Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Фючърсът е стандартизиран договор, търгуван на борсата, за доставка или покупка на определено количество финансов инструмент на фиксирана бъдеща дата по цена, уговорена на датата на сделката.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Суапът е споразумение за размяна на сума в един вид валута с друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс, което позволява оптимално управление на текущата ликвидност в необходимата на клиента валута.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Опция дава правото, но не и задължението, да се купи или продаде базовата валута на предварително уговорен валутен курс (цена на упражняване) на определена дата (европейски тип опция) или всеки ден до настъпването на дадената бъдеща дата (американски тип опция). Чрез покупката на опция купувачът минимизира евентуалните си загуби при неблагоприятно движение на валутния курс до размера на платената премия (цената на опцията), като в същото време запазва възможността да спечели от благоприятно движение.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

ПроКредит Банк издава акредитиви и всички видове гаранции в местна и чуждестранна валута в полза на бенефициенти в и извън страната и в съответствие с действащото българско законодателство, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област.Банковата гаранция представлява поет от банката (издателят) ангажимент да покрие задълженията на длъжник (клиент) към кредитор (бенефициент) при настъпване на предварително определени в гаранцията конкретни условия. Банката издава всички видове гаранции в местна и чуждестранна валута в полза на бенефициенти в и извън страната и в съответствие със законодателството на България, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област: Гаранции за плащане; Гаранции за добро изпълнение; Гаранции за участие в търг; Гаранции за митнически цели; Гаранции за връщане на аванс; Други, в зависимост от специфичните нужди на клиента и неговия бизнес.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Индивидуалният Инвестиционен План представлява персонална схема за инвестиране в договорни фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България. Схемата е съобразена с предпочитанията на всеки отделен инвеститор и дава възможност за периодична покупка на дялове от фондовете до размер, съобразен с възможностите на вложителите. Изборът на конкретен инвестиционен план и съответно на договорен фонд, зависи от инвестиционната цел и готовността за поемане на риск от страна на инвеститорите. Чрез инвестиция в Индивидуалния Инвестиционен План, Райфайзен Асет Мениджмънт България предлага на своите клиенти: Индивидуална схема за регулярно инвестиране на средства във фондове. 30 лева минимална сума за инвестиране. Схема, която не е обвързана със срок. Клиентите сами да определят периодичността и датата на своите вложения.Целта на предлаганата нова инвестиционна схема е да се повиши ефективността на инвестицията, като се елиминира риска от случаен избор на подходящ момент за инвестиране.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Фондът инвестира основно в облигации, деноминирани в евро. Преобладаващата част от активите на фонда са инвестирани в облигации, чиято доходност зависи от развитието на инфлацията в евро зоната. Тъй като фондът инвестира основно в облигации, стойността на дяловете може да бъде засегната, особено при промяна на лихвените нива. Фондът е изключително подходящ за инвеститори, които искат да се възползват от диверсификацията на облигации, като алтернатива на пряка инвестиция.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД има удоволствието да Ви представи услугата за управление на вашите активите от професионален мениджър. Дружество е лицензирано да управлява портфейли на институционални, корпоративни и частни инвеститори. Управлението на портфейла се извършва от управляващото дружество от името и за сметка на клиента, и на негов риск, чрез инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощения от клиента инвестиционен посредник “Райфайзенбанк” (България) ЕАД. Отчетността на портфейла се извършва ежемесечно, като клиентите получават детайлна информация за извършените действия с предоставената от тях сума за конкретния отчетен период. Според индивидуалните нужди и желания на нашите клиенти по отношение на риска се структурира консервативен, балансиран или високодоходен портфейл.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Банка – депозитар на инвестиционни дружества и договорни фондове. Банка – депозитар на акционерни дружества със специална инвестиционна цел ( АДСИЦ ). Други депозитарни услуги. Водене и обслужване на регистри на безналични ценни книжа (акции и облигации) издадени от български емитенти; Водене и обслужване на регистри в чуждестранна депозитарна институция - CLEARSTREAM BANKING SA Luxembourg, на безналични ценни книжа (акции и облигации) издадени от чуждестранни емитенти; Водене и обслужване на регистри на държавни ценни книжа; Обслужване на сметки ( DVP ) и разплащания по сделки на „БФБ – София” АД на лицензирани инвестиционни посредници; Изплащане на дивиденти по акции на акционерни дружества; Изплащане на ликвидационни дялове на акционерни дружества в несъстоятелност;

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Съхранение на всички местни търгувани финансови инструменти на регулиран и извънборсов пазар Съхранение на чуждестранни финансови инструменти Контрол и изчисление на Нетна Стойност на Активите на КИС, мониторинг на инвестиционните ограничения на КИС Поддържане и администриране на сметки Отчети и реконсилация съгласно законови изисквания и специфични потребности на клиента Пазарни новини, Пазарен справочник за промените и новостите на Българския капиталов пазар Сетълмент: Местни акции Чуждестранни акции Местни корпоративни облигации Чуждестранни корпоративни облигации Местни Държавни Ценни Книжа Чуждестранни Ценни Книжа Дялове (акции) на КИС Права върху акции Плащания по сетълмент Трансфер на финансови инструменти на извънборсов пазар

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

С нарастващата пазарна несигурност в наши дни, все по-важно значение придобива ефективното и успешно управление на риска, което предопределя и добрите финансови резултати на клиента. Нашият висококвалифициран екип от специалисти занимаващи се с управление на риска, е в състояние да предложи широк набор от продукти, с които да се хеджира както неблагоприятното влияние на лихвените нива, така и валутния риск произхождащ от движенията на международния валутен пазар.Ние предлагаме следните финансови инструменти: Форуърдни и суапови валутни контракти Лихвени суапи Тези продукти са широко използвани за: Управление на кредитните експозиции на компаниите Минимизиране на разходите произтичащи от валутни и лихвени експозиции Осигуряват защита срещу резки, негативни движения на валутните и лихвени нива

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове