Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Лостовият ефект и марджина са достъпни за търговците на Forex благодарение на стандартите на индустрията. Лостовият ефект позволява на търговеца да получи висок потенциален ефект върху своята инвестиция, но също така увеличава и размера на риска. CMS Fx предлага максимален лостов ефект от 100 към 1. Това означава, че за да търгувате със стандартен лот от 100 000 USD е необходим маржин от 1 000 USD. Например, ако търговец притежава депозит от USD 2 000 и купува USD/JPY - 1 лот на цена от 97.25, с лостов ефект от 100:1. Размера на маржина е USD 1 000. Ако позицията е печеливша, размера на печалбата ще бъде прибавена към маржина. Ако позицията е губеща, сумата на загубата ще бъде извадена от маржина. Ако цената се е придвижила със 100 пипса в посока на откритата позиция, търговеца ще реализира печалба от USD 1 000, което прави ефективност от 50 % върху първоначалния депозит от USD 2 000 или 100 % доходност върху маржина от 1 000 USD. Ако пазара се придвижи в неблагоприятна посока за търговеца от 100 пипса, позицията ще бъде закрита, тъй като остатъка по сметката ще спадне под неоходимия минимален размер, т.нар margin call от 1 000 USD. В този случай търговеца ще загуби 1 000 USD или 50 % от своя първоначален депозит, от който ще останат проблизително 1 000 USD. За да се минимизира риска за клиента, калкулациите се правят на база експозиция за търговската сметка, а не на отделна позиция. Например, ако сте купили 4 лота USD/JPY и сте продали 2 лота USD/CAD, минималният изискуем маржин ще бъде равен на USD 6 000. CMS Forex изисква 1 % маржин за основните валутни двойки и 4 % за останалите валутни двойки, което прави лостов ефект от 100:1 до 25:1. Ако желаете вашата сметка да бъде настроена на по-малък лостов ефект моля свържете се с отдела по обслужване на клиенти, посочете вашето име, номера на сметката и размера на маржина.

Анмартwww.anmart-forex.com »

Купувачът на опцията придобива правото да закупи или продаде определен финансов инструмент (базов актив) по фиксирана в договора цена, т. нар. цена на упражняване на опцията. Опцията, която дава право за закупуване на базовия актив, се нарича кол опция, докато опцията, която дава правото за продажба на базовия актив, се нарича пут опция. Опцията може да се закупи или продаде. Едновременна покупка и продажба на опции дава възможност за по-сложни инвестиционни стратегии. Предимството на опцията спрямо директната покупка на базовия актив се състои в гъвкавостта, с която разполага купувача на опцията да избере цена на упражняване при покупка на опцията, както и да прецени дали да упражни опцията до/на падежа в зависимост от спот цената. В зависимост от момента, в който могат да бъдат упражнени, опциите се разграничават на европейски опции (могат да бъдат упражнени само на падежа) и американскиопции (могат да бъдат упраженени във всеки момент до изтичане срока на опцията). Пазарните сценарии се различават по това дали инвеститорът притежава базовия актив. Размерът на потенциалната печалба зависи от това дали опцията е купена или продадена. Покупката на опция предоставя теоретично неограничен потенциал за печалба. Потенциалната печалба на купувача представлява разликата в полза на купувача между цената на упражняване на опцията и спот цената на базовия актив при изтичане на опцията като се извади опционната премия, заплатена за опцията. Потенциалната печалба на продавача на опцията е ограничена до получената опционна премия. Рисковете също се различават в зависимост от това дали опцията е купена или продадена. За купувача на опцията максималната потенциална загуба е ограничена до размера на опционната премия в случая, когато купувачът реши да остави опцията неупражнена. За продавача на опцията размерът на потенциалната загуба е теоретично неограничен и е равен на разликата в полза на купувача между цената на упражняване и спот цената на базовия актив като се прибави получената опционна премия.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Членството на България към Европейския съюз от 2007г. осигури на България възможността да усвои до 7 млрд.евро за периода 2007г.-2013г. от европейските Структурни фондове и финансиращи програми за развитието и модернизацията на различни сфери от икономиката и социалната сфера. Тази възможност е насочена към публичния и частния сектор в страната и се стреми да ограничи различията в икономическото и социално развитие между отделните региони в България и между България и останалите страни-членки на ЕС. Получаването на безвъзмездно финансиране се осъществява посредством: Оперативните програми: ОП”Транспорт”, ОП “Околна среда”, ОП ”Регионално развитие”, ОП ”Развитие на човешките ресурси”, ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП ”Административен капацитет”, ОП “Техническа помощ” и Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. Финансова група Капман предоставя следните услуги: Извършва консултации за подходящата програма за кандидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности; Извършва консултации свързани с обосновка на концепцията на клиента, която трябва да бъде в съответствие на целите на програмата и съответно да бъде обоснована във финансов, икономически и социален аспект. Изработване на бизнес план; Извършва консултации при комплектоването на документите; Извършва консултации свързани с предпроектни проучвания; Извършва консултации за размера и начина на допустимото финансиране, което може да получи; Извършва консултации относно банково финансиране; Извършва консултации свързани със сроковете, които клиента трябва да спази в процес на изпълнение на проекта.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Това са широко използвани на българския пазар непарични платежни средства. Те са издадени в края на 1998г. и имат следното приложение: плащане на вноски по приватизационни договори; плащания на лихви по ЗУНК (само за компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи); за търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд (само за поименните компенсационни бонове); за участие в масовата приватизация; за плащания при приватизация чрез Българска фондова борса. В Закона за сделките с компенсаторни инструменти, приет от Народното събрание на Република България на 26 април 2002 год., бяха определени като компенсаторни инструменти три типа книжа - компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Компенсаторните инструменти са безналични и поименни инструменти, регистрирани в Централния депозитар. Собствеността върху компенсаторните инструменти може да се прехвърля свободно на БФБ – София. Освен тях, във връзка с решение на ВАС, към горните инструменти са приравнени и жилищно-компенсаторни записи, издадени въз основа на жилищно спестовни влогове или т.нар. “лихвоточки”. Собствениците на последните инструменти също имат право да участват в приватизационни сделки на пода на БФБ. Ако Вие или Вашите роднини сте собственици на компенсаторни инструменти, Бул Тренд Брокеридж ООД Ви предлага следните услуги: продажба на пода на БФБ на актуални цени и минимални комисионни; пълна прозрачност и сигурност; участие в процеса на приватизация и закупуване на ценни книжа; пълно професионално обслужване от наша страна, никакви затруднения или губене на време за Вас, при най-изгодни условия.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Търговията на акции на публични български компании се осъществява на Българска Фондова Борса - София чрез лицензиран инвестиционен посредник. След избора на инвестиционен посредник сключвате стандартен договор за брокерски услуги в офиса на избрания от Вас посредник. За целта е необходимо да представите личната си карта на лицето, което приема Вашата поръчка, за да попълни данните Ви в договора. След сключване на договора, който се издава в два екземпляра - един за Вас и един за инвестиционния посредник, към него се попълва и Вашата поръчка за покупка или за продажба. Ако поръчката Ви е за покупка на акции, е необходимо да депозирате съответната сума, на каса (или по сметка) на инвестиционния посредник. Стойността на сделката се посочва в поръчката, като тя се определя от цената за акция и броя акции. Конкретната цена, на която можете да оставите поръчката си "купува", е по Ваша лична преценка, като за сведение може да ползвате информация от Бюлетините на "БФБ" АД. Ако поръчката Ви е за продажба на акции, следва да предадете депозитарната разписка, която удостоверява собствеността Ви върху притежаваните от Вас акции. Поръчките купува/продава се издават също в два екземпляра и се подписват от двете страни по сделката. Вие предварително се запознавате с Тарифата за такси и комисионни при сделки с български ценни книжа на инвестиционния посредник, която е на достъпно и видно място в офиса му. Работното време на "БФБ"АД е от 9:30 до 14:00 часа всеки работен ден. Това е и времето, в което би могла да се изпълни, промени или отмени Вашата поръчка. Промени или дори отмяна на все още неизпълнена поръчка бихте могли да направите и по телефона, но до края на работния ден на Инвестиционния посредник трябва лично да подпишете новите документи

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Доверително управление представлява управление на инвестиционен портфейл от ценни книжа и финансови инструменти, търгувани на българския и/или световните пазари. Инвеститорът предоставя определена сума, а „КТБ Асет Мениджмънт АД” взима решения в какви финансови инструменти да бъдат инвестирани паричните средства, в зависимост от инвестиционните цели и стратегии на клиента. Управлението на портфейла се извършва от „КТБ Асет Мениджмънт АД” от името и за сметка на клиента, и на негов риск, чрез инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощения от клиента инвестиционен посредник „Корпоративна търговска банка АД”. „КТБ Асет Мениджмънт АД” е управляващо дружество, лицензирано за управление на дейността на договорни фондове и портфейли на институционални и корпоративни инвеститори и физически лица.

КТБ Асет Мениджмънтwww.corp-am.com »

U BROKER представлява платформа за Интернет търговия на БФБ София. Условията за достъп до нея са ползвателят да има сметка в ОББ, да е клиент на Интернет банкиране “U-Homeline” на ОББ и да подпише договор за брокерски услуги с банката. 1. За да бъдем Вашият брокер на БФБ, е необходимо: Да станете клиент на ОББ, като разкриете сметки , с които ще се отразяват операциите по вашия портфейл Да се регистрирате като потребител на електронното банкиране на ОББ Да се запознаете и подпишете “Договор за брокерски услуги” Да реализирате вашите желания получавайки онлайн информацията директно от БФБ , която ви предоставяме със следните ВЪЗМОЖНОСТИ на електронното банкиране на ОББ 2. Позиционирате се на онази ваша сметка, с която искате да оперирате 3. Отивате на подменю ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 4. Сделки и оферти на БФБ Предлагаме ви информация за всички търгувани инструменти като посочваме техния код на БФБ и ISIN, номинал и валута на издаване, и последна цена на търговия. С бутон FRESH ще опресните информацията . Селектирането на инструменти от горния списък, на база на вашия интерес, с последващо натискане на бутона ИЗБЕРИ ще рефлектира в създаване на вашия евентуален инвестиционен портфейл. Клик върху един от избраните от Вас инструменти в ще ви покаже валидните в момента оферти подредени по вид – купува, продава със съответното количество лотове и конкретната цена . Подредбата е в низходящ ред за оферти купува и във възходящ за оферти продава. Посочването на средна цена купува и продава и общо количество направени оферти купува и продава ще ви даде възможност да прецените инвестиционните намерения към съответния момент.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

ДФ ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар е фонд с ниско рисков профил, тип „паричен пазар”, който стартира публично предлагане на дялове на 31 октомври 2007 г. Това е фондът с най-добро представяне на българския пазар за 2008 г. – с близо 8% доходност на годишна база. ДФ ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар е подходящ за постигане на доходност за оборотни средства при нисък риск. Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят начини да оптимизират управлението на паричните си средства, като правят вложения на оборотни средства при гъвкава схема, в която не се начисляват такси. Фондът е подходящ също за инвеститори, които търсят алтернатива на депозитите за своите спестявания при нисък риск – при нестабилни фондови пазари фондовете „паричен пазар” демонстрираха най-добри резултати за своите инвеститори, като ДФ ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар завърши 2008 г. като най-доходният фонд на българския пазар с близо 8% годишна възвръщаемост. Фондът е подходящ за индивидуални и институционални инвеститори. Капиталовите печалби не се облагат с данък по българското законодателство. Какви такси за покупка на дялове и обратно изкупуване се заплащат? Не се заплащат такси и не се покриват разходи от инвеститорите за емитиране и обратно изкупуване Инвеститорите не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Банка Пиреос България АД дава възможност на своите клиенти да сключват репо сделки с акции на водещи компании търгувани на БФБ. Условия: -50% от пазарната стойност на акциите -91 дневен срок на репо сделките, с възможност за подновяване -Задължителна стоп цена включена в договора -Лихва в размер на 3м Софибор + 8.0%, в сила от 01/03/2009, за всички съществуващи договори за репо-сделки.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България, насочено изцяло към закупуване на земеделска земя. Основната дейност на Фонда е закупуване и окрупняване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда и продажбата й след 2011 г. Към края на февруари 2009 г. Фондът е придобил около 293 200 декара земеделска земя в различни райони на страната на средна цена около 219 лв./декар. Фондът планира да инвестира в общо 329 000 декара до края на 2009г., а до края на 2010г., в 379 000 декара земеделска земя. ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ спечели през 2006 г. голямата награда за финансов продукт на годината на международното ежегодно изложение „Банки Инвестиции Пари”.

Елана Трейдингwww.elana.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове