Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Стандарт” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. Инвестиционна стратегия и политика: Основни инвестиционни цели на Договорен Фонд “ДСК Стандарт” са запазване и нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове, посредством реализиране на максимален доход при поемане на минимален риск и осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда. Профил на типичния инвеститор: Финансовият продукт “ДСК Стандарт” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които търсят инвестиция с нисък риск и с постоянен доход и се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в краткосрочен план. Информация за разходите: Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Стандарт” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. Инвестиция и доходност: Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стандарт” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. Данъчно облагане: Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа.

Банка ДСКwww.dskam.bg »

IG Markets L2 Dealer представлява ново поколение търговска платформа, предлагаща нещо повече от котировките на два вида цени. IG Markets L2 Dealer предоставя възможност за Level 2 достъп до информация. Платформата позволява да се вижда кой продава и купува, на какви цени и какви количества желаната ценна книга, като се виждат и собствените поръчки. Това е удобно за инвеститорите, тъй като така притежават пълен контрол над сделките си и получават свобода за търговия. Направена от търговци за търговци, L2 Dealer е търговска платформа на професионално ниво.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Инвестиционен посредник Авал Ин АД има сключен договор с Централен Депозитар за извършване на дейност като Регистрационен агент, което включва следните услуги за клиенти: Прехвърляне на ценни книжа между клиенти на посредника. Необходими документи: Депозитарна разписка /в случай, че акциите са по лична сметка/. Нареждане за прехвърляне на ценни книжа. Документ за самоличност /лична карта/. Промяна на лични данни в регистъра на Централен Депозитар. Необходими документи: Депозитарна разписка /със сгрешени данни/. Формуляр за промяна на лични данни. Документ за самоличност /лична карта/. Издаване на Дубликат на Депозитарна разписка. Необходими документи: Формуляр за издаване на дубликат. Документ за самоличност /лична карта/. Наследяване на ценни книжа /без завещание/. Необходими документи: Удостоверение за наследници. Формуляр за справка и блокиране във връзка с наследство на ценни книжа. Въз основа на този документ се предоставя на наследниците справка за актуалния портфейл от ценни книжа. Нотариално заверен договор за доброволна делба между всички наследници по удостоверение за наследници, с нотариална заверка на подписите или друг, определен от нормативните актове документ за разпределяне на ценните книжа. Нареждане за прехвърляне на съответните дялове ценни книжа от сметката на наследодателя по сметки на наследниците.

Авал Ин АДwww.aval-in.com »

Цялостната дейност по разработването на вятърен проект представлява дълъг процес, който отнема между 1.5 и 3 години. ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт, базирайки се на ранния си старт в тази област, през 2004 г. , в момента е в състояние да предложи готови вятърни проекти на инвеститори, строителството по които може да започне в средата на 2009 г. Опитът на ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт в областта на вятърната енергия стартира с пилотен проект Българево. Проектът е ситуиран в Североизточна България, община Каварна, и представлява малък проект с един вятърен генератор VESTAS V39 с мощност от 500 kW. Проектът е разработен и пуснат в експлоатация през ноември 2005 г. След близо две години успешно функциониране, същият е продаден на инвеститор. Натрупаният опит и „know-how” в този проект, дадоха начало на разработването на няколко други вятърни проекта в Южна България, с проектен капацитет от 20 MW до над 100 MW. Голяма част от проектите имат над 2 години замервания на място на вятъра, което дава възможност на потенциалните инвеститори по-лесно да оценят вятърния потенциал и финансовата целесъобразност на проекта. Използва се калибрирано оборудване от NRG Systems (USA), като за всяко измервателно устройство се води подробен лог-бук, даващ информация за историята на измерванията и ключовите събития.

Елана Трейдингwww.res.elana.net »

За да откриете тренировъчна сметка с Meta Trader 4 е необходимо да се попълнят всички полета с реални данни. Пропуск при попълване на дадено поле може да доведе до изтриване на сметката от администратора. При попълването на регистрацията, Вие можете да изберете размера на кредитното рамо Гаранция. В полето Депозит се указва размерът на началния депозит. Регистрацията изисква да маркирате "Съгласен съм да получавам от Вас новини". В противен случай бутонът Neхt ще бъде неактивен. След натискане на Neхt, може да проверите скоростта на връзката Ви с възможните сървъри към момента и да изберете най-бързата. След натискане на бутон Finish може да се логнете за търговия.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Срочни депозити в местна и чужди валути; Безсрочни депозити в местна и чужди валути; Достъп до първичния и вторичен пазар на държавни ценни книжа; Структурирани депозити: Срочни депозити в чужда валута, чиято доходност зависи от движението в цената на определен пазарен инструмент за периода на депозита. Структурираните депозити дават възможност на инвеститорите да участват на международните финансови пазари в краткосрочен план без да рискуват главницата си. Този тип депозити предлагат възможност за значително по-висока печалба от спестовни или обикновени срочни депозити; Други високодоходни инвестиционни продукти

Сити Българияcitibank »

Форекс търговията представлява едновременна покупка на една валута и продажба на друга. Валутният пазар (Forex или FX) е най-големия финансов пазар в света с дневен оборот от над $1.9 трилиона. Преимуществена част от трансакциите се осъществяват в някоя от основните валути: Щатски долар, Евро, Британска лира, Японска йена, Швейцарски франк, Канадски долар и Австралийски долар. За разлика от другите финансови пазари, валутният пазар не е борсово централизиран. Форекс пазарът функционира 24 часа на ден посредством мрежа от компютърни терминали свързващи банки, корпорации, брокери и индивидуални инвеститори. Търговията започва всеки ден в Нова Зеландия, последвана от Сидни, през Токио, Лондон и Ню Йорк, до крайбрежието на Калифорния. Форекс пазарите и цените на валутите се влияят основно от международните търговски и инвестиционни потоци, както и от факторите влияещи върху пазарите на ценни книжа: икономическите и политически условия, особено основните лихвени ставки, инфлацията и политическата нестабилност. Тези фактори обичайно оказват краткосрочно влияние, което прави валутния пазар атрактивен, предлагащ диверсификационна защите срещу неблагоприятни движения на фондовите пазари.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Процесът на сливания и придобивания е обединяване на отделни предприятия в една стопанска единица, в резултат от сливане или придобиване на контрол върху активите и дейностите от друго предприятие. Основният принцип за осъществяването на подобен вид сделки е да се създаде стойност на новосъздаденото дружество, която е по-висока от стойността на отделните компании преди сливането или придобиването. Съществуват основно два типа инвеститори: стратегически и финансови. Стратегическите инвеститори са дружества със сходна дейност на компанията, която се интересуват да придобият. Те търсят увеличаване на пазарния си дял, да установят дейност в нова държава, да придобият конкурент или да извлекат синергии посредством придобиване на определено дружество. Финансовият инвеститор в повечето случаи придобива дадена компания с оглед печалба при последваща продажба. Финансовият инвеститор държи дадено дружество за определен хоризонт (обикновено от 3 до 5 години), през което време помага на дружеството да се развие, след което търси продажба на следващ инвеститор – обикновено стратегически.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Доверете ни Вашите инвестиционни намерения и Вашите средства ще бъдат управлявани от лидера в България на пазара на инвестиционни продукти, при: Достъп до висококачествени инвестиционни средства при ниска сума на вложението; Прозрачност при управлението на инвестициите; Диверсификация на риска; Висока ликвидност на средствата; Възможност за реализация на различни житейски планове, чрез придобитите от инвестицията средства.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Предназначение: Програмата има за цел да помогне за постигане на динамична, конкурентноспособна на европейския и световен пазар българска икономика. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта, и създаването на благоприятна бизнес среда. Общ бюджет - 1,162 млрд евро. Период на действие на програмата - 7 години (2007 - 2013 г.). Официален документ на оперативната програма. Интернет страница на програмата. Индикативна годишна работна програма за 2010 г. Кратка информация за програмата и очакванията през 2010 г.

Елана Трейдингwww.elana.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове