Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

На междубанковия паричен пазар банката традиционно е сред участниците, реализирали най-голям обем предоставени и получени депозити и е част от панела банки, които формират индекса „Софибор”. Банката предлага на своите институционални клиенти депозити и разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута при благоприятни условия, атрактивни лихвени проценти и гъвкави условия. Директно договаряне на условия по срочен депозит с дилър на банката – в зависимост от пазарните условия, сумата и срочността на предоставения депозит. Котиране на различни срочности – краткосрочни (O/N, 1 седмица, 2 седмици, 3 седмици) средносрочни (1 месец до 12 месеца) и дългосрочни депозити (със срочност над 12 месеца) Депозити в български левове, евро, щатски долари Гъвкави срочни депозити - гъвкавият срочен депозит дава право след изтичането на определен период от откриването на депозита клиентът при необходимост да тегли суми до предварително определен размер на депозита, без това да нарушава договорения лихвен процент Концентрация на парични средства - концентрация на парични средства от няколко сметки по една на дневна, седмична или месечна база. Допълнително възможност за зануляване на сметките или да остава салдо, определено от клиента.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Репо сделките са гъвкав инструмент за инвестиране на парични средства или набавяне свеж ресурс срещу обезпечение от български държавни ценни книжа (ДЦК). Репо сделка (продава - купува) е сделка, при която банката продава ценна книга на клиента с уговорката за обратното ù изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Обратно репо (купува - продава) е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата ценна книга на същия клиент на бъдеща дата. Разликата в цените между покупката формира и дохода за страната, осигурила ресурса. Пощенска банка предлага на своите клиенти: Репо и обратно репо с български ДЦК Гъвкави срокове. Атрактивни лихвени проценти. Конкурентен отбив от пазарната стойност на обезпечението (haircut).

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Валутен риск - заплахата от промяна на валутно обменните нива върху паричните потоци на дадено дружество, носеща риск за неговите финансови резултати. Отнася се за фирми с парични потоци в USD (металообработващи компании, търговци на борсово котирани в USD стоки – зърно, петрол, метали). Поради риска, свързан с валутните пазари, и заплахата за компаниите, изложени на него, Пощенска банка предлага богато разнообразие от средства за хеджиране на валутния риск: Обикновен валутен форуърд - клиентът поема твърд ангажимент да купи/продаде определена валута на бъдеща дата по предварително договорен обменен курс. Характерни черти: Пълна прогнозируемост на паричните потоци от сделките с чуждестранни валути Форуърдният договор има ограничението да се осъществи единствено и само на предварително договорената дата в бъдещето Гъвкав валутен форуърд - клиентът поема твърд ангажимент да купи/продаде определена валута до определена бъдеща дата по предварително договорен обменен курс с опция за частично изпълнение. Характерни черти: Възможност за частични изпълнения на сделката в рамките на определен период от време Задължение за пълно изпълнение по договорената номинална сума. Минимална сума за частично изпълнение по договора – 25 000 евро и кратни на това суми Форуърд плюс (EKI Forward) - клиентът се съгласява да купи/продаде определена валута на бъдеща дата по предварително договорен обменен курс с възможността за участие в благоприятното движение на валутния курс до определена бариера. Характерни черти: Възможност за възползване от благоприятни движения на валутния курс до предварително уговорено ниво След достигане на бариерата продуктът се превръща в обикновен форуърд Валутна опция - гарантира фиксиран обменен курс на клиента и му дава правото, но не и задължението да закупи (кол опция) или продаде (пут опция) определено количество от една валута на датата на изтичане на опцията. Характерни черти: Заплащане на премия за придобиване на правото

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Лихвен риск – риск от неблагоприятна промяна на лихвените равнища, водещо до повишаване на лихвените разходи/понижаване на лихвените приходи на компанията. Поради големия риск, свързан с лихвените проценти и заплахата от неблагоприятни движения, Пощенска банка предлага богато разнообразие от средства за управление на лихвения риск. Лихвен cуап (Interest rate Swap) - споразумение между банката и клиента, при което последният се съгласява да разменя фиксирани периодични плащания срещу плаващи за определен период от време, базиран върху определен номинал. Характерни черти: Фиксиране на лихвения процент по заем/депозит Отделен и независим продукт от обслужвания заем/депозит Лихвена опция (Interest rate Cap) - фиксира максимално ниво по обслужвания от клиента заем. Последният е хеджиран срещу потенциално покачване на лихвените проценти над определената горна лихвена граница, без да елиминира потенциални печалби от намаление в лихвените проценти. Характерни черти: Ограничение на движението на лихвените проценти до определено ниво За придобиването на продукта се дължи премия, платима еднократно в момента на сключване на договора или разсрочена във времето. Лихвена опция с възможност за възстановяване на платената премия (Refundable Cap) - лихвена опция с две главни характеристики: хедж срещу потенциално покачване на лихвените проценти над определената горна лихвена граница и възможност за възстановяване на премията. Характерни черти: Ограничение на движението на лихвените проценти до определено ниво За придобиването на продукта се дължи премия Възможност за възстановяване на премията, ако горната лихвена граница не бъде пробита през периода на хеджа Стъпаловиден лихвен суап (Step up Swap) - споразумение между банката и клиента, при което последният се съгласява да разменя фиксирани периодични плащания (стъпаловидно нарастващи) срещу плаващи за определен период от време, базиран върху определен номинал. Характерни черти: Фиксираният лихвен процент се увеличава стъпаловидно. Продуктът балансира първоначалния отрицателен лихвен диференциал през периода на лихвения суап.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Стоков риск – риск от неблагоприятна промяна в цените на произвежданите или употребяваните борсово котирани стоки (метали, селскостопански продукти, енергийни суровини и др.). Инструменти за управление на стоковия риск: Стоков суап - споразумение между банката и клиента, при което последният разменя фиксирана за плаваща цена на определена борсово котирана стока. Стокова опция – гарантира фиксирана цена на клиента и му дава правото, но не и задължението да закупи (кол опция) или продаде (пут опция) определено количество от стоката на датата на изтичане на опцията.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка е активен член на Българска фондова борса – София, от 1997 г. и традиционно е сред 10-те инвестиционни посредника с най-голям оборот и сделки на пазара. Банката предлага следните услуги по инвестиционно посредничество на българския капиталов пазар: Търговия с акции и корпоративни облигации на български компании Записване на акции при увеличения на капитала и листване на компании на БФБ Участие в борсова приватизация на дялове от държавни компании Унаследяване и търговия с компенсаторни инструменти Онлайн търговия на БФБ чрез web-базираната платформа COBOS Получаване на дневни, седмични и периодични анализи на БФБ и публичните компании – безплатно за клиентите на банката Дейност като маркет мейкър за публични компании – банката е пионер и най-активен изпълнител на тази услуга у нас.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка предоставя на своите клиенти достъп до най-големите чуждестранни фондови пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия. Тези борси предлагат изключително широк набор от финансови инструменти, включващи както акции на най-големите световноизвестни компании, така и изключително популярните борсово търгувани фондове (ETFs), чрез които на практика можете да инвестирате във всички основни класове активи или да получите експозиция към цели пазари, региони или икономически сектори и зони. Повече информация за тези инвестиционни възможности можете да намерите тук. Пощенска банка осигурява реална доставка, както и съхранение на закупените акции и други финансови инструменти. Реалната доставка, от една страна, Ви дава по-голяма сигурност на инвестицията, а от друга страна, гарантира всички права на акционер в съответната компания или притежател на дялове от ETF. Пощенска банка съхранява чуждестранните финансови инструменти в банки поддепозитари чрез световноизвестната Bank of New York Mellon.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка подпомага местните компании – публични дружества или такива, които желаят да придобият публичен статут, в техните начинания за увеличение на акционерния капитал чрез организиране на първични публични предлагания на акции или други финансови инструменти (IPOs), процедури по увеличение на капитала на публични дружества или пласиране на финансови инструменти. Пощенска банка също така помага на инвеститори - физически или юридически лица, да намалят акционерното си участие в компании чрез вторично публично предлагане на акции (SPO) или пласиране на финансови инструменти. Услуги по допускане на акции на компания до търговия на регулиран пазар (listing). Пощенска банка предлага услуги по допускане на акции на компания до търговия на регулиран пазар (listing) за компании, които търсят борсово представяне на "Българска фондова борса – София" АД. След техния борсов дебют Пощенска банка продължава да съдейства на тези компании чрез предоставяне на анализи и консултантски услуги. Търгови предлагания/обратни изкупувания. За сметка на акционери, търсещи значителна/мажоритарна позиция в определени български компании, Пощенска банка организира търгови предлагания за придобиване на акциите на останалите акционери в определената компания. В допълнение Пощенска банка организира и процедури по обратно изкупуване на акции от компаниите емитенти.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка предлага пълна гама от услуги, свързани със структуриране на облигационни емисии, частно пласиране и последващо допускане на облигационните емисии до търговия на "Българска фондова борса – София" АД или първично публично предлагане на облигации. Пощенска банка предоставя услуги, свързани с изготвяне на всички необходими документи за издаване и регистрация на облигационна емисия, както и предоставя консултантски услуги на емитента относно необходимата информация, която следва да бъде разкрита в документите за издаване на емисията, изготвя предварителна оценка за инвеститорското търсене на бъдещата облигационна емисия, маркетингови материали и организира презентационни срещи.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

В ролята си на банка депозитар Пощенска банка обслужва дейността на над 30 договорни фонда и пенсионно-осигурителни дружества. Ежедневният контрол върху изчислената нетна стойност на активите на договорните фондове и инвестиционните дружества гарантира сигурността и интересите на вложителите в техните дялове. Клиенти на банката са и много местни и чуждестранни инвестиционни посредници, застрахователни дружества, банки, гаранционни фондове и др. Пощенска банка е и единственият доставчик на депозитарни услуги за българския капиталов пазар на най-големия европейски депозитар на финансови инструменти Clearstreambanking Luxembourg, част от Deutsche Boerse Group. Инвестирайки значителен времеви и финансов ресурс в своята софтуерна система за предоставяне на попечителски/депозитарни услуги и чрез нейното постоянно усъвършенстване, Пощенска банка може да предложи на своите чуждестранни клиенти, инвестиращи на местния пазар: Пълна съвместимост със SWIFT® стандартите за комуникация STP (straight through processing) функционалност при обработка на клиентските инструкции Автоматизирана нотификация до клиента за всички статуси по време на сетълмент цикъла на сделката Обработка на пълния набор от корпоративни събития, характерни за българския пазар Възможност за прилагане на индивидуален подход при специфични клиентски изисквания .

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове