Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Кредитополучателите със стабилен финансов профил могат да подобрят своята капиталова структура чрез издаването на облигации. Като един от международно-признатите лидери в издаването на облигации, Сити е доказала своето световно ниво в организирането и структурирането на облигации, което ú позволява да предложи на издаващите компании гъвкави структури и иновативни финансови решения както за местните, така и за международните пазари. Банката предлага пълно управление на транзакциите, свързани с издаването, структурирането, предлагането, продажбите и дистрибуцията на облигации на българските и международните пазари, както и вторична търговия до падежа на съответната облигация. Реномираният екип по продажбите на Сити осигурява безупречна връзка между компаниите, издаващи облигации, и инвеститорите от местните и световни пазари.

Сити Българияcitibank »

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Евро Актив” e деноминиран в евро и осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. Инвестиционната стратегия на „ДСК Евро Актив” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти, както и активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. Профил на типичния инвеститор: „ДСК Евро Актив” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от деноминирани в евро книжа с фиксиран доход и банкови депозити и в по-малка степен (макс. до 20% от активите) от инвестиции в акции и инструменти, еквивалетни на акции. Инвестицията във Фонда е свързана с поемане на сравнително нисък риск и препоръчителният инвестиционен хоризон е около и над 1 година.

Банка ДСКwww.dskam.bg »

Като инвестиционен посредник, поемането на емисии и организацията на публично предлагане на ценни книжа са част от широкия набор инвестиционни услуги, които предлагаме. Фондовите пазари са най-мощното средство за публично набиране на капитал и това е ясно на всеки с дори бегли познания по икономика. Характерна особеност на българския капиталов пазар през последните години е липсата на достатъчно на брой качествени емитенти. Т.нар “глад за нови емисии” вече успя да привлече няколко дружества /Инвестор.БГ АД и Интерлоджик Имоти АД/, които увеличиха капитала си чрез емисия на нови акции, придобивайки по този начин публичен статут. Ето няколко причини една компания да набира публично финансови средства, било под формата на акции, било чрез емисия на облигации: в условия на затруднен и скъп достъп до банкови кредити, фондовия пазар е в състояние да осигури необходимия ресурс за осъществяване на дадена инвестиционна програма, разширяване на дейността и пазарния дял, старт на ново производство и др. силно се повишава популярността на дружеството и към него започват да проявяват интерес широк кръг местни и чуждестранни инвеститори възможността да се прави безплатна реклама, само поради факта, че емитираните ценни книжа са достъпни и атрактивни за повече хора и информация за тях се появява периодично в медиите чрез информационни агенции и системи като Ройтерс, Бридж, Телерейт, Блумбърг и др., информация за търгуваните на БФБ компании се разпространява до инвеститори по целия свят, включително и в реално време в условиятя на засилена глобализация, в близкото бъдеще можем да станем свидетели на обединение на европейските борси, което автоматично би разширило кръга на потенциалните инвеститори.

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Инвестиционен посредник „Бета Корп” предоставя на клиентите си възможност директно да участват в търговията на Българска фондова борса - София, като въвеждат поръчки чрез електронната система COBOS® (Client Order-Book Online System). Най-добрите условия за търговия с COBOS: 0.25% комисиона върху размера на сделките; Без минимална сума за откриване на сметка; Минимална комисиона 1.00 лв. на сделка; Без такса за електронен сертификат; Всеки нов клиент на услугата COBOS не дължи годишната такса към БФБ-София, при реализиран оборот оборот над 40 хил.лв. за срока на сертификата. Освен това, ИП "БЕТА КОРП" поема таксата за всяка следваща година при условие, че клиентът е реализирал оборот над 40 хил.лв. за за срока на сертификата. COBOS е подходящ за: инвеститори, които искат да да търгуват активно в реално време; клиенти, разполагащи с безпроблемен достъп до интернет; клиенти, които взимат самостоятелни решения, по отношение на инструменtите, в които инвестират; Какво представлява COBOS? COBOS® е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до системата за търговия на „Българска фондова борса – София” (БФБ), даващо възможност за въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиентите на инвестиционния посредник. Реално време в случая означава, че COBOS® се актуализира най-малко на всеки петнадесет секунди. Гъвкавата работа със системата, сигурността и бързината на подаване на поръчките осигуряват изключително удобство на клиентите, които могат да търгуват по всяко време от личния си компютър. Този вид дистанционен достъп става все по-популярен сред индивидуалните инвеститори.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Покупко-продажба на валута Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични пазарни условия и без комисионни. Иницииране на сделките по покупко-продажба на валута може да бъде извършено и чрез системите за електронно банкиране. Управление на финансов риск Като част от водеща европейска банкова група, с фокус към разработването и предлагането на индивидуални решения, които добавят висока стойност за нашите клиенти, Уникредит Булбанк предлага широка гама от продукти за управление на финансовите рискове – валутни, лихвени или стокови. Продукти за управление на валутния риск: Форуърд Опционен форуърд Валутен суап Валутната опция Структурирани индивидуални продукти Продукти за управление на валутния риск: Лихвен суап Лихвени опции – кап, флор, суапшън Лихвен колар Структурирани индивидуални продукти Продукти за управление на стоковия риск: Стоков суап Стокова опция Инвестиционни продукти: Подходящи за клиенти, които имат свободен паричен ресурс за определен период от време.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Като продукт хеджирането е застраховане срещу определен риск – валутен, лихвен или фондов. Валутният риск означава опасност от промяна на валутния курс на дадена валута. Лихвеният риск се поражда от пазарните колебания на лихвените проценти. Фондовият риск се определя от промяната в борсовите цени на притежаваните ценни книжа. Бул Тренд Брокеридж владее богата гама от финансови инструменти, с които всеки риск може да бъде сведен до минимум или елиминиран. Специалистите на Бул Тренд разработват специфична стратегия за всеки инвеститор, съобразена със степента на защита, към която той се стреми.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове