Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Договорния Фонд Юг Маркет Оптимум е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание. Юг Маркет Оптимум се управлява с разрешение № 61-ДФ от 25.03.2008 г. от УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.). Банката Депозитар съхранява активите на Юг Маркет Оптимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Уважаеми клиенти, тeзи страници временно няма да бъдат активни. Търговията с чуждестранни ценни книжа трябва да бъде съобразена с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а за това е необходимо известно време. В тази връзка ИП Юг Маркет АД прави всичко възможно да предложи в най-кратки срокове на своите клиенти удобен и сигурен начин да търгуват на международните фондови пазари. Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашите услуги и се надяваме скоро да работим заедно!

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че да могат инвеститорите да вземат решение за записване или закупуване на тези ценни книжа. Предлагането на ценни книжа чрез инвестиционен посредник също се смята за публично предлагане, ако отговаря на условията, посочени по-горе.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Емитирането на облигации като публична и изгодна схема за финансиране набира скорост и в България. Разбира се, това води до развитие и на вторичния дългов пазар. Освен държавните ценни книжа, към момента има възможност за инвестиране във все по-голям брой различни по рода си облигации – общински, корпоративни и ипотечни. Всеки един вид от тези ценни книжа има своите специфики. Както при инвестирането в ценни книжа, така и тук при закупуването на облигации всеки инвеститор се интересува от доходността и сигурността на своите инвестиции. Ето някои от спецификите на облигациите.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Договорите за разлика (CFD) са финансов инструмент, който отразява движението на цената на различни видове активи. Тези деривати предоставят възможност за печалби при ръст или спад на цената, без да е необходимо реално да се притежава конкретния финансов актив, върху който те са базирани. Можете да печелите от движението в цената на чуждестранните акции, индекси и стоки, без реално да ги купувате или продавате, като сте вложили много по-малка инвестиция, отколкото ако си купите самите акции или стоки. С ELANA Global Trader можете да търгувате със CFD (договор за разлика) върху акции на всички основни американски, европейски и азиатски борси; CFD върху основните борсови индекси в света; и CFD върху най-търсените стокови фючърси. Предимствата на CFD търговия с ELANA Global Trader: Нисък маржин и ниски комисиони. Възможност за къси продажби на акции, индекси и стоки. Избор от над 6000 CFD върху акции при нисък маржин. Избор от 20 CFD върху основни индекси без комисиони и при нисък маржин. CFD инструментите допълват идеалния инвестиционен микс. Предлагане на CFD с директен пазарен достъп.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Финансова група Капман предлага посредничество при сделки с акции за сметка на клиента на Българска Фондова Борса - София, както и търговия с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Финансова група Капман предлага на своите клиенти възможност за on-line търговия с ценни книжа на Българска Фондова Борса - София, посредством – COBOS (Clients order-book online system). Капман осъществява сделки с облигации за собствена сметка, както и посредничество при сключването им за сметка на клиент. Компанията извършва инвестиционни консултации във връзка с инвестиции в облигации, търгувани на Българска Фондова Борса и извънборсови пазари. Капман предлага посредничество и записване по сметка на клиента на книжа при публично емитиране на облигационнни емиси.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Взаимният фонд е колективна инвестиционна схема, която обединява парите на много инвеститори, инвестира в различни ценни книжа и печели от мащаба на тези инвестиции. Инвестирането може да е акции, облигации или комбинация от тях. Парите във взаимните фондове са професионално управлявани и всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла, съобразно вложената сума. Основни принципи на работа: Професионалните мениджъри насочват средствата, като нареждат закупуването или продаването на ценни книжа от портфейла на фонда. Банката депозитар наблюдава целия инвестиционен процес и контролира правилната оценка на портфейла. Притежавайки дялове от взаимен фонд, инвеститорът реализира печалба при повишение стойността на акциите и/или облигациите, които фондът притежава. Видове взаимни фондове: В зависимост от вида ценни книжа, в които инвестират и степента на риск, която поемат, взаимните фондове биват няколко вида. Най-общо могат да бъдат разделени в зависимост от степента на риск на: нискорискови, балансирани и високорискови. Основната разлика между тях е в степента на колебание на цените и възможностите за доход, които дават тeхните дялове. Тези характеристики формират т.нар. основни характеристики на съответните инвестиционни стратегии.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

На организираните пазари на Българска фондова борса сега се търгуват акции на публични дружества, държавни ценни книжа, корпоративни и общински облигации. Обикновените акции представляват части от собствеността на едно акционерно дружество. Притежателят на обикновени акции придобива следните права: право на глас при вземането на решения на общото събрание на акционерите на дружеството; предимство при покупката на пропорционална част от нова емисия акции, издадена от дружеството; правото на дивидент; право да бъде обезщетен с пропорционална част от активите на дружеството в случай на фалит и ликвидация, след погасяване на задълженията към кредиторите. Предимствата да се инвестира в ценни книжа, търгувани на организирания борсов пазар са няколко: На борсовите пазари се търгуват ценни книжа от емисиите на публични дружества, контролирани от държавата чрез Комисията за финансов надзор. Публичните дружества представят периодично финансова и корпоративна информация за дейността си. Борсата провежда търговските сесии всеки работен ден. Борсата предоставя актуална информация за цените на сключените сделки и изтъргуваните обеми ценни книжа за всяка търговска сесия.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Финансовият продукт “ДСК Фонд Паричен пазар” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност и възможност да управляват ефективно краткосрочно свободните си средства при поемане на минимален инвестиционен риск. Инвестиционна стратегия и политика: Фондът се управлява от "ОТП Фонд Мениджмънт" - Унгария. Договорен Фонд “ДСК Фонд Паричен Пазар” следва консервативна инвестиционна стратегия, с цел да осигури предвидим растеж на цената на Дяловете на Фонда при малки флуктуации. Профил на типичния инвеститор: Финансовият продукт “ДСК Фонд Паричен Пазар” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които търсят инвестиция с много нисък риск и с постоянен доход и се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в свръхкраткосрочен план. Поради изключително консервативната стратегия на Фонда, неговият препоръчителен инвестиционен хоризонт може да бъда и само 1 ден.

Банка ДСКwww.dskam.bg »

УниКредит Булбанк АД предлага високо качество при инвестиционно посредничество /покупко-продажба на финансови инструменти/. Като един от водещите инвестиционни посредници в България, банката предлага услуги на капиталовия пазар както в страната, така и извън нея. Покритието на външен пазар което предлагаме на нашите клиенти е най-широкото предлагано в страната и обхваща като страните в Северна Америка, Европа, Азия така и голяма част от Развиващите се страни. Покупко-продажба на ценни книжа на Българска Фондова Борса – София АД УниКредит Булбанк е лицензиран от Комисията по ценни книжа инвестиционен посредник. Банката притежава пълен лиценз за Инвестиционен посредник и предлага като сделки директно с клиента така и борсово посредничество при търговията с ценни книжа. Покупко-продажба на ценни книжа на Чуждестранни капиталови пазари Уникредит Булбанк осигурява широко покритие на борсови пазари извън страната. Пълен списък с пазарите на които търгуват нашите клиенти е приложен по-долу в линк „Пазари

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове