Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Статистическа информация за българския паричен пазар: Дневен оборот: Над 100 млн. лева Обичайна котировка на междубанковия пазар: 5 млн. лева Лихвеният процент се изчислява на база брой дни върху /360 (АКТ/360) Като референтен лихвен процент се използва СОФИБОР за различни срочности

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк предлага следните услуги при покупка/продажба на акции и облигации, листвани на Българската фондова борса: Първично публично предлагане на ценни книжа Консултации по инвестиционни проекти Организиране на търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа Инвестиционно посредничество и анализ на приватизационни сделки Търговия с компенсаторни инструмети (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, поименни конменсационни бонове) Издаване на депозитарни разписки В допълнение, Райфайзенбанк осигурява достъп до всички чужди капиталови пазари в основните финансови центрове – Виена, Лондон, Франкфурт, Ню Йорк, и др., включително продукти като: Акции Дялове на инвестиционни фондове Идексни сертификати, структурирани на базата на основните индекси на такива капиталови пазари като DJIA, NASDAQ, S&P 500, DAX, и др.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД е първата банка на българския пазар, която предлага услугата изкупуване на златни и сребърни артикули от пълнолетни физически лица, извършващи продажбата от свое име и за своя сметка, срещу предоставяне на документ за самоличност. Предмет на изкупуване от наша страна са: Инвестиционно злато Монети - проба 900/1000 и по-висока, година на емисия 1800 г. или по-късна Кюлчета - проба 995/1000 и по-висока, с точно определено тегло: В унции – 100, 10, 5,1, ½, ¼ В грамове – 500, 250, 100, 50, 20, 10, 5, 2.5, 2 В килограми – 12, 5,1 Изделия от жълто злато Изделия, не отговарящи на изискванията за инвестиционно злато, с проба от 499.9/1000 (12К) и по-висока Сребърни кюлчета С проба 999/1000 Изделия от сребро С проба от 800/1000 и по-висока Изкупуването на златните и сребърните артикули се извършва в специално оборудвания ни офис на бул. Цариградско шосе 101

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Какви продукти предлагаме: В качеството си на първичен дилър, Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага на своите клиенти възможност за: Участие на организираните от БНБ аукциони за продажба на държавни ценни книжа на Република България Участие в сделки и операции, осъществявани във връзка с управлението и преструктурирането на държавния дълг Вторична търговия с местни държавни ценни книжа В допълнение, Райфайзенбанк (България) ЕAД осигурява на своите клиенти достъп до чужди финансови пазари в основните финансови центрове Виена, Лондон, Париж, Франкфурт, Ню Йорк, и др., с фокус върху финансови инструменти като: Чужди държавни ценни книжа, деноминирани в конвертируеми валути Дългови инструменти на чуждестранни компании

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

ПФБК постоянно заема водещи позиции по оборот и е сред най-големите небанкови финансови институции на БФБ – София. През 2011 г. ПФБК е класирана номер едно в класацията на борсата за 5 отделни месеца и на кумулативна база през 8 месеца от годината. Успехът на ПФБК при търговията с акции се дължи основно на опита на нашия екип от брокери и на подкрепата, която те оказват за постигане на инвестиционните цели на нашите клиенти. ПФБК работи с големи чуждестранни инвестиционни фондове, ключови местни пенсионни и взаимни фондове, банки, големи и малки индивидуални клиенти.

Първа Финансово - Брокерска Къщаwww.ffbh.bg »

Основни предимства на репо сделките: Получавате парични средства назаем срещу залог на ценни книжа, търгувани на фондовата борса в рамките на 24 часа Репо операциите мултиплицират покупателната Ви способност и при покачване на цените постигате по-висока възвръщаемост Репо операциите ви осигуряват средства за текущи нужди, като форма на краткосрочно финансиране. Условия, при които ПФБК сключва договори за репо: Необходимо е да сте клиент на ПФБК и да имате акции на Ваше име, които да послужат като залог срещу получените парични средства Срок на репо операциите – от една седмица до 3 месеца с опция за продължаване на срока при същите условия Лихвени проценти (нагодишна база) прилагани при репо оперциите – от 13% до 17% в зависимост от вида на обезпечението, срока на репото, профила на клиента и др.

Първа Финансово - Брокерска Къщаwww.ffbh.bg »

Първа Финансова Брокерска Къща предлага за своите клиенти, индивидуални инвеститори, улеснен достъп до международните финансови пазари в партьорство с водещия в световен мащаб онлайн брокер Interactive brokers. С електронната система на Interactive Brokers получавате: достъп до 90 борси от една сметка Ниски разходи за търговия, лихва от 1.69% за маржин заема Оптимизация на сделките – SmartRouting технологията всички ордери се рутират директно до пазара, където може да бъде постигнато оптимално изпълнение Усъвършенствана, интуитивна система за търговия с богата функционалност и възможности за създаване на поръчки по широк кръг от критерии Богат набор от инструменти за прилагане на технически анализ Интернет център за обучение и 24 часа техническа поддръжка Контрол и управление на риска – системата следи в реално време преоценката на цялото портфолио, както и баланса по маржин сметката Отлична отчетност – стандартни или свободно дефинирани справки се генерират в реално време, в голямо разнообразие от формати: PDF, XML, HTML, TXT, XLS Търговия с акции, облигации, опции, фючърси, фондове, форекс на 90 пазара в 19 държави от една единствена сметка Широко разнообразие от видове поръчки, алгоритми и инструменти създадени специално за конкретния тип актив. Можете да избирате между OptionTrader, ScaleTrader, SpreadTrader, FXTrader, BasketTrader и още много други специализирани модули Търгувайте във вашия офис, пред компютъра вечер вкъщи, когато сте на път от мобилния си телефон – във всеки един момент, когато виждате печеливша възможност

Първа Финансово - Брокерска Къщаwww.ffbh.bg »

ОББ АД е банка-попечител с дългогодишен опит в предлагането на попечителски услуги на фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Притежава информационна обезпеченост за изпълнение на попечителските си функции в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване и Наредба №36 на БНБ за банките-попечители. Извършва административни услуги на инвестиции в български и чуждестранни финансови инструменти. Основни видове услуги и дейности: Водене и обслужване на регистри на български и чуждестранни ценни книжа; ОББ АД има открити сметки в чуждестранна депозитарна институция - CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG. Своевременно и прецизно обработване и отчитане на сделки; извършване на сетълмент на местен и чуждестранен капиталов пазар. Обслужване на корпоративни събития и предоставяне на информация за тях; Събиране и разпределяне на доходи - дивиденти, лихви и главници, права и др. Възстановяване на данък при източника на чуждестранен капиталов пазар; Други услуги по договореност;

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

В качеството си на лицензиран инвестиционен посредник и поддепозитар на ДЦК, професионалистите от „МКБ Юнионбак” АД ще ви предложат: сделки с левови и валутни ДЦК на РБългария; сделки с Финансови инструменти на БФБ и извън регулиран пазар в България; сделки с Финансови инструменти на регулирани пазари в Европа и САЩ; репо сделки с ценни книжа; водене на регистри за Финансови инструменти; други услуги, свързани с Финансови инструменти Банката ще се погрижи за оптимизиране и хеджиране на вашите валутни операции чрез: Покупко-продажба на валута при конкурентни условия; Форуърди; Валутни и Лихвени Суап сделки; Професионалистите от Управление „Ликвидност и инвестиционни услуги” са на ваше разположение, за да отговорят на вашите въпроси и да създадат най-добрата стратегия за управление на вашите финанси.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

За финансиране на общински инвестиционни проекти в следните области: Пътна инфраструктура Екологична инфраструктура Индустриални зони Благоустрояване Информационни технологии и мрежи Газификация Енергийно ефективни проекти Социално значими проекти Размер До 10 000 000 лева или равностойност в EUR. Усвояване По разплащателна сметка срещу разходооправдателни документи. Срок на издължаване Съгласно изискванията в тръжните документи Погасяване Съгласно изискванията в тръжните документи Годишен лихвен процент БПКюлик (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за инвестиционни кредити) / EURIBOR + надбавка по договаряне, съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията. Обезпечение Залог на бъдещи вземания и допълнително обезпечение, собственост на кредитоискателя или на трети лица, приемливо за Банката, съгласно Правилата за кредитна дейност.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове