Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Инвестираме в деривати и други борсово търгувани инструменти. Прилагаме активна инвестиционна стратегия и арбитраж на пазарите, които го позволяват, с цел постигане на оптимална доходност. Продуктът е подходящ за инвеститори, които са готови да поемат по-висок риск в замяна на бърза и висока възвращаемост. Мин. сума - 10 000$ или еквивалентната в евро Срок - 3 месеца, с възможност за автоматично подновяване

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

100% гарантирана главница и доходност базирана върху изменението на курса EURUSD. Този продукт е подходящ за инвеститори, за които основен приоритет е запазване стойността на вложената сума, но в същото време търсят възможност за постигане на доходност, която да е по-добра от традиционните банкови депозити или искат да хеджират своите експозиции. Мин. сума - 1 000$ или еквивалента в евро Срок - 6 месеца

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

90% гарантирана главница и доходност, базирана върху изменението на цената на златото. Подходящ за инвеститори, които искат да получат атрактивна възвръщаемост от промяна в цената на златото при гарантиран размер на първоначалната инвестиция. Мин. сума - 1 000$ или еквивалента в евро Срок - 9 месеца

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Алфа Паричен Пазар е договорен фонд за инвестиране основно в ликвидни финансови инструменти – депозити, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и чужбина, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при ниско ниво на риска. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество ще прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Инвестиционни решения, отговарящи на индивидуалните ви цели. Предимства: Ползвате опита на екип от професионалисти. По-добра диверсификация на вложенията ви. Повече инвестиционни алтернативи – местни, регионални, глобални и нововъзникващи финансови пазари. Индивидуален подход. Персонално обслужване 24/7. Гъвкавост при управлението. Три типа инвестиционни портфейли в зависимост от риска: Консервативен Балансиран Агресивен За клиенти, чиито средства надвишават 1 млн.лв., активен кеш мениджмънт: Всекидневно следене на паричния пазар за депозити и пласиране на паричен ресурс в банки и държавни облигации с цел постигане на най-добрите лихвени нива.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Алфа Индекс Топ 20 е първият индексен фонд на българския пазар. Портфейлът на фонда следва структурата на индекса Дневник 20, който включва 20-те водещи компании на Българската фондова борса (БФБ), класирани според тяхната ликвидност и пазарна капитализация. Движението на цените на дяловете на фонда следва движението на индекса и доходността на фонда е приблизително равна на средната пазарна доходност

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Алфа Избрани Акции е високодоходен договорен фонд с агресивна инвестиционна стратегия. За разлика от другите два фонда, управлявани от Алфа Асет Мениджмънт, които залагат на пасивна стратегия на управление, Алфа Избрани Акции се управлява активно. Фондът инвестира основно в акции на компании търгувани на Българска фондова борса. Проспектът на фонда позволява той да инвестира и в акции търгувани на чуждестранни регулирани пазари. Алфа Избрани Акции инвестира във всички акции, позволени от закона и проспекта на фонда, като избира стабилни компании, които имат добър потенциал за растеж и възвращаемост. Дългогодишният опит във финансовата сфера на екипа на Алфа Асет Мениджмънт е незаменим при избора на подходящи инвестиции.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Алфа Индекс Имоти е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Фондът инвестира в акции на Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които от своя страна инвестират в недвижими имоти. Фондът следва преимуществено пасивна инвестиционна стратегия, като по този начин следва общото движение на пазара на недвижими имоти в страната. Алфа Индекс Имоти ви дава възможност да инвестирате в сектора на АДСИЦ, като можете да разполагате с парите си по всяко време заедно с реализираната до момента доходност. Разходите за управление са ниски, благодарение на пасивната инвестиционна схема, а реализираната печалба е необлагаема.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Клиентите на Булброкърс могат да търгуват онлайн на Българска Фондова Борса - София през платформата MetaTrader 4 - най-предпочитаната платформа за FX търговия в света. MetaTrader4 за търговия на БФБ-София. Предимства: Мултитерминал, с който 1 потребител управлява много сметки. Търгувате и следите от едно място - както Forex и CFD’s, така и инструменти на БФБ-София. Възможност за персонализиране на клиентския интерфейс. Показване на котировки в реално време, графики, новини и анализи. Имате пълен пакет инструменти - за извършване на технически анализ. Бек тестинг на стратегии и експерти. Безплатно откриване на демо сметка, както и пълен архив на сделки, логове и транзакции. Лесна и удобна за употреба платформа.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Чрез нас търгувате директно на повече от 90 борсови пазара в Европа, Азия и Америка. Професионален терминал за търговия – Trader Workstation. Предимства: По-бързо изпълнение на поръчките, в сравнение с други терминали Работа в няколко операционни системи (Windows, MAC, Linux) Ефективна работна среда за изпълнението на сложни поръчки Мощна платформа, която може да отговори на изискванията на всеки инвеститор Предаването на нарежданията, клирингът и сетълментът на инструментите се осъществяват в тясното сътрудничество с Interactive Brokers. Вие имате възможност да откриете сметка, в зависимост от валутата на инвестициите си, в една от следните базови валути: USD (Щатски долар) EURO (Евро) В зависимост от желанието ви, сметката може да дава право на достъп до един или няколко типа финансови инструменти: Акции Опции върху акции Фючърси Опции върху фючърси Вие сами избирате борсата, на която се търгуват съответните инструменти и след абонамент за пазарна информация получава достъп за търговия и съответните котировки.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове