Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Растеж” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. Инвестиционна стратегия и политика: Основни инвестиционни цели на "ДСК Растеж" са нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда. Профил на типичния инвеститор: Финансовият продукт “ДСК Растеж” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които са готови да поемат по-голям инвестиционен риск, търсят инвестиция, която може да донесе възможно най-висок доход и са готови да инвестират парични средства в средно и дългосрочен план. Информация за разходите: Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Растеж” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. Инвестиция и доходност: Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Растеж” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева.

Банка ДСКwww.dskam.bg »

Фючърсният договор представлява споразумение за покупка или продажба на определен актив (реален или финансов) по договорена цена каторазмяната и сетълмънта се извършва на договорена бъдеща дата. Купувачът на фючърсния контракт се задължава да приеме актива и да заплати договорената ценана договорената бъдеща дата. Продавачът на фючърсния контракт се задължава да предостави договореното количество от актива на договорената бъдеща дата.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

БЕТА КОРП" предлага на своите клиенти възможност да изберат най-подходящия за тях индивидуален портфейл в зависимост от: риска, който са склонни да поемат, доходността, която желаят да получат, и валутата на техните спестявания. Какво представлява услугата? Индивидуалният портфейл дава възможност да се отговори на различните изисквания на инвеститорите по отношение на характеристиките риск, ликвидност, времеви хоризонт на инвестиране и предпочитания за валута. Тази услуга се използва, когато изискванията на инвеститора са по-специфични от стандартните портфейли, които предлагат договорните фондове на управляващото дружество. При доверителното управление инвестиционните решения се вземат и на базата на първоначалните изисквания на клиента. Какво представлява доверителното управление? Доверителното управление на активи е услуга, при която инвеститорът предоставя определена сума, а управляващото дружество взима решения в какви финансови инструменти да бъдат инвестирани паричните средства, в зависимост от това какви са инвестиционните цели и стратегии на клиента. Доверителното управление е предназначено за хора със солидни спестявания, които нямат свободното време и квалификация. Финансовият мениджър е този, който управлява средствата, но рискът е за сметка на клиента. Инвестиционните консултанти провеждат задълбочен разговор с инвеститора, избират подходящата за него инвестиционна стратегия и структурират портфейл от ценни книжа.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Договорния Фонд Юг Маркет Максимум е вид колективна схема от отворен тип, за инвестиране предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми. Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание. Юг Маркет Максимум се управлява с разрешение №28-ДФ от 22.08.2006 г. от УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Бул Тренд Брокеридж има опит в консултирането и съдействието по иновационни финансови продукти като: финансиране на проекти; управление и реструктуриране на дългове, придобиване на корпоративен контрол; изготвяне на инвестиционни стратегии, управление на инвестиционни рискове; придобиване на дялове и финансов мениджмънт; разработване на финансови решения за проекти на корпоративни клиенти.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Финансова група “Капман” съвместно с лизингово дружество “Дженерал Лизинг” АД предлага възможност за финансиране на клиенти, закупили или желаещи да закупят акции/дялове от взаимните фондове, предлагани от групата – инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД и договорен фонд “Капман Макс”. За кого е предназначен: За клиентите на инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД и договорен фонд “Капман Макс”, които получават възможност за допълнително финансиране. Насочен е към всички предприемчиви хора, желаещи да се възползват от атрактивните възможности, които взаимните фондове на групата предлагат, но разполагащи с ограничен ресурс. Допълнителното финансиране упражнява така наречения лостов ефект. Инвеститорът получава заемен капитал с цел увеличаване нормата на печалбата. Продуктът е подходящ, както за физически, така и за юридически лица. Валута: лева. Максимален размер: За клиенти, направили вече инвестиция във взаимните фондове: До 50% от текущата пазарната стойност на направената от тях инвестиция в “Капман Капитал” и/или “Капман Макс” За клиенти, които възнамеряват да инвестират във взаимните фондове: До 50% от размера на собствените средства, които ще бъдат инвестирани в акции/дялове от взаимните фондове на финансова група “Капман”.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

ТОКУДА БАНК АД предлага разнообразни по вид сделки с валута като: - покупко-продажба на валута; - форуърдни и фючърсни сделки; - суапови операции; - опции и други валутни сделки, адаптирани според нуждите и желанията на клиента. ТОКУДА БАНК АД извършва касови и безкасови сделки с всички основни валути (USD, EUR, GBP, CHF, JPY) без комисионна, по пазарен курс, съобразен с текущата конюнктура на международните валутни пазари. ТОКУДА БАНК АД Ви предлага валутни курсове при покупка, продажба и арбитриране на предоставената от Вас валута, които са обект на допълнително договаряне между страните за всеки отделен случай. Дилърите на Банката са на Ваше разположение за сключване на сделки и коментар на курсовете и тенденциите на валутния пазар при проявен интерес от Ваша страна. Разполагайки с високо професионален екип от валутни дилъри и специалисти в областта на корпоративните финанси, ТОКУДА БАНК АД е в състояние да предложи на своите клиенти цялостно управление на валутния риск, характерен за тяхната дейност, изграждайки съвместно с тях стратегия за хеджирането му.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага доверително управление на активи, което представлява персонализирана услуга за инвеститори, желаещи да инвестират солидни суми, които да се управляват специално от инвестиционен консултант въз основа на специфичните цели, инвестиционен хоризонт и рисков профил на клиента чрез създаване и управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти. Инвестиционната стратегия за всеки отделен клиент се определя чрез задълбочен анализ на толерантността към риск, както и на очакванията за доходност и ликвидност на портфейла. Предимства на услугата: Персонален подход – управление от инвестиционни консултанти на индивидуален портфейл на инвеститора с персонална отчетност на базата на целите, нуждите и профила на клиента; Ликвидност на инвестицията; Не се плащат данъци върху дохода от акции; Клиентите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт имат възможност да ползват ELANA Online - първата интегрирана онлайн инвестиционна отчетна система на българския пазар, в която инвеститорите могат да следят 24 часа в денонощието движението на едно място на всички свои инвестиции - индивидуални портфейли, инвестиции във взаимни фондове, търговия на БФБ-София, валутна търговия. ELANA Online предлага справка за актуална стойност на активите в реално време, исторически справки за движения и доходности, статистика на поръчки и др. Подробно за всички предимства на ELANA Onine.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Ред за депозиране на Заявление за конвертиране на Химимпорт АД задължително конвертируеми привилегировани акции с 9% гарантиран кумулативен дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас ISIN BG1200001094 в Химимпорт АД обикновени акции с право на глас ISIN BG1100046066 1.1. За осъществяване на конвертиране на Привилегировани акции на Химимпорт АД, ISIN BG1200001094 в Обикновени акции на Химимпорт АД, ISIN BG1100046066, привилегированият акционер попълва и подава чрез Инвестиционен посредник (ИП), при когото се намира клиентската сметка за привилегированите акции, Заявление съгласно приложената форма и необходимите придружаващи документи, описани в Приложението към заявлението.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

С ELANA Global Trader имате възможност за търговия с над 15 000 акции на над 20 борси в света. Предимства на търговията с ELANA Global Trader: Ниски и гъвкави комисиони. Възможност за използване на 50% от инвестициите в акции като гаранция за търговия с други маржин инструменти – виж меню Акции като обезпечение. Възможности за анализ – система за професионални графики. Възможност за заемане на дълги и къси позиции. Новини в реално време от три новинарски агенции и анализи от Saxo Bank. Възможност за търговия с над 800 борсово търгувани фонда (ETF).

Елана Трейдингwww.elana.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове