Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Приоритетите в политиката на енергийния сектор в България са отразени в Националния план за икономическо развитие и Енергийната стратегия на страната и са в съответствие с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми. Важен аспект в политиката на енергийния сектор е насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Пазар на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България: В енергийния баланс на България делът на ВЕИ е значително по-малък от средния за страните от ЕС; 11% от БВП на електроенергия към 2010 г. в България трябва да бъде произведена от ВЕИ, съгласно Договора за присъединяване към ЕС; Производството на енергия от ВЕИ трябва да достигне 20% от използваната енергия на всяка страна членка на ЕС до 2020 г.; Европейската комисия определи за България от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. 16% да бъде от ВЕИ. Държавни стимули: За да стимулира производството на електрическа енергия от ВЕИ, всяка година на 31 март, ДКЕВР определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия. На 30.03.2009 г. с Решение № Ц-04 ДКЕВР утвърди цени на електрическа енергия произведена от ВЕИ, считано от 01.04.2009 г., както следва: за ветрови генератори с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250 часа, включително – 189 лв./MWh; за ветрови генератори с пълни ефективни годишни часове на работа над 2250 часа – 172 лв./MWh; за фотоволтаични инсталации с мощност до 5kWp – 823 лв./MWh; за фотоволтаични инсталации с мощност над 5kWp – 755 лв./MWh. С последните промени в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, бяха приети следните поправки, касаещи сроковете на задължително изкупуване на електрическа енергия: за електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия – срок на договорите 25 години; за електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – срок на договорите 15 години; за електрическа енергия, произведена от други видове възобновяеми енергийни източници – срок на договорите 15 години. Сроковете за задължително изкупуване започват да текат: за съществуващите производители на електрическа енергия от ВЕИ, с изключение на водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW - след предоговаряне, но не по-късно от 31 март 2009 г.; за всички нови производители на електрическа енергия от ВЕИ, с изключение на водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW - от започване производството на електрическа енергия, но не по-късно от 31 декември 2015 г.

Елана Трейдингwww.res.elana.net »

Първично публично предлагане (IPO) е процес, чрез който акционерно дружество придобива публичен статут, издавайки акции или дялове за пръв път. Мотиви за извършване на първично публично предлагане са придобиването на публичност и набирането на свеж капитал за развитие на компанията. Успешно реализираното първично публично предлагане води до финансиране на инвестиционната дейност на компанията, а оттам и до увеличаване стойността на дружеството. Публичният статут на компанията създава редица възможности за бъдещо развитие както на местна почва, така и на външните капиталови пазари, където финансовия ресурс е значително по-голям. Начини за осъществяване на първично публично предлагане на акции: Компаниите, които искат да наберат капитал чрез първично публично предлагане на акции в България, използват различни начини в зависимост от това дали ще осъществят публичното предлагане на фондовата борса или извън нея. Тези, които набират капитал на борсата, го правят чрез съответните приети правила на борсата (най-често чрез смесен закрит аукцион), докато тези извън борсата се насочват към “букбилдинг” (book-building - публично предлагане, което се извършва при определяне на цената на изпълнение и разпределяне на количеството продавани акции на основата на класиране на подадените от инвеститорите поръчки). Структурирането на емисии ценни книжа включва обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес. В тази връзка специалистите на “Бета Корп” извършват следните дейности свързани с публичното предлагане на ценни книжа: Консултиране при определяне на основните параметри на емисията; Проучване на инвеститорския интерес към емисията; Изготвяне на подробни парични потоци за проекта; Оценка на компанията; Изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и приложни документи; Подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни книжа за търговия на БФБ–София; Регистриране на публични компании и емисии;

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Корпоративните сливания и придобивания най-често са многоетапен и сложен процес. От определящо значение са анализът и подготовката на сливането или придобиването, които трябва да гарантират коректно оценяване на икономическите ползи, максимизиране на ефективността му и намаляване до минимум на организационните и правни затруднения. Всяко сливане и придобиване е с ясно изразена специфика и изисква индивидуален подход. УСЛУГИ ЗА "КУПУВАЧИ": Проучване и анализ на пазара/бизнес сектора и конкретния пазарен сегмент; Идентификация и анализ на състоянието на подходящи компании за придобиване; Сътрудничество при цялостното осъществяване на сделката, включително съдействие при избор на външни консултанти – одитори, данъчни и правни консултанти. УСЛУГИ ЗА "ПРОДАВАЧИ": Разработване на стратегическа концепция за краткосрочно и дългосрочно развитие; Намиране на подходящ партньор, предвид разработената стратегическа концепция; Финансов и бизнес анализ на състоянието на компанията, и оценка на компанията; Изготвяне на информационни материали и презентиране на компанията; Съдействие в процеса на преговори; Съдействие за структуриране на транзакцията и нейното приключване.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

ДФ ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд е фонд с балансиран рисков профил, в евро и български лева, който стартира публично предлагане на дялове на 7 декември 2005 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага за всички свои фондове онлайн отчетност за своите клиенти. Чрез ЕЛАНА Онлайн всеки инвеститор има свой профил и може да следи състоянието на инвестицията си 24 часа. Отделно управляващото дружество предоставя следните безплатни информационни услуги за своите клиенти: месечен бюлетин на инвеститора, в който се предоставя анализ на пазара на български взаимни фондове и коментар от портфолио мениджърите за изминалия месец, информация от европейската фондова индустрия, икономически новини, представяне и история на фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, новини от групата ЕЛАНА и аналитични материали от блога на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг; свободен достъп до анализите на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг с възможност за електронен абонамент – те включват всекидневни, седмични и месечни борсови коментари; профили на публични дружества; анализи на публични предлагания; анализи на финансови резултати на публични дружества, пазар на фючърси и др.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Meta Trader 4 е най-висок клас търговска платформа за анализ и търговия на FOREX, CFDs и фючърсни пазари. На разположение на клиента са голям брой технически индикатори и линейни инструменти. Терминалът разполага със собствен език за програмиране на търговски стратегии - MetaQuotes Language 4. С него могат да се създават механични търговски стратегии (Експерти, Expert Advisors), потребителски индикатори (Custom Indicators) и скриптове (Scripts). Терминалът осигурява минимизиране на пазарният риск чрез опция за отваряне на две срещуположни позиции в един и същ инструмент Новата технология за тестване на експертите на исторически данни позволява получаването на резултати, максимално близки до резултатите от тестване на експерти в реално време.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Търговията на акции на публични български компании се осъществява на Българска Фондова Борса - София чрез лицензиран инвестиционен посредник. След избора на инвестиционен посредник сключвате стандартен договор за брокерски услуги в офиса на избрания от Вас посредник. За целта е необходимо да представите личната си карта на лицето, което приема Вашата поръчка, за да попълни данните Ви в договора. След сключване на договора, който се издава в два екземпляра - един за Вас и един за инвестиционния посредник към него, се попълва и Вашата поръчка за покупка или за продажба. Ако поръчката Ви е за покупка на акции, е необходимо да депозирате съответната сума, на каса (или по сметка) на инвестиционния посредник. Стойността на сделката се посочва в поръчката, като тя се определя от цената за акция и броя акции. Конкретната цена, на която можете да оставите поръчката си "купува", е по Ваша лична преценка, като за сведение може да ползвате информация от Бюлетините на "БФБ" АД. Ако поръчката Ви е за продажба на акции, следва да предадете депозитарната разписка, която удостоверява собствеността Ви върху притежаваните от Вас акции. Поръчките купува/продава се издават също в два екземпляра и се подписват от двете страни по сделката. Вие предварително се запознавате с Тарифата за такси и комисионни при сделки с български ценни книжа на инвестиционния посредник, която е на достъпно и видно място в офиса му. Работното време на "БФБ"АД е от 9:30 до 13:45 часа всеки работен ден. Това е и времето, в което би могла да се изпълни, промени или отмени Вашата поръчка. Промени или дори отмяна на все още неизпълнена поръчка бихте могли да направите и по телефона, но до края на работния ден на Инвестиционния посредник трябва лично да подпишете новите документи.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

РЕПО сделката е форма на финансиране срещу обезпечение от ценни книжа. Двете страни по сделката се споразумяват да си прехвърлят ценни книжа, като продавачът (т.е. заемополучателят) поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на дадена бъдеща дата. ИП „Бета Корп” АД предлага на своите клиенти бърз и ефективен достъп до свободен паричен ресурс, при конкурентни за пазара условия. Репо сделкa може да се сключи с ценни книжа, търгувани на БФБ-София АД, които отговарят на критериите за ликвидност и са одобрени от посредника. Цената, по която се сключва сделката се изчислява като се приложи т.нар. haircut (отбив) върху текущата пазарна цена. Срокът за ползване на ресурса е максимум шест месеца, като при изтичане на договора РЕПО-то се закрива или при желание от страна на клиента за продължаване се предоговарят нови условия и се подписва нов договор или анекс към стария такъв. При закриване на РЕПО-то, клиентът заплаща предварително договорена цена на обратно изкупуване на ценните книжа ползвани като своеобразно обезпечение. При предсрочно прекратяване на РЕПО договора е нужно съгласието и на двете страни по него. Цената на обратно изкупуване е функция на степента на поетия риск и матуритета на РЕПО договора. Предмет на РЕПО договор могат да бъдат финансови инструменти търгувани на БФБ - София и одобрени от ИП "Бета Корп" АД. Посредством тази услуга клиентите на ИП „Бета Корп” АД могат ефективно да използват т.нар. лостов ефект при управлението на своите портфейли, в зависимост от техните предпочитания и склонност към риск. Репо сделките носят множество рискове, сред които пазарен, ликвиден, кредитен и др. Този вид сделки е подходящ за инвеститори с опит и с висока склонност към риск, които допускат възможността да не възвърнат пълния размер на предоставените активи.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Богат опит в инвестиционното посредничество и публичното предлагане на ценни книжа дейност; Консултант по приватизацията на миноритарни дялове чрез Българска фондова борса – София АД. Успешно завършила продажба на дружествата от т.нар. “Пул Мечта” включва 20% от ДЗИ АД, 49% от Проучване и добив на нефт и газ АД, Плевен , , 12.8% от Булгартабак Холдинг АД и 34.78% от БТК АД. Успешно приключила продажба на 13.62% от ЗПАД Булстрад АД; Мениджър на емисия облигации за 11.7 млн. лева на ОББ АД; Ко-мениджър на емисия облигации за 5 млн. евро на Каолин АД; Ко-мениджър на емисия облигации за 10 млн. евро на Юнионбанк АД; Ко-мениджър на емисия облигации за 12 млн. евро на ТЦ-ИМЕ ЕАД; Ко-мениджър на емисия облигации за 5 млн. евро на Софарма АД; Водещ мениджър на емисия облигации за 3 млн. евро на Интерлийз Ауто ЕАД; Водещ мениджър на емисия облигации за 6,5 млн. евро на Феърплей Интернешънъл АД; Първото дружество, извършило първично публично предлагане на облигации чрез първичния пазар на Българска фондова борса – София АД

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Предназначение: Инвестиционни нужди, свързани с реализирането на проекти, съфинансирани от ЕС и други донорски програми. Целева група: Земеделски производители, земеделски кооперации и юридически лица /с бизнес история минимум 1 година/ Валута: Лева или евро Лихви и такси: По договаряне Срок на кредита: До 10 години Гратисен период: В зависимост от проекта. Погасяване: Анюитетен погасителен план, равни вноски по главницата или сезонен погасителен план. Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита, като в този случай не се дължи такса за предсрочно погасяване Самоучастие: Банката финансира до 100 %.

СИБАНКwww.cibank.bg »

ЕЛАНА Трейдинг – над 10 години с водеща пазарна позиция в инвестиционото банкиране в България. ЕЛАНА Трейдинг е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в страната, който вече над 10 години участва активно в развитието на инвестиционното банкиране на местния пазар. Компанията е с утвърдени позиции както в областта на структуриране, администриране и пласиране на емисии акции и облигации, така и в реализацията на сливания, придобивания, преструктуриране на бизнес, разработване на финансови и бизнес анализи за български и международни партньори. Акценти в приноса към инвестиционното банкиране от ЕЛАНА Трейдинг: През 1998 г. ЕЛАНА Трейдинг беше мениджър на първото публично предлагане на акции на пазара; През 2000 г. ЕЛАНА Трейдинг беше мениджър на една от първите емисии корпоративни облигации; 3 години подред ЕЛАНА Трейдинг получава отличия от Българска фондова борса за принос в инвестиционното банкиране; През 2006 г. ЕЛАНА Трейдинг осъществи успешно първото IPO на българска индустриална компания – водещият производител на акумулатори МОНБАТ; През 2007 г. ЕЛАНА Трейдинг бе мениджър на първото IPO на компания от сектора на бързооборотните стоки ДЕВИН, както и на едно от дългоочакваните предлагания през годината – на инженеринговия лидер ЕНЕМОНА.

Елана Трейдингwww.elana.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове