Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Финансова група "Капман" има дългогодишен опит в структурирането и управлението на първични и вторични публични предлагания, както и в подготовката на документи за търгови предложения, бизнес планове и др. По-значими реализирани проекти: Подготовка на “Специализирани Бизнес Системи” АД за излизане на борсата, изготвяне на проспект за публично предлагане на акции, организиране на подписка и пласмент на емисията; Н.К. България ООД – изработка маркетингов анализ; Участие в проект на Европейска Банка за Възстановяване и развитие, програма BAS Изготвяне на меморандум за облигационен заем “Самоков Боровец” АД, к.к. Боровец Търгово предложение към акционерите на “ЗММ Нова Загора” Търгово предложение към акционерите на “Слитекс Сливен” Изготвяне на документи за участие в програма САРА, проект BG9702-01-04-04 “Management and Participation on Information Memorandums”.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Уважаеми Клиенти, Първи в България, Варчев Финанс осигурява възможност на клиента да търгуват с Центови Акаунти. Минималният лот за откриване на позиция е в размер на 0.001 ( сто валутни единици). Търговията ще е възможна от 01 Февруари 2010г.

Варчев Финансwww.varchev.com »

ELANA Mobile Trader e Интернет-базирана платформа, която дава възможност за достъп до международните финансови пазари от всяка точка на света чрез всеки мобилен телефон с Интернет. ELANA Mobile Trader притежава всички функции на ELANA Web Trader и е достъпна през BlackBerry®, iPhone и други мобилни устройства. За да изпробвате възможностите на ELANA Mobile Trader отворете демо-сметка. Ще получите е-мейл, съдържащ парола и връзка към страницата за достъп. Платформата е напълно интегрирана с ELANA Global Trader и ELANA Web Trader – можете да влезете във всяка една от платформите чрез едно и също потребителско име и парола.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Обратното изкупуване на собствени акции е метод компанията да инвестира сама в себе си. Обратно изкупуване на акции представлява процедура по изкупуване на собствени акции за предварително определена сума пари. Чрез нея се намалява броят акции в обръщение на публично търгуваната компания. Изкупените акции се превръщат в съкровищни акции, които на един по-късен етап могат да бъдат продадени отново, например при упражняване на притежаваните от мениджърите опции. Съществуват три начина, по които може да бъде осъществено обратното изкупуване. Първият метод е обратно изкупуване на отворения пазар. Чрез него компанията влиза поетапно с поръчки директно на фондовия пазар. Предимството при този метод е, че мениджърите могат да се решат кога и колко акции да закупят обратно във всеки един момент. Това удобство прави обратното изкупуване на отворения пазар най-често използвания метод. Вторият метод е холандски аукцион, при който компанията събира подаваните от акционерите оферти продава, като преди това е определила приемливи граници, в рамките на които офертите могат да бъдат пускани. След като фирмата обобщи параметрите на всички подадени заявки за продажба, тя определя справедлива осреднена цена. Именно по тази цена тя изкупува целия желан от нея брой акции. Ако компанията не получи оферти за продажбата на достатъчно акции, тя може да отмени аукциона или да изкупи всички предлагани акции по максималната допустима цена. Третият метод е аукцион с фиксирана цена. Компанията събира оферти "продава" от акционерите си, но предварително е известна цената, по която ще се сключват сделките, както и броят акции, които ще бъдат изкупени обратно. Като правило цената на акциите при аукциона значително надхвърля текущата пазарна цена на акциите. Освен това компанията може да си запази опцията да закупи по-голям брой от предварително определения, в случай на голямо презаписване.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

ИП “Бета Корп” АД е посредник при сключването на приватизационни сделки, осъществявани чрез Българска фондова борса – София. Приватизационните сделки на БФБ – София се сключват на специален борсов пазар наречен “приватизационен”. На приватизационния пазар при определени тръжни условия се продават акции и дялове, собственост на държавата. Плащането се извършва в лева или в непарични платежни средства (компенсаторни записи, поименни компенсаторни бонове, жилищни компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи по лихвоточки). Освен в приватизационната процедура, ИП “Бета Корп” АД посредничи и при закупуването от клиентите на необходимите за плащане по приватизационни сделки непарични платежни средства. Видове търгове и тръжна процедура: - централизиран публичен търг – организира се и се провежда от БФБ - София по договор, възложен от АП, в който се указват подробно данните за предложените дружества и сроковете за провеждане на аукционите. На централизираните публични търгове се продават акции от български публични и непублични дружества, собственост на държавата . Аукционите се провеждат в интервала между 09:30 до 11:00 часа. Те са закрити, като участниците нямат достъп до поръчките на другите участници в търга. - неприсъствен публичен търг – организира се и се провежда от БФБ - София по договор, възложен от АП, в който се указват данните за предложените дружества и сроковете за провеждане на аукционите. На неприсъствените публични търгове се продават дялове от български дружества с ограничена отговорност, собственост на държавата. Аукционите се провеждат в интервала между 13:00 до 14:00 часа. Те са закрити, като участниците нямат достъп до поръчките на другите участници в търга. Допуска се свалянето на цените на поръчките двойно за останалите непродадени дялове в дружествата след изтичане на определен период от време.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

В качеството на лицензиран участник в системата за вторична търговия на ДЦК (ЕСРОТ) ИП "ЕЛАНА Трейдинг" АД предлага на своите клиенти: Покупки и продажби на български правителствени облигации; РЕПО-сделки с ДЦК; Търговия на ЗУНК-облигации за участие в приватизацията и погасяване на дълг към държавата. Благодарение на установените контакти с български и чуждестранни партньори ИП "ЕЛАНА Трейдинг" осигурява достъп на своите клиенти до международния дългов пазар, като предлага: Търговия с български облигации по външния държавен дълг - възможност за осъществяването на РЕПО-сделки с тези инструменти; Покупко-продажба на чуждестранни държавни облигации; Търговия с високодоходни чуждестранни облигации; Търговия с корпоративни облигации на български и международен пазар - борсови и извънборсови емисии.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Добра облигационна емисия е тази, която отчита интересите както на емитента, така и на инвеститорите. За да се пласира успешно една облигационна емисия, трябва добре да се познава правната рамка на сключването на облигационен заем, да се анализират тенденциите на финансовия пазар и да се проучат очакванията на инвеститорите. Работейки активно и в тясно сътрудничество с най-големите институционални инвеститори в България, Бул Тренд Брокеридж е в състояние да структурира емисията облигации по начин, който в най-голяма степен да обедини интересите на инвеститорите и заемополучателя. Ние извършваме финансов анализ на емитента, първоначално проучване на пазара с цел тестване на инвеститорския интерес, структуриране на самата емисия и маркетинг сред инвеститорите. Може да се организира поемането на част или цялата емисия, като по този начин се гарантира сключването на заема. Облигациите са дългов инструмент, посредством който компаниите си осигуряват финансови средства за определен период от време. Допълнителният ресурс може да е за целите на конкретна инвестиционна програма или за оборотни нужди. Облигационният заем е близък като характеристики до банковия кредит, а основните разлики са: изплащането на главницата на облигационния заем се осъществява по принцип с последното лихвено плащане или на равни вноски; и самия заем може да бъде необезпечен. Едно от основните предимства на емитирането на този вид дългови инструменти е, че емитентите създават кредитен имидж и си осигуряват достъп до широк кръг инвеститори, имат възможност за набавяне на по-дългосрочен финансов ресурс, както и са по-гъвкави при управлението на дълга. Като отрицателна черта на облигационния заем при равни други условия може да се отбележи по-висока цена на финансиране в сравнение с тези при банковия заем. Начините за емитиране на корпоративни облигации се разделят съобразно вида на тяхното пласиране на: Публични емисии (отправяне на предложение към повече от 50 или към неограничен брой инвеститори); Емисии, пласирани единствено на институционални инвеститори без проспект (такива инвеститори са банките, инвестиционните дружества, застрахователните дружества, пенсионноосигурителните фондове и др.); Частно пласиране (емисиите се пласират директно на ограничен кръг инвеститори и нямат характера на публичното пласиране).

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Предназначение: Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013” (ОПОС) определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор “околна среда”, които ще се финансират от европейските фондове и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз. Общ бюджет - 1 800 748 085 евро. Период на действие на програмата - 7 години (2007 - 2013 г.) Официален интернет сайт на програмата. Индикативна работна програма за 2010 г.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Индивидуални консултации: Нашият екип от инвестиционни консултанти предоставя редица индивидуални консултантски услуги, вариращи от персонални съвети за Вашата инвестиционна стратегия при портфейлни инвестиции, кредитни консултации свързани с осигуряване финансиране на бизнеса (инвестиционен проект). Финансов анализ: Обект на финансов анализ могат да бъдат компаните емитенти на ценни книжа приети за търговия на българския капиталов пазар както и всяка друга компания обект на инвеститорски интерес. Аналитичните материали се изготвят по начин допринасащ за максимално добра информираност при вземането на решение относно инвестиция или предоставяне на финансиране. Оценка на компании: Нашите услуги покриват цялостния аспект на икономическа и финансова оценка свързана с вземане на важни инвестиционни решения. Нашите експерти могат да предложат услуги свързани с оценка на пазарната стойност на отделни активи, инвестиционни проекти, както и на бизнеса на Вашата компания. Инвестиционни проекти и бизнес планиране: Нашият екип от финансови експерти изготвя специфични инвестиционни проучвания на икономически сектори свързани с Вашата бизнес стратегия. В допълнение на това предлагаме бизнес анализ и консултация по отношение на финансовата ефективност на компанията и нейните бизнес направления. Едновременно с това може да разработим стратегически бизнес план, който да допринесе за осъществяването на Вашите цели.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Дългосрочният портфейл показва посоката и нивата на дългосрочните позиции. Нейното съдържание е следното : Instrument - показва вида на инструмента. Long/Short - Посоката на откритата позиция или поставени поръчки за откриване на позиция. Signal level - нивото на откритата позиция. Signal date - датата на откритата позиция. Stop - нивото, което ако бъде преодоляно, позицията ще бъде закрита. Spot rate - пазарен курс.

Анмартwww.anmart-forex.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове