Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Кеш Мениджмънт е най-новата услуга на ИП Карол, представляваща олихвяване на свободните парични наличности по клиентските брокерски сметки. Тази услуга е достъпна само за потребителите на професионалната търговска платформа Karoll Broker, като им предоставя уникалната възможност да получават лихва за паричните наличности по техните брокерски сметки. Услугата Кеш мениджмънт съчетава характеристиките на банкова разплащателна сметка с гъвкавостта на клиентска брокерска сметка при операции на българския капиталов пазар. Внасяния и тегления на пари, както и входящи и изходящи преводи не отменят правото на клиента да получава лихва за своите парични наличности, държани на брокерска сметка. Размерът на получената лихва от страна на клиента зависи единствено и само от среднодневната наличност по клиентската му брокерска сметка. Право да получават лихва по своите брокерски сметки имат всички клиенти на ИП Карол, които имат действащи договори за Karoll Broker, независимо от реализирания от тях оборот, брой сключени сделки или генерирани комисиони. Клиентските брокерски сметки се олихвяват ежемесечно с годишен лихвен процент според действащата тарифа на инвестиционния посредник. Олихвяването на сметката става на база дневно клиентско салдо, а начисляването на лихвата се осъществява от 1-во до 5-то число на месеца, следващ периода на олихвяване

Каролwww.karoll.net »

Капман Фикс е договорен фонд. Договорните фондове представляват схема за колективно инвестиране на пари при разпределение на риска. Функционират на принципа на обединение на средствата на голям брой инвеститори. Купувайки си дялове от договорен фонд Капман Фикс, инвеститорът придобива част от портфейла от ценни книжа на фонда. Доходността се формира от увеличаването на стойността на дяловете на колективната инвестиционна схема. Капман Фикс е третата колективна инвестиционна схема, управлявана от УД "Капман Асет Мениджмънт" АД. Фондът е ниско рисков и с дебютирането му , групата предлага на клиентите си цялата гама от рискови инвестиционни профили на фондове- ниско рисков, балансиран и високорисков.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Капман Макс е договорен фонд. Договорните фондове представляват схема за колективно инвестиране на пари при разпределение на риска. Функционират на принципа на обединение на средствата на голям брой инвеститори. Купувайки си дялове от договорен фонд Капман Макс инвеститорът придобива част от портфейла от ценни книжа на фонда. Доходността се формира от увеличаването на стойността на дяловете на фонда. Това е втората колективна инвестиционна схема, която управляващо дружество Капман Асет Мениджмънт АД менажира. През септември 2004 г. то пое управлението на портфейла на инвестиционно дружество Капман Капитал.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Капман Капитал е инвестиционно дружество от отворен тип - аналог на взаимните фондове, така широко разпространени в САЩ и ЕС. Фондът е с балансиран инвестиционен профил. Капман Капитал стартира дейността си на 28 септември 2004 г. Фондът инвестира до 50% от активите си в акции, търгувани на регулурани пазари на ценни книжа, а останалите 50% са разпределени в инструменти с фиксиран доход.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

C Trader е уеб базирана платформа за търговия на Българска Фондова Борса-София. Търговската система е разработена в тясно сътрудничество с брокерския екип на инвестиционен посредник Капман. C Trader осигурява директен достъп до пода на БФБ-София и има следните основни предимства и функционалности: Котировки в реално време без никакво закъснение; Моментно изпълнение на подадените поръчки; Предлага всички видове ордери, поддържани от БФБ (лимитирани, пазарни, айсберг, FOK – Fill or Kill, IOC – Immediate or Cancel и Stop поръчки); Графики; Възможност за следене на всички сделки, сключващи се на пода на БФБ, както и тяхното филтриране; Възможност за създаване на собствени профили от акции; Портфолио; Атрактивни комисиони; Новини в реално време.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

Нашите спецалисти могат да съдействат за разработване на стратегия за преструктуриране на дружеството с цел оптимизиране на дейността му, въз основа на задълбочен анализ по отношение на ефективността на наличните в дружеството активи; осъществяваните производствени процеси; вземанията и задълженията на дружеството; натовареността на заетия персонал; контрола относно приходите, разходите и паричните потоци. На база направения анализ подготвяме дружествата по отношение на преговорите с финансови институции, клиенти и доставчици. Какво предлагаме? Идентификация на проблемните области посредством анализ на: дълготрайните материални и нематериални активи; материалните запаси; финансовите задължения; вземанията и задълженията от и към контрагенти; себестойността на произвежданата продукция/предлаганите услуги; структурата на персонала; други области в зависимост от специфичната дейност на дружеството; Анализ на получените конкретни резултати; Разработка на стратегия свързана с: финансова оптимизация на дружеството; преструктуриране на дружеството ; Имплементация на разработената стратегия; свързана с финансовата оптимизация; свързана с процеса на преструктуриране на дружеството.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

ТЕКСИМ БАНК е лицензиран инвестиционен посредник и член на Българска фондова борса - София, "Централен депозитар" АД и електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични ДЦК при БНБ - ЕСРОТ . С посредничеството на банката нашите клиенти имат възможност да купуват и продават всички финансови инструменти, търгувани на БФБ, както и държавни ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите на Република България.ТЕКСИМ БАНК АД предлага: Сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните; Прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване; Промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни; Искане за състояние на портфейл; Издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Тази дейност обхваща изпълнение на специфични нареждания, свързани с ценни книжа. Наследяване на ценни книжа - извършва се на два етапа:В първия етап наследниците на починал собственик на ценни книжа заявяват справка за наличността по сметките на починалия и блокирането им. Вторият етап представлява прехвърляне на ценните книжа. Това може да стане с протокол за доброволна делба, подписан пред нотариус или с нотариално заверено пълномощно по образец на Статус Инвест. Дарение на ценни книжа - пред служителите на инвестиционния посредник се предоставя нотариално заверен договор за дарение. Продажба или друго възмездно прехвърляне на ценни книжа - необходим е нотариално заверен договор, сключен между страните. Промяна на лични данни - представлява молба от собственик на ценни книжа за коригиране на личната му информация в регистъра на Централен Депозитар. Дубликат на депозитарна разписка – тази услуга позвалява издаване на нова депозитарна разписка, необходила поради загубване или унищожаване на старата. Необходимо е заявителят да предостави документи, удостоверяващи неговата самоличност. Искане за дубликат на депозитарна разписка се подава само лично, от собственика на ценните книжа.

Статус Инвестwww.status.bg/bg/ »

COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до Системата за търговия на БФБ-София АД. Чрез нея инвеститорите имат възможност да изпращат поръчките си за сключване на сделки към брокерите на инвестиционни посредници. Ситемата доставя информация за текущите оферти купува и продава и се актуализира на всеки 15 секунди.За да получите достъп до системата е необходимо да имате сключен договор за извършване на сделки с финансови инструменти със "Статус Инвест" АД и допълнително споразумение към договора, уреждащо отношенията между вас и "Статус Инвест" АД, при използването на COBOS. След попълване и подаване до БФБ на "Заявление за регистрация на клиент на COBOS", в рамките на 48 часа ще получите електронен потребителски сертификат за работа в COBOS. След инсталация на сертификата имате възможност да участвате в борсовите търговски сесии. Годишната такса за поддръжка на сертификата - 87 лв. с включен ДДС.

Статус Инвестwww.status.bg/bg/ »

Инвестиционен посредник Статус Инвест АД предлага възможност за Форекс и CFD търговия чрез британския брокер ActivTrades PLC, компания с дългогодишен опит в онлайн търговията с марджин продукти. Търговията се осъществява чрез MetaTrader 4 и MetaTrader 5, които освен версии за персонален компютър имат и мобилни версии, предоставящи достъп в реално време до финансовите пазари от всяка точка на света. Клиентите имат достъп до широк набор от финансови продукти - над 40 валутни двойки, злато и сребро, CFD върху борсови индекси, лихвени нива, стоки и суровини, включително петрол и природен газ, както и CFD върху акции на компании от Великобритания, Франция, Италия, Белгия, Холандия и Португалия. Предимства за клиентите: Тесни спредове от 0.8 пипса за EURUSD и USDJPY No Dealing Desk пазарно изпълнение на сделките Търговия без рекотиране и без комисиони Ливъридж до 1:400 Търговия с минилотове и микролотове Безплатни допълнителни приложения, интегрирани в платформата MetaTrader 4 - Autochartist, SmartTemplate, SmartOrder, SmartChart Премиум продукти - Molanis, Trading Central, VPS Безплатни уебинари и семинари с водещи лектори и трейдъри с опит на пазара Минимален депозит от 100 EUR Високо ниво на сигурност на клиентските средства

Статус Инвестwww.status.bg/bg/ »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове