Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Благодарение на своето дългогодишно партньорство с глобални попечители като Bank of New York, Clearstreambanking Luxembourg, както и с всички чуждестранни клонове на банката майка Eurobank Ergasias Пощенска банка предоставя на местните си клиенти достъп до над 100 чуждестранни капиталови пазара, на които може да извършва сетълмент с реална доставка на финансовите инструменти, тяхното съхранение, както и участие в корпоративни събития. В допълнение на техническото обслужване на клиента при инвестирането му на чуждестранните капиталови пазари Пощенска банка предоставя пълно съдействие при разясняване на спецификите на чуждестранния пазар като условия на инвестиране, съхранение и сетълмент, данъчни режими, корпоративни събития и др.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка се специализира в предоставянето на услугата банка - довереник на облигационерите по емисии облигации на българския капиталов пазар, като стриктно следи за спазване на поетите задължения от страна на емитентите и защитава интересите на облигационерите. Емисии облигации, по които банката изпълнява функцията банка довереник: "Астера I" ЕАД "Сила Холдинг" АД "ВЕИ Проджект" АД Емисии облигации, по които банката е изпълнявала функцията банка -довереник на облигационерите: "Ти Би Ай Кредит" ЕАД. "Финанс Консултинг" АД "Асенова Крепост" АД.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

ЛФ (Люксембург фонд) - взаимните фондове от Пощенска банка са базирани в Люксембург и се предлагат в Гърция, Полша, Румъния и България: Многообразие на продукти - взаимните фондове от Пощенска банка са напълно хармонизирани с европейското законодателство, отговарят на тенденциите на пазара и покриват всички инвестиционни профили Удобни схеми на транзакции - дялове от всеки взаимен фонд от Пощенска банка могат да бъдат конвертирани във всеки друг фонд ЛФ без допълнителна такса за конвертиране. Благоприятна структура на таксите – конкурентни на пазара такси, съобразени с продължителността на инвестицията Професионално обслужване и лесен достъп - професионално управление на фондовете, съчетано с нашата ангажираност да предоставяме високо качество и всеобхватност на услугата чрез добре развитата клонова мрежа на Пощенска банка в страната.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Фондът Райфайзен-Глобален-Облигации инвестира предимно в облигации като фокусът е предимно върху Северна Америка, Европа и Япония. Предпочитат се емитенти с отличен до много добър кредитен рейтинг, като делът на държавните облигации надхвърля 50 %. От 3-годишен инвестиционен хоризонт нагоре фондът е идеален за инвеститори, желаещи да се възползват от възможните по-високи доходи в условията на валутен риск.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Инвестициите на фонда са концентрирани в акции с малка до средна капитализация в страните от Европейския валутен съюз. Инвестициите са разпределени в компании от различни сектори, всеки от който показва дългосрочен потенциал за растеж. Характерни за фонда са големи ценови колебания, което води до също толкова големи възможности за възвращаемост. Подходящ е за инвеститори с инвестиционен хоризонт от 10 и повече години.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Фондът Райфайзен-Нововъзникващи Пазари в-Акции е фонд в акции, инвестиращ в целия свят. Той залага на по-високите от средните потенциали за печалба на компании, които извършват своята дейност в бързоразвиващите се страни от Азия, Латинска Америка, Европа, Африка и Близкия Изток. По тази причина фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да се възползват от специфичните шансове за печалба от инвестиции в акции в тези региони, но същевременно осъзнават рисковете, които са свързани с това, като например високи колебания на курсовете, валутни рискове, по-ниска ликвидност на борсите в тези страни.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Фондът инвестира в бележещите ръст отрасли на руската икономика. С площ от 17,1 млн. км² Русия разполага с богати резерви от нефт и газ. Стимулиращо на потреблението се отразява ръстът на годишните работни заплати, който към момента достига 20%.Успоредно с предвидените мащабни инвестиционни програми, държавата цели и изграждане на необходимата инфраструктура за икономически подем. Социалният прогрес и политическата стабилност гарантират възможно най-добрия инвестиционен климат. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е не по-кратък от 10 години.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Фондът инвестира в акции, емитирани от международни компании, опериращи в енергийното производство. По отношение на основните инвестиционни области, фокусът е върху петрол, газ и други енергийни източници, производители и доставчици на оборудване за енергийната промишленост и доставчици на тази услуга. В сравнение с фондовете, инвестиращи в глобални акции, може да бъде очаквана относително висока ценова волатилност, поради тясно фокусирания сектор и валутните компоненти.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Фондът предлага на инвеститорите възможност за печалба от мащабните инфраструктурни проекти, които текущо се осъществяват в цял свят, като специален фокус се поставя на инвестиции в нововъзникващите пазари. Всяка икономика се нуждае от подходяща и задоволителна инфраструктура, с цел да продължи своя растеж. Фондът инвестира основно в развити пазари като САЩ, Европа и Япония, но също така и в нововъзникващи пазари като Бразилия, Русия, Индия и Китай. По-малките и перспективни пазари като Мексико, Аржентина, Южна Африка, Южна Корея, Малайзия и други също са включени, но в ограничена степен. Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят да увеличат потенциала за висока печалба на инвестицията в акции, като са склонни да приемат значителни ценови колебания (акции и валути).

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Фондът участва в ценовото развитие на търгуваните суровини и суровинни деривати. Портфейлът на фонда покрива енергийни, селскостопански продукти, ценни и индустриални метали. Използвайки активната управленска стратегия на фонда, целта му е да осигури допълнителна възвръщаемост. Инвестира в борсови търгувани фондове (ETFs), борсово търгувани суровини (ETCs), както и във фондове, инвестиращи в суровини и суровинни деривати. Фондът участва във формирането на цените на суровините, но не придобива директно суровини. Това дава на инвеститорите лесен, прозрачен и добре диверсифициран достъп до клас активи. Наред с другите специфики, този клас активи се характеризира с ниско ниво на корелация, спрямо установени класове активи, каквито са акциите и облигациите, като предлага известна защита срещу инфлация. Фондът е подходящ за институционални и индивидуални инвеститори. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е не по-малко от 8 години.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове