Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Pro Dealing Centre MetaTrader 4 представлява съвременна информационно-търговска платформа за интернет търговия: Обзор на възможностите: удобен и лесен за работа интерфейс; различни технологии за изпълнение на поръчките: Instant Execution, Request Execution, Market Execution; - конфиденциалност на провежданите операции; пълноценен технически анализ: голямо количество вградени технически индикатори и линейни инструменти, възможност за написване на собствени индикатори и скриптове, поддръжка на различни времеви периоди (от минутни до месечни графики), поддръжка на неограничено количество графики със собствени настройки; получаване на финансови новини в реално време; вграден език за програмиране на търговски стратегии MQL4 (Metaquotes Language 4); възможност да тестване на стратегиите на базата на исторически данни; многоезичен интрефейс; вътрешна електронна поща; сигнали за системни и търговски събития; управление на локална база данни с архив на котировките и възможност за импорт; разпечатване на данни.

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Валутната търговия (форекс) представлява едновременно покупка на една валута срещу друга валута. Валутен (форекс) курс: цената на паричната единица на една страна изразена в паричната единица на другите страни при сделките за покупко-продажба на международните пазари. Цената може да се формира според търсенето и предлагането или да бъде определена от централната банка със специфична монетарна цел (като например в България). На форекс пазара се търгуват конвертируемите валути – тези при които валутния курс се определя от търсенето и предлагането на съответната валута. Съществуват различни начини на котира на валутните курсове. Преки котировки- в повечето големи икономики курсовете на чуждите валути се изразяват в националната парична единица, това е системата на преките котировки. Така например в САЩ еврото ще бъде изразено в количество долари. Косвени котировки - Това е съотношението между две валути, което произтича от форекс курса на двете валути спрямо трета. При операциите на международните валутни пазари често се използват така наречените кроса курсове с щатският долар, така че долара е не само резервна валута, но и валута в болшинството сделки. Спот курс това е цената на валутата на една страна изразена във валутата на друга определена в момента на сключване на сделката при вальор (дата на реална доставка на сумата) обикновено два дни след сключването и от банките. Спот курса показва цената на определена валута в определен момент от търговията. Форуърден курс спот курса се явява цената на валутата в текущи момент докато форуърдния курс показва каква е оценката на пазара за бъдещата цента на валутата в определен бъдещ момент. Периодите имат стандартна продължителност 1,3,6,9 и 12 месеца. Форуърдните операции биват два вида 1. outright - единична сделка по покупко-продажба на валута по договорена в момента цена и с доставка на определена бъдеща дата; 2. swap - комбинация от две противоположни сделки спот-форуърд или форуърд-форуърд

Логос - ТМwww.fbclogos.com »

Ти Би Ай Инвест извършва спот и срочни сделки с: Държавни ценни книжа ЗУНК облигации Глобални и еврооблигации по външния дълг Брейди облигации Корпоративни и ипотечни облигации Акции Компенсаторни инструменти Анализите са съществена част от дейността на всяка компания, оперираща на финансовите пазари. Те са един от основните източници за вземане на добри инвестиционни решения. Ти Би Ай Инвест предлага анализи и инвестиционни консултации в следните области: ◾Макроикономика Секторни анализи Дългов пазар – ДЦК, брейди и евро-облигации, ЗУНК облигации, ипотечни и корпоративни емисии Фондов пазар – анализ на основните публични дружества, търгувани на Българска Фондова Борса Чуждестранни ценни книжа – анализ на основни дългови инструменти и акции

Ти Би Ай Инвестwww.tbi-invest.bg »

Сливания и поглъщания: Ти Би Ай Инвест извършва консултации и посредничество при приватизационни сделки, закупуване на фирми, и сливания. Ние извършваме анализ и оценка на компанията, обект на закупуване; съдействаме при подготовката на правната документация, воденето на преговори и финализиране на сделката. Управление на дълг: Ти Би Ай Инвест извършва консултации за преструктуриране и оптимизиране на дълг, както и консултации при проблеми с ликвидността и обслужването на дълга.. Управление на риск: Ти Би Ай Инвест структурира подходяща комбинация от спот и срочни контракти, която да минимизира рисковете от изменения във валутните курсове и лихвените равнища. Оптимизиране на оборотен капитал: След анализ на входящите и изходящи парични потоци, консултантите от Ти Би Ай Инвест дават препоръки за оптимизиране на времевата структура на паричните потоци, разпределението по валути и инвестициите на свободните средства. Клиентът получава възможност да намали равнището на оборотния си капитал и да получи по-голяма възвръщаемост.

Ти Би Ай Инвестwww.tbi-invest.bg »

Доверителното управление от Ти Би Ай Инвест е идеален продукт за инвеститор, който: ◦ ... иска да максимизира инвестиционните си възможности и доходността от инвестициите си: предпочита управление при риск, съобразен с инди- видуалните им инвестиционни цели търси професионален мениджмънт за финансовите си ресурси На база личен разговор, ние изготвяме Вашия Инвестиционен Профил®, който става неизменна част от договора между Вас и Ти Би Ай Инвест. Инвестиционният профил отчита такива аспекти като търсена доходност, срок на инвестицията, данъчни аспекти, толерантност към риск и др. Въз основа на Инвестиционния Профил®, ние конструираме за Вас персонална инвестиционна стратегия и “стратегически” портфейл. Портфолио мениджърите от Ти Би Ай Инвест следят движението на цените на Вашите активи и извършват промени в портфейла, когато това е небходимо, така че да се максимизира доходността от Вашата инвестиция. Периодично Ви информираме за извършените промени с обосновка за тях и очаквания за развитие.

Ти Би Ай Инвестwww.tbi-invest.bg »

Дълговото финансиране се осъществява чрез емитирането на облигации. Това е съвременна алтернатива на външното финансиране чрез банков кредит, която предлага редица предимства: Облигациите са гъвкав финансов инструмент - с диференцирана структура съобразена с нуждите на конкретния емитент Осигуряват дългосрочен ресурс на конкурентна цена Позволяват разумни нива на обезпечение Спомагат за имиджа и рекламират емитента Добра облигационна емисия е тази, която отчита интересите както на емитента (издателя), така и на инвеститорите. За да се пласира успешно една облигационна емисия, трябва добре да се познава правната рамка на сключването на облигационен заем, да се анализират тенденциите на финансовия пазар и да се проучат очакванията на инвеститорите.

Ти Би Ай Инвестwww.tbi-invest.bg »

Бърз и ефективен достъп до свободен паричен ресурс. Основни характеристики: Обезпечение – акции, търгувани на БФБ София и дялове на Колективни Инвестиционни Схеми, регистрирани в България. Норма на покритие за отпуснатите средства между 50% и 75% от пазарната стойност на притежаваните активи. Период на ползване – срокът за ползване на ресурса е максимум 3 месеца, при прехвърляне /ролване/ на всеки 2 седмици, като номиналната стойност /главницата/ трябва да бъде погасена в края на тримесечния период. Лихва – клиентът плаща лихва (зависи от годишния лихвен процент, уточнен при сключване на договора) за използван финансов ресурс на всеки две седмици.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

В качеството си на член на Централен Депозитар, Булброкърс предоставя на своите клиенти следните попечителски услуги: държане на ценни книжа и пари на клиенти в депозитарна институция; извършване на попечителски трансфери и сделки; представителство на притежателите на ценни книжа пред емитента, свързано с получаване на дивиденти и участие на общи събрания.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Като член на Централен депозитар АД, „Булброкърс” предлага: Издаване на дубликат на депозитарна разписка. Справка за портфейл. Промяна на персонални данни. Дарение на ценни книжа. Наследство на ценни книжа.

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

Инвестиция в борсово търгувани фондове, които държат активите си в златни кюлчета. Продуктът e подходящ за инвеститори, които искат да съхранят стойността на парите се, като инвестират в злато, без да правят по-високи разходи, за покупка и съхранение, характерни за инвестициите във физическия метал. Мин. сума - 1 000 лв. или съответните валутни единици Срок - безсрочен

Булброкърсwww.bulbrokers.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове