Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Отдел Финансови Пазари активно оценява и управлява риска, търгува с ценни книжа и може да Ви предложи иновативни решения в унисон на един бързо движещ се и постоянно променящ се пазар. От оценка на дългови книжа, до подпомагане във взимане на решения за управление на портфейли, нашите професионалисти могат да бъдат от полза както на институционални клиенти, така и на активно занимаващите се с търговия и продажби на книжа с фиксиран доход. Нашите експерти осигуряват глобална оценка на широк спектър от дългови книжа, деривати върху книжа и свързани с тях инструменти, като по този начин помагат за минимизирането на инвестиционния риск, изцяло в полза на клиента. Част от книжата с които търгуваме са: държавни ценни книжа наднационални ценни книжа (supranational bonds) огледални сделки (back-to-back deals)

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Спот сделки – Сделки на международния валутен пазар с доставка два работни дни, при възможно най-добрите котировки, за чуждестранни валути срещу лева и кросове на най-търгуваните световни валутни двойки. Форуърд – Сделки на международния валутен пазар с доставка на виждане, с вальор над два работни дни при възможно най-добрите котировки, за чуждестранни валути срещу лева и кросове на най-търгуваните световни валутни двойки. Валутен суап – Две сделки на международния валутен пазар сключени едновременно в срещуположни посоки с доставка на различни дати. Използвани особено често за управление на ликвидността.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Светът е динамичен и напрегнат. Инвестирането е необходима част от съвременната грижа за вашите спестявания. В какво да се инвестира е един от вечните въпроси. За да се възползвате от движението на световните финансови пазари, ние ви предлагаме най-лесния и удобен начин – покупка на договорен фонд. Договорният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари, която е широко разпространена в развитите страни. Фодът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно от фонда по тяхно желание. Броят дялове, притежавани от инвеститора, удостоверява каква част от общия размер на активите на договорния фонд притежава собственикът им. Инвеститорите получават доход, съобразен с риска, от нарастване цената на дяловете.Екип от професионалисти със задълбочени познания и опит управляват парите ви с цел постигане на оптимална възможна доходност. Не е нужно да отделяте време и енергия, за да навлизате в света на финансите, както и да следите постоянно икономическите и пазарните събития.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Фондът инвестира в страните с нововъзникващи пазари от Централна и Източна Европа, като измежду тях предимно в Русия и Турция. Инвеститорите печелят от потенциала за растеж на тези страни, както и от по-привлекателните оценки на акциите. Този фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да се възползват преди всичко от растежа и шансовете на страните с нововъзникващи пазари от Европа, но и които осъзнават вероятността от колебания в курсовете и валутите.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира, управлява и предлага 6 местни Договорни фонда, с което се цели оптимална възможност за избор от страна на инвеститорите. Шесте български фонда са с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус. Фондовете, управлявани от дружеството са деноминирани в лева, евро и щатски долари. Наред с това, управляващото дружество е първото на българския пазар, което предлага едновременно комбинация от чуждестранни и местни фондове. По този начин потенциалните клиенти могат да инвестират, както в български активи, така и в най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб. Договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт са подходящи както за физически лица, така и за фирми и институционални клиенти.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Предназначени за инвеститори, които желаят да постигнат по-висока доходност от тази, която биха получили от фондовете Паричен пазар, но същевременно да готови да приемат малки отклонения в цените за дял от фонда. Облигационните фондове инвестират предимно в облигации и държавни ценни книжа.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Предназначени за инвеститори, които са готови да приемат по-високи нива на волатилност, но с вероятността да получат по-висока доходност. Високодоходните фондове инвестират предимно в акции. Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение да инвестират.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Предназначени за инвеститори, търсещи минимални нива на поетия риск. Фондовете Паричен пазар инвестират предимно в краткосрочни, ниско рискови финансови инструменти, в това число депозити, държавни ценни книжа и други краткосрочни инвестиционни продукти.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Договорният Фонд (ДФ) е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Дейността на всеки ДФ, включително управлението на активите му, се осъществява от лицензирано Управляващо Дружество, което е поднадзорно на Комисията за Финансов Надзор. Управляващото Дружество инвестира набраните парични средства от свое име и за сметка на ДФ в различни финансови инструменти, чрез разпределяне на риска и в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на ДФ. Управляващото Дружество разполага с екип от професионалисти в областта на управление на инвестициите и действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Основната цел на договорен фонд “Райфайзен (България) Фонд Облигации” е да осигури на своите инвеститори запазване на реалната стойност, заедно с възможността за нарастване на направените инвестиции във времето в условията на нисък до умерен риск на лихвен и капиталов доход, който е по-висок от дохода при алтернативните форми на инвестиране на частен капитал. За постигане на основните инвестиционни цели, активите на договорния фонд ще бъдат управлявани, като се следва стратегия, основана на задълбочени пазарни анализи и която включва: Ефективно управление на инвестиционния портфейл с цел генериране на очаквана доходност. Консервативност при структуриране на инвестиционния портфейл - портфейлът на договорния фонд се състои основно от дългови ценни книжа. Избор на вида на активите, в които фондът инвестира, в зависимост от очакваната доходност. Инвестиране на активите на фонда в ценни книжа, отличаващи се с ликвидност, която позволява тяхната последваща продажба. По този начин ще се постигне възможно най-коректна оценка на ценните книжа и съответно обективна оценка относно нетната стойност на активите във фонда. Портфейлът на договорния фонд ще бъде диверсифициран.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове