Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Способността на Сити да организира сложни и мащабни финансирания чрез своите структурирани финансови продукти помага за реализацията на важни инвестиционни проекти. Структурираното търговско финансиране дава възможност за използване на гаранциите за експортно финансиране, предоставяни от ключовите страни, членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с цел да се обезпечи финансиране за срокове от 10 или повече години. Проектното финансиране е решение за осигуряване на финансиране без регрес за компании в начален етап на развитие, които имат изгледи да се превърнат в печеливши в средносрочен план.

Сити Българияcitibank »

Валутни сделки във всички основни чужди валути срещу лева, както и основните „кръстосани” операции: Валутни сделки със „спот” валъор; Валутни сделки с бъдещ валъор; Валутни сделки с бъдещ валъор с нетиране.

Сити Българияcitibank »

Чрез БАНКА ПИРЕОС клиентите имат възможност да участват директно на международните дългови финансови пазари за закупуване на държавни облигации, емитирани от правителствата на САЩ, Германия, Великобритания и др., както и на корпоративни книжа, емитирани от световноизвестни фирми и корпорации. Наред с тези възможности БАНКА ПИРЕОС предлага и посредничество при закупуване на BRADY-книжа, както български, така и на останалите държави от групата на т. нар. emerging markets с гарантирана ликвидност на книжата и котировки за обратно изкупуване.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Pro-Investor е идеалната услуга даваща на инвеститорите достъп до личен инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Клиентите избрали тази услуга ползват преференциални брокерски такси и комисионни, специален абонамент за финансови изследвания (профили на компании), коментарни и обзорни материали, както и индивидуални консултации с инвестиционните консултанти на „Бета Корп”. Имате нужда от Pro-investor ако: Вие управлявате сам своите инвестиции; Вие сте активен инвеститор; Вие разчитате на актуална информация за Вашите активи; Вие винаги взимате информирано инвестиционно решение; Вие имате нужда от професионална помощ; Вие ползвате аналитични материали в процеса на инвестиране; Вие имате своят личен брокер. Кои са потенциалните клиенти на пакета от услуги Pro-Investor ? Това са активните инвеститори на нашия пазар, които сами управляват своите инвестиции. Едновременно с това търсят актуална информация и професионална помощ при взимане на своите инвестиционни решения. Пакетът от услуги Pro-investor вкючва: Безплатна индивидуална под-сметка; Преференциални брокерски комисионни и такси; Периодични отчети за сделки и състояние на портфейл; Коментарни и обзорни материали преди всички; Достъп до личен инвестиционен консултант; До четири безплатни инвестиционни консултации годишно; Абонамент за финансови изследвания по компании; Достъп до личен брокер. Всеки избрал услугата Pro-Investor ще разполага със специализиран достъп до актуалните новини и публикации предоставяни посредством корпоративния ни уеб сайт. В нашата уеб страницата публикуваме новини относно важните събития свързани с дружествата търгувани на БФБ-София, както и коментари свързани с актуалните за капиталовия пазар теми. Друга ценна информация, която предоставяме посредством уеб страницата са разработените от нас корпоративни профили на компании от БФБ. Те дават изчерпателна информация относно финансовото състояние на компанията и биват актуализирани при всяко важно корпоративно събитие. Друг вид аналитичен материал, който клиентите получават е редовен седмичен обзор на пазара под формата на бюлетин. Той поднася информацията във възможно най-синтезиран вид. Включва седмична статистика за обемите на търговия, движението на пазарните индекси и коментар за изминали и предстоящи корпоративни събития. В допълнение, Вие получавате финансови изследвания за избрани от Вас инструменти на капиталовия пазар и можете да отправяте запитвания, предложения и коментари към анализаторите на Бета Корп АД.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

От 16 юни 2008 г. Българска фондова борса въвежда новата търговска система XETRA, което внася и значителни промени в условията и механизма на търговия на Българска фондова борса. Подробно описание на „Модел на пазара за електронната система на БФБ-София XETRA”, проекта за Правилник за дейността на БФБ-София и други документи са публикувани на сайта на БФБ. За да улесни своите клиенти, ЕЛАНА Трейдинг обобщи цялата налична информация за новите условия и механизми на търговия. По този начин, още при старта на новата система клиентите на посредника ще бъдат напълно подготвени за нейните функции и особености, както и ще бъдат предпазени от евентуални технически грешки. Най-съществената промяна, която ще влезе в сила със стартирането на XETRA е въвеждането на аукциони. Основната цел на аукционите е концентрирането на вниманието едновременно на всички пазарни участници с цел увеличаване на ликвидността, прозрачността и справедливото формиране на цените. Всеки аукцион протича най-малко през две фази: въвеждане на поръчки (call фаза) и определяне на цената. По време на фазата на въвеждане на поръчки (call фаза), ако са налице насрещно изпълними такива, в системата се визуализира единствено информация за индикативната цена на аукциона, дали излишъкът на изпълнимите поръчки е от страна на търсенето или на предлагането, както и информация за неговия обем. Ако не са налице насрещно изпълними поръчки, то в системата се визуализира единствено информация за най-добрите цени “купува” и “продава”, както и за сумарните обеми на поръчките при тези цени. След изтичане на определеното за фазата на въвеждане на поръчки (call фаза) време, тя се прекратява на случаен принцип в рамките на интервал от 30 секунди. След това следва фазата на определяне на цената, която на практика има продължителност по-малко от една секунда. След приключване на фазата на определяне на цената, всички пазарни и лимитирани поръчки, които не са били изпълнени или са били единствено частично изпълнени, се прехвърлят към фазата на непрекъсната търговия, като се отчитат съответните им ограничения. Правилата за определянето на цената по време на аукцион са описани детайлно в част IV на Правилника на Българска фондова борса, публикуван на интернет сайта на институцията.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Сити предлага широк спектър от инструменти за управление и минимизиране на валутен, лихвен и стоков риск: Опции и комбинации от опции на валути; „Крос” валутни суапове; Опции и комбинации от опции на лихвени проценти; Лихвени суапове; Опции и комбинации от опции на стоки; Стокови суапове

Сити Българияcitibank »

Токуда Банк АД като член на Централен депозитар АД и на Българска фондова борса АД предлага на своите клиенти различни видове финансови услуги свързани с инвестиционното посредничество, при индивидуално договорени условия и цени.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Юг Маркет действа и като регистрационен агент при: Наследяване на ценни книжа и компенсаторни инструменти. Дарение на ценни книжа и компенсаторни инструменти. Предварително сключени сделки за покупко-продажба на ценни книжа между физически лица. Издаване на дубликат на депозитарна разписка. Издаване на справка за притежаваните от едно лице безналични ценни книжа.

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Лихвеният суап е договорно споразумение за размяна на предварително договорени лихвени плащания в определена валута за определен период от време. Съществуват два основни вида: а) купонен лихвен суап – размяна на фиксирана срещу плаваща лихва; б) базисен суап – размяна на плаващи лихви, определяни върху различна база

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Облигациите са кредитни /дългови/ инструменти. Те принадлежат към групата на ценните книжа с фиксиран доход. През времето на съществуването им техният притежател получава определената лихва /обикновено два пъти в годината/, а в деня на падежа – номиналната им стойност. Държавните ценни книжа са дългов инструмент с най-ниска степен на риск, защото платец по тях е държавата. Корпоративните облигации се използват от фирмите като инструмент за финансиране на бизнеса. Те са по-рискови за инвеститорите и по принцип носят по-голяма доходност на притежателите им

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове