Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Фондът стартира на 02.05.2000г. Фондът Райфайзен-Евразия-Акции инвестира в акции на основно добре оценявани компании от близки в икономическо или политическо отношение страни. Инвестициите се извършват предимно в Китай, Индия, Русия, Турция и страните от АСЕАН - Малайзия, Индонезия, Филипините и Тайланд. Наред с възможностите за развитие на тези нововъзникващи пазари трябва да се имат предвид и значително по-високите колебания на курсовете на акциите, както и валутните колебания.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Райфайзен Глобален Акции е създаден на 16.10.1986 г. Фондът инвестира основно в глобални акции, с регионален фокус върху Северна Америка, Европа и Япония. Предпочитани са компании с атрактивни фундаментални резултати. В допълнение, секторния и географски подбор на акциите осигуряват широка диверсификация. Фондът е насочен към инвеститори, желаещи да се възползват от получаването на високи доходи от инвестирането в акции, като при това съзнателно поемат риска от значителни курсови колебания (движение на цените на акциите и на валутните курсове). Инвестиционният хоризонт е повече от 5 години.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Общинска Банка АД предлага Репо сделки с български краткосрочни и дългосрочни инструменти, с ангажимент за обратно изкупуване на ценни книжа с бъдеща дата. Репо сделките представляват гъвкав инструмент за инвестиране на свободни парични средства дори и за нестандартни периоди. Репо сделка продава-купува е сделка, при която Банката продава ценна книга на клиента с уговорката за обратното ù изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Обратно репо (купува-продава) е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата ценна книга на същия клиент на бъдеща дата.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД извършва следните сделки на пазарите на чуждестранни ценни книжа в страната и чужбина: Покупко-продажби и репо сделки с чуждестранни ценни книжа и посредничество за сключване на такива сделки; Поемане на емисии на ценни книжа на чуждестранни пазари; Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа; Държане на чуждестранни ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност); Изготвяне на проспекти за публично предлагане на чуждестранни ценни книжа; Представителство на притежателите на чуждестранни ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общите събрания на притежателите на ценни книжа; Заемане на чуждестранни ценни книжа; Информационни консултантски услуги във връзка с гореизброените дейности.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

ДФ "ОББ Патримониум Земя" е високорискова колективна инвестиционна схема. Средствата на фонда се инвестират предимно в акции на Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) в страната и чужбина с преимуществена насоченост в земеделска земя, офисни и логистични площи; акции на емитенти от аграрния сектор; дружества от хранително-вкусовата промишленост. Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3-5 години. Съществено предимство на фонда: инвестицията в земя е едно от най-стабилните вложения с дългосрочен характер и изключително добри перспективи. ДФ "ОББ Патримоним Земя" е подходящ за инвеститори, които търсят по-високи печалби, но са склонни да поемат и риска от неблагорпиятни промени в цената на един дял, предвид инвестицията във високорискови активи.

ОББ Асет Мениджмънтwww.ubbam.bg »

Основна цел на ИД “ОББ Балансиран Фонд” АД е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на акциите на Инвестиционното дружество чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа. Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 2-3 години. В краткосрочен план, цел на инвестиционното дружество е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск. Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.

ОББ Асет Мениджмънтwww.ubbam.bg »

ДФ "ОББ Платинум Облигации" е ниско рискова колективна инвестиционна схема, предназначна за инвеститори, които търсят сигурност и постоянство за стойността на вложенията си и са склонни да поемат нисък риск, с оглед ограничаване на евентуалните негативни резултати от търговията с ценни книжа. Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 1 година. Основна цел на ДФ “ОББ Платинум Облигации” е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденти и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения в лева при ниско ниво на риск.

ОББ Асет Мениджмънтwww.ubbam.bg »

Доверителното управление е предназначено за физически лица, институционални и корпоративни инвеститори. При управлението на индивидуален портфейл се дефинират целите и нивото на инвестиционен риск, което клиента-доверител е съгласен да поеме. Това определя вида и структурата на порфейла като видове финансови активи, географско разположение и т.н. „ОББ Асет Мениджмънт” АД предлага три основни типа порфейли в зависимост от нивото на поетия риск и очакваната възвращаемост: „Премиум” портфейл – високо рискова стратегия: „Балансиран” портфейл – балансирана стратегия: „Платинум” портфейл – консервативна стратегия: Въз основа на тези три типа портфейли се разработват и конкретни портфейли съгласно индивидуалните изисквания на клиента – неговата толерантност към риск, инвестиционни цели и предпочитания. Независимо от избрания тип портфейл, той се съставя така, че да минимизира възможните рискове чрез диверсификация /разпределение/ на средствата между различни активи. На база задълбочен фундаментален и технически анализ се взимат решенията за инвестиция, като стремежът е да се открият инвестиционни възможности, за които съществува вероятност да се представят по-добре от пазара. Така конструираният портфейл ежедневно се управлява от екипа на „ОББ Асет Мениджмънт” АД и с оглед на пазарната конюнктурата и промените в пазарните цени на активите в портфейла се извършват промени с цел постигане на поставените цели на портфейла.

ОББ Асет Мениджмънтwww.ubbam.bg »

Общинска Банка АД е с дългогодишен опит в сключването на сделки на пазарите на благородни метали. Тя предлага на своите клиенти злато и сребро под формата на български национални възпоменателни и чуждестранни инвестиционни монети и други ценности, като поддържа богат асортимент от артикули. В Централно управление и клоновете на банката се предлагат едни от най-популярните златни и сребърни инвестиционни монети, кюлчета и други видове инвестиционно злато, чиято автентичност е гарантирана със сертификат.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска Банка АД е одобрена от Министерството на финансите за първичен дилър на Държавни Ценни Книжа. Общинска Банка предлага на своите клиенти и контрагенти следните сделки с Държавни Ценни Книжа: Сделки с държавни ценни книжа, емитирани от правителството на Република България – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство и търгуеми на пазарите в страната и чужбина. Сделки с Държавни Ценни Книжа, емитирани от чужди правителства – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от чужди правителства, търгуеми на международните финансови пазари. Сделки с дългови ценни книжа, емитирани на външни пазари – окончателна покупка или продажба на дългови ценни книжа, емитирани от чуждестранни финансови и нефинансови институции, търгуеми на международните финансови пазари.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове