Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

УниКредит Булбанк има водеща роля на банковия пазар в страната в предлагането на попечителски услуги при инвестиции в местни и чуждестранни финансови инструменти. УниКредит Булбанк е носител на престижното отличие за най-добра банка попечител в България в международната анкета на списание Global Custodian за 2005, 2006, 2007 и 2008 година. Попечителство върху ценни книжа Банката администрира инвестиции като гарантира сигурността, и ефективното управление на портфейлите на клиентите си, точност при изпълнение на нарежданията, компетентност и бързина на обслужването. Попечителски услуги според особеностите на клиента УниКредит Булбанк предлага попечителски услуги на местни пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни схеми, застрахователни дружества, както и на редица международни клиенти,. Банката предлага обслужване на местни и чуждестранни емисии ценни книжа. ПОПЕЧИТЕЛСТВО ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА УниКредит Булбанк предлага попечителски услуги по отношение на ценни книжа, издадени в страната и чужбина. Банката администрира инвестиции като гарантира сигурност, ефективно управление на портфейлите на клиентите си, точност при изпълнение на нарежданията, компетентност и бързина на обслужването.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Специален тип опция със all-or-nothing профил за изплащане е базиран на даден пазар постигащ предишно определено състояние. При този вид опции е характерен лимитираният риск, въпреки голямата волатилност, която предлагат дори при Traded Options Широк набор от опции с огромен избор от матуритетни дати(expiries), включващи дневни и седмични валутни опции, дневни и месечни индексни опции и подробна селекция от стоки и опции базирани на нивата на лихвите.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Direct Market Access (директен достъп) е услуга, насочена към едрите инвеститори, позволяваща на пазарните участници да търгуват акции, индекси, фючърси и опции директно на пода на ключовите световни борсови пазари. Чрез директния достъп се минимизират разходите при търговия посредством директната връзка с международните борси. Характерно за инвеститорите е, че се стремят към най-добрата цена на изпълнение на сделките и минимизиране на разходите. С DMA клиентите използват брокерска платформа, но запазват пълен контрол върху сделките си, като търгуват на цени на пода на борсите и получават пълна прозрачност при изпълнение на ордерите. Директният достъп дава възможност на крупните инвеститори, търгувайки с борсовите цени да минимизират своите разходи, чрез тесният борсов спред и характерните ниски комисионни. Предимства:Директният достъп до фондовата борса позволява на клиентите да търгуват директно на пода на борсата “on the floor”, което намалява разходите при по-големи обеми и позволява клиентите да търгуват с борсов спред. Спред е разликата между Bid и Ask. (ДМА) позволява на отделния инвеститор да търгува всички видове финансови инструменти с котировките на фондовите борси, без брокерски спред и при автоматично изпълнение на поръчките си.

Варчев Финансwww.varchev.com »

На приватизационен сегмент на БФБ-София се предлагат дялове от държавни предприятия срещу плащане в брой или срещу непарични платежни средства – компенсаторни инструменти. Участието в приватизационните търгове се осъществява задължително чрез подаване на поръчка през инвестиционен посредник. ИП ЕЛАНА Трейдинг предлага посреднически услуги за участие в приватизационните търгове. ТЪРГОВЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ СРЕЩУ НЕПАРИЧНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА: Централизираните публични търгове се организират и провеждат от БФБ-София по договор, възложен от Агенция за приватизация, в който се указват данните за предложените дружества и сроковете за провеждане на аукционите. Всеки работен ден борсата организира аукционите в интервала между 09:30 до 11:00 часа. Аукционите са закрити, като участниците нямат достъп до поръчките на другите. Може да бъдат въвеждани пазарни поръчки, както и лимитирани за покупка на определена цена и количество. Неприсъствените публични търгове също се организират чрез закрит аукцион в часовия интервал между 13:00 и 14:00. На тях се предлагат дялове от дружества с ограничена отговорност, а не отделни акции. Информацията за дружествата също се предоставя от Агенция за приватизация. Допуска се свалянето на цените на поръчките двойно за останалите непродадени дялове в дружествата.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Инвестиционен посредник Авал Ин АД извършва следните услуги: Консултиране с цел осъществяването на първично публично предлагане на ценни книжа, в това число: Консултации относно емисията ценни книжа. Изготвяне на проспект /като един или отделни документи/ за публично предлагане на ценни книжа. Регистриране на емисията на Фондовата борса и в Централен депозитар. ИП Авал Ин АД осъществява финансово посредничество, с цел оптимизиране дейността на Клиента по отношение на: Консултиране на бизнеса по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване на български компании за субсидии по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации; Консултантски услуги за преструктуриране на компании, сливане & придобиване, оценки на компании, разработване на бизнес планове и др. Консултиране и съдействие за осигуряване на финансиране за инвестиционни проекти, вкл. комплектоване на необходимите документи за отпускане на средства от банки и кредитни институции. Откриване на стратегически инвеститори или Joint-venture партньори. Прилагане на различни способи за увеличаване на уставния капитал чрез вътрешно или външно финансиране. Продажба на активи - намиране на потенциални купувачи, както и оценка и управление процеса на продажба, анализ на търсенето и договаряне на условията.

Авал Ин АДwww.aval-in.com »

Вие можете да програмирате изпълнението на поръчки за откриване и закриване на позиции на базата на комбинация от 40 индикатора или на базата на създаден от вас самите индикатор. Стъпка 1 - За да програмирате вашата сметка, вие следва първо да активирате съответния индикатор или индикатори на вашата графика. Ако параметрите по подразбиране вас ви удовлетворяват, натиснете върху "Add studies", за да изберете някои от съществуващите индикатори. Стъпка 2 - Ако желаете да пренастроите съответния индикатор или да създадете свой собствен, влезте в "VT navigator"> " Tools " > " Indicator Builder". Отваряйки " Indicator Builder ", вие ще видите пълния списък от индикатори. Когато изберете два пъти с мишката върху - " Studies Editor", вие ще видите описание на всички съществуващи индикатори. В секцията " Input" на " Studies editor" вие можете да видите всички съкращения показани в описателната част на формулата. Избирайки лявата вертикална колона, вие можете да видите тяхната детайлна спесификация. Цялата информация, спесификация и описание можете да променяте постоянно по ваше желание. Натиснете само върху "New" и вие ще можете да програмирате свой собствен индикатор. Стъпка 3 - След като сте избрали индикатора за програмиране изберете "ОК" и се върнете върху графиките . С десния бутон на мишката и "Add Studies" вие можете да изобразите всеки от създадените от вас индикатори. Стъпка 4 - След като създадените от вас индикатори са се появили на графиката натиснете с десния бутон върху графиката и изберете " Indicators orders to buy ' или " Indicators order to sell " в зависимост от това каква операция възнамерявате да извършите с базовата валута. Когато изберете вида на операцията, ще се появи прозорец " Indicator's order". Обърнете внимание, че пазарната цена, която ще се появи в " Rate ", ще зависи от мястото върху графиката, което избирате . Изберете някой от индикаторите от графиката, които ще бъдат използувани, за да се изпълни тази поръчка.

Анмартwww.anmart-forex.com »

Търговска банка Д АД, притежава лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности. В качеството си на инвестиционен посредник Банката предлага голямо разнообразие от инвестиционни услуги и дейности с различни финансови инструменти: посредничество при сделки с акции, облигации и други финансови инструменти; управление на индивидуални портфейли; репо-сделки; съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиент; инвестиционни консултации;

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

ЕЛАНА Трейдинг e един от най-опитните инвестиционни посредници в страната с успешна история от 17 години и активно участие в развитието на българския фондов пазар. Традиционно посредникът поддържа пазарни позиции в топ 3 по брой сделки и в топ 10 по реалзиран оборот на Българска фондова борса-София. УСЛУГИТЕ НА ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ ЗА ВАШАТА ТЪРГОВИЯ НА БФБ: Осъществяване на сделки за покупка и продажба на акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София. Достъп до търговия на БФБ-София чрез Интернет-базираното приложение COBOS. Възможности за кредит, обезпечен с акции от BG40. Участие в приватизационните търгове. Пазарни анализи - ежедневни и седмични бюлетини за борсовата търговия и валутните пазари, оценки и прогнози в профили на публични компании и анализи на техните финансови отчети, анализи на предстоящи публични предлагания и др. ПРЕДИМСТВАТА ДА СТЕ КЛИЕНТ НА ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ: Утвърден професионализъм и дългогодишен опит на българския фондов пазар на ЕЛАНА Трейдинг; ЕЛАНА Трейдинг - анализите достигат до български и международни инвеститори редовно чрез водещи информационни компании като Bloomberg и Thomson Reuters; Бърза реакция от брокерите на ЕЛАНА Трейдинг; Ясна и регулярна отчетност за извършените операции; ЕЛАНА Трейдинг винаги подготвя своите клиенти при нововъведения на пазар, като предоставя информационни материали и практически съвети; Безплатен достъп до актуалните и всички архивирани анализи, разработени от анализаторите на посредника; Специален блог за клиенти за тяхната комуникация с брокерите и анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Спот търговията със злато и сребро се осъществява на принципа на търговията с валутни двойки, като се котират ценни метали срещу валути. Ценните метали се търгуват 24 часа на ден и няма определен централен пазар за тях – основни центрове за спот търговия на злато и сребро са Лондон, Ню Йорк и Цюрих. С ELANA Global Trader имате възможност за спот търговия със злато и сребро спрямо щатски долар, евро, японска йена, хонконгски долар и австралийски долар. Спот търговията с ценни метали допълва един добре балансиран инвестиционен портфейл, дава възможност за спекулативни сделки на основата на технически анализ или пък за хеджиране на риска на инвеститорите срещу волатилност на пазарите и влиянието на турбулентни икономически и политически събития. Този пазар има най-висока ликвидност обикновено около 4 часа на ден, когато европейският пазар съвпада с търговската сесия в Ню Йорк. Предимствата на спот търговия със злато и сребро с ELANA Global Trader: Онлайн спот търговията със злато и сребро е достъпна чрез модула за валутна търговия (FOREX) в рамките на ELANA Global Trader. Търговията със злато и сребро е без комисиони и се осъществява при маржин изискване до 2%. Спот търговията със злато и сребро се извършва 24 часа на ден. Изпълнението е моментално и автоматично през цялото време. Изключение правят периоди с ниска ликвидност. Тогава търговията се осъществява след поискване на котировка за сделка от дилъра през платформата. ELANA Global Trader осигурява възможност за търговия с опции върху злато и сребро. Мерни единици за злато и сребро: Ценните метали се измерват по стария английски стандарт, в който мерната единица е тройунцията = 31,1 грама. За междубанков обмен и международна търговия се използват кюлчета с форма на монета или кубче 99,99% чисто злато с тегло 1 златарска унция = 31,1 грама.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Взаимният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Вие предоставяте средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на фонда. „ДСК Взаимни фондове” обявяват нетната стойност на активите на един дял, издават и изкупуват обратно дялове ежедневно. Дейността на „ДСК Взаимни фондове”, включително инвестиционната политика и управлението на активите, се осъществява от „ДСК Управление на активи” АД - управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано съгласно българското законодателство от Комисията за финансов надзор. ДСК Стандарт - чрез този фонд Вашите средства се инвестират в нискорискови активи, предимно дългови ценни книжа (облигации) и депозити. Препоръчителният период, през който е желателно да задържите средствата си във фонда (инвестиционен хоризонт), е поне 3 месеца. ДСК Евро Актив - Фондът е деноминиран в евро и инвестира предимно в еврови корпоративни облигации, търгувани на регулиран пазар в България; ипотечни облигации, издадени от български банки; ценни книжа, издадени или гарантирани от България или друга държава от ЕС; банкови депозити, както и в други ликвидни финансови активи. По-малка част от активите на фонда (максимум 20%) ще бъдат инвестирани и в деноминирани в евро акции/дялове на колективни инвестиционни схеми, търгувани в България и в чужбина. ДСК Евро Актив е подходящ за Вас, ако предпочитате инвестиции с по-нисък риск. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е около и над 1 година. ДСК Баланс - инвестиционната стратегия на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, акции и други финансови инструменти. До 50% от средствата на фонда могат да бъдат инвестирани в акции. „ДСК Баланс” е подходяща инвестиция за Вас, ако искате да реализирате по-висок възможен доход при поемане на умерен риск. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 2 години. ДСК Имоти - Фондът инвестира набраните средства предимно в акции на български и чуждестранни акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ), приети за търговия на регулиран пазар. Делът на тези инвестиции ще бъде между 40% и 90% от активите. Фондът ще инвестира също и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ. „ДСК Имоти” Ви дава възможност дори с малко средства, Вие да имат непряко вложение в недвижими активи (бизнес или жилищни сгради, земя и т.н.). Нивото на риск, което бихте поели инвестирайки във фонда, може да се определи като средно до високо. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 3 години. ДСК Растеж - набраните средства във фонда се инвестират предимно (между 40% и 90%) в ликвидни български и чуждестранни акции и други финансови инструменти с потенциал за растеж на цените им. „ДСК Растеж” е подходящ продукт за Вас, ако сте готови да поемете по-голям инвестиционен риск и търсите инвестиция, която може да донесе възможно най-висок доход. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е поне 4 - 5 години.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове