Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Платформа за електронна търговия. Платформата за електронна търговия на Сити е удобна уеб-базирана система за сключване на валутни сделки и депозити в реално време и е базирана на пазарните към момента на сключване на сделката курсове. CitiTreasury: CitiTreasury е уеб-базиран портал, предназначен за потребители на финансови продукти, който предлага надеждна и актуална информация, новини, цени и нива. Също така CitiTreasury дава достъп до пазарни анализи и проучвания, разработени от екипа анализатори на Сити.

Сити Българияcitibank »

За Вашето професионално обслужване на българския и международните капиталови пазари: Покупко-продажба на акции и облигации; Организиране на търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа; Първично публично предлагане на ценни книжа; Консултации по инвестиционни проекти и посредничество; Търговия с компенсаторни инструменти; Издаване на депозитарни разписки. Вашият сигурен достъп до международните капиталови пазари (Лондон, Франкфурт, Ню Йорк, Токио и т.н.): Инвестиции в акции Инвестиции в дялове на инвестиционни фондове

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

White Label партньорството дава възможност на въвеждащия брокер да брандира платформите на Varchev Financial Group със собствени цветове и лога. Този тип партньорство позволява на брокери и финансови фирми да се възползват от нашите предимства - автоматично изпълнение на поръчките, първокласен брокерски сервиз, изпълнение без slippage, гарантирани лимитирани ордери. Без необходимост от посрещане на всички разходи свързани със създаването на отлично работещ бизнес. Като White Label партньор Вие имате възможността да увеличите пазарния си дял, разширявайки търговското си портфолио. Предимства на White Label Патньорството: Без риск и без разходи за Вас. Спечелете допълнителни приходи. Разширете пазарния си дял. White Label партньорството с нас ще Ви помогне да отговорите напълно на потребностите на вашите клиенти.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Фючърсният контракт е договор за покупка или продажба на стока, суровина, финансов инструмент или негов дериват при точно определени условия в бъдещ момент. Голямото разнообразие на инструменти, които се търгуват на фючърсните пазари (валута, индекси, енергийни суровини, петрол, метали, захар и т.н.), позволява на производителите, потребителите и инвеститорите да застраховат риска от промяна на ценовите нива. Високата ликвидност на пазарите, дневните колебания на цените при повечето инструменти в съчетание с възможностите за маржин търговия, дават възможност за реализиране на високи печалби при спекулативната търговия. Предимства на търговията с ELANA Global Trader: Онлайн търговия с над 500 фючърсни контракта. Тесни спредове и гъвкави комисиони, базирани на месечния изтъргуван обем. Разнообразие от инструменти на фючърсните пазари: Метали - злато, сребро, мед и др. Енергийни суровини - петрол, природен газ и др. Селскостопански стоки – пшеница, царевица, кафе, какао и др. Финансови инструменти - борсови индекси, валутни двойки, облигации. Богат набор от видове поръчки – пазарни, лимитирани, стоп, стоп-лимит, плаващ стоп. Поддържане на пълно описание на всички характеристики и часове за търговия за цялото разнообразие от фючърсни контракти, търгувани на основните световни борси. Възможност за заемане на дълги и къси позиции. Фючърсните контракти се търгуват на регулиран пазар, което гарантира повече прозрачност на цените и на изпълнението на сделката. Пълна информираност преди решение за търговия – новини от водещи информационни агенции, бюлетини и анализи за фючърсните пазари от Saxo Bank и ЕЛАНА Трейдинг, система за графики и технически анализ. Функция Market Depth - поглед върху дълбочината на пазара.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Дългови инструменти са: общински и корпоративни облигации, които се търгуват на БФБ и на международни регулирани пазари; Български съкровищни бонове и други държавни ценни книжа. Облигациите са дългови инструменти, чиято номинална стойност представлява дела от общата част емитиран дълг. Срочността на дълга, както и условията по изплащането му, се определят предварително. Ако не е договорено нещо различно, облигацията се изплаща или на датата на падежа, или чрез амортизиране на главницата. Лихвените плащания могат да, бъдат фиксирани за целия период или променливи в зависимост от базовия лихвен процент (Sofibor, Euribor, Libor и др.).

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Според анализаторите на швейцарската банка -Креди Сюиз, инвеститорите е добре да се насочат към американски и европейски фирми с голяма пазарна капитализация, както и към фирми, които имат позиции в развиващите се държави. Преките инвестиции в развиващите се държави също създават добри потенциални възможности. Според Креди Сюиз, бизнеса с алтернативна енергия съдържа потенциал. Срещата в Копенхаген и поскъпването на петрола са база за развитие на алтернативни източници на енергия. В областта на фондовите банката се насочва към цикличните акции, като технологичния сектор, както и към фирми със средна и малка капитализация, които корелират тясно с този вид акции, както и към акции от банковия сектор, който има добри перспективи за развитие. В областта на облигациите банката инвестира в облигации не само от най-голям инвестиционен рейтинг от ААА, нито пък с по-дълга доходност, а така също в облигации с едно А или ВВ или ВВВ, основно със средносрочна и дългосрочна продължителност. Анализаторите от креди Сюиз не очакват голяма доходност от пазара на облигации, но считат, че е нормално да реализира доходност около средната. Очакванията на банката за цените на металите са оптимистични особено по отношение на петрола и платината. Златото е твърде вероятно да поскъпне значително, но това е труден пазар за инвеститорите от гледна точка на риска от покачване на цените до неустойчиви нива. Съществува и висок риска от твърде значителна последваща корекция. Пазара на недвижимости е също с положителен потенциал, особено към недвижимости в развиващите се държави, в които има ясно изразена позитивна тенденция с потенциал за по-нататъшно поскъпване. Банката ще продължи да инвестира в недвижимости в държавите с развити икономики, където е налице обръщане на дългосрочния цикъл. По отношение на валутните курсове, анализаторите на банката са негативно настроени към курса на долара, въпреки че в краткосрочен план дългосрочната посока не е добре изразена. Възможни са резки и големи отклонения, но в крайна сметка очакванията са за отслабване на долара. Възможно е да използуват паунда като средство за финансиране на лихвени операции, особено спрямо швейцарския франк. Банката не планира да заема безкритично дълги позиции в AUD-USD. По-скоро се ориентират към по-необичайни кросове като AUD-NZD например. В обобщение според Креди Сюиз, средата е благоприятна за акции на фирми с малък размер на кредитирането и най-вече за борсовите стоки. Но движенията, които се очертават през 2010 г. се очаква да бъдат в по-малък размер, за разлика от 2009 г. (http://emagazine.credit-suisse.com).

Анмартwww.anmart-forex.com »

Посредничество при сключване на сделки с: Акции /на публични и непублични дружества и инвестиционни фондове/. Облигации /общински и корпоративни/. ДЦК. Компенсаторни записи. Поименни компенсационни бонове. Жилищно - компенсаторни записи. Права /свързани с увеличение на капитала на публични дружества/. Посредничество при сключване на сделки в чужбина с: Акции. Облигации. Договори за разлика. Фючърси. Опции. Доверително управление на портфейли и/или пари на клиенти, както и държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/.

Авал Ин АДwww.aval-in.com »

ИП "Варчев Финанс" ЕООД Ви предлага да търгувате онлайн от вашия дом, офис и без значение в коя точка на света се намирате с акции и други финансови инструменти на Българска Фондова Борса, чрез електронната система COBOS® (Client Order-Book Online System): Интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на БФБ; COBOS® позволява защитен достъп в реално време до системата за търговия на БФБ-София за клиентите на инвестиционните посредници. ИП "Варчев Финанс" ЕООД предлага най-добрите условия в България за online търговия на БФБ-София. Безплатен сертификат за търговия за тези, които наистина искат да търгуват, минимални брокерски комисионни, светкавично потвърждаване на поръчките и възможност за консултация по чат и телефон с брокера, който Ви потвърждава поръчките на платформата.

Варчев Финансwww.varchev.com »

НАРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ: Прехвърлянето може да бъде дарение, продажба или друго възмездно прехвърляне. При дарение се изисква писмен договор за дарение, подписан в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Считано от 01.01.2005г., в случаите на дарение, когато надарените лица попадат в кръга на лицата по чл. 31, ал. 2 и чл. 44, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, а именно – роднини по права линия без ограничения и съпруг, които съгласно ЗМДТ са освободени от заплащане на данък, при процедурата за прехвърляния по дарение не се изисква предоставяне на удостоверение от данъчната служба за платен данък. Нареждане за прехвърляне ЦД. ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЛИЧНИ ДАННИ: Това е молба от титулен собственик на ценни книжа за коригиране на персоналната му информация в регистъра на ЦД АД. Заявителят е длъжен да предостави на Инвестиционния посредник всички депозитарни разписки, които притежава, и които са с грешни данни, документи за самоличност и копие от документите за самоличност на титуляра, ако не са едно и също лице. Когато се променя ЕГН е необходимо представяне и на документ от ЕСГРАОН или лична карта на собственика на ценните книжа. Заявителят трябва да представи освен депозитарната разписка с неверни данни и документ за самоличност, удостоверяващ истинността на тези данни – съдебно решение или друг акт за промяна на името, съгласно Закона за гражданската регистрация. Искане за промяна на лични данни. ИСКАНЕ ЗА ДУБЛИКАТ НА ДЕПОЗИТАРНА РАЗЛИКА: Както и при останалите операции е необходимо първо заявителят да предостави документи, удостоверяващи неговата самоличност и тази на титуляра, ако не са едно и също лице. Искане за дубликат на депозитарна разписка. ИСКАНЕ ЗА СПРАВКА И БЛОКИРАНЕ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ: Това е молба от наследниците на починал собственик на ценни книжа за справка за наличността по сметките на починалия и блокирането им. Искане за справка и блокиране при наследяване. Искане за справка и блокиране при наследяване завет. НАРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ НАСЛЕДЯАНЕ: Това е нареждане от наследниците за прехвърляне на собствеността от всички сметки на починал собственик на ценни книжа по сметките на наследниците. Нареждане за прехвърляне при наследяване. Нареждане за прехвърляне при наследяване завет.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Предимства за клиентите със сертификат: Безплатен сертификат COBOS - ЕЛАНА Трейдинг поема годишната такса към БФБ-София за новите си клиенти. Посредникът поема таксата за всяка следваща година, ако клиентът е реализирал оборот над 15 хил. лв. за предходната година. Адекватни и гъвкави комисиони. Гъвкава отчетност за вашата търговия през COBOS – редовни седмични справки и отчети за посочени от клиента периоди. Безплатен достъп до актуалните и всички архивирани анализи на ЕЛАНА Трейдинг – ежедневни и седмични бюлетини за борсовата търговия и валутните пазари, оценки и прогнози в профили на публични компании и анализи на техните финансови отчети, анализи на предстоящи публични предлагания и др. Винаги бързо потвърждаване на поръчки през COBOS. Възможност за редовна комуникация с брокерите и анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в специален блог за клиенти на посредника. Съвети и подготвителни материали от ЕЛАНА Трейдинг при нововъведения на пазара.

Елана Трейдингwww.elana.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове