ показва, че курса на валутна двойка на форекс пазара ще се пада то е необходимо да продавате. Продажбите се осъществяват винаги по цена “Bid” - цена “Купува”. Продавайки валутна двойка Вие продавате валутата стояща на първо място в абревиатурата и купувате валутата стояща на второто място в абревиатурата. Сключвайки тази сделка Вие разчитате на това, че след време продадената валута ще поевтинее, а купената валута ще поскъпне. Или с други думи, че една единици от първата валута ще се разменя за по-малко единици от втората валута. За откриване на нова позиция на форекс е необходимо да отворите прозорец “Поръчка”. Съществуват няколко способа за това: Натиснете десния бутон на мишката в “Състояние на пазара ” или в “Терминал” и в контекстното меню изберете “Поръчка”; Натиснете F9; От меню “Инструменти” -> “Поръчка”; Натиснете десния бутон на мишката върху дадена графика и в контекстното меню изберете “Търговия” -> “Поръчка”; С две бързи кликвания с левия бутон върху валутна двойка “Състояние на пазара ”

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове