Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Партньорството като Въвеждащ брокер предлага една отлична възможност за финансови фирми и инвестиционни посредници, желаещи да полчуват стабилни приходи от FOREX и CFDs пазарите. Този вид партньорство позволява да предоставяте на вашите клиенти достъп до международните финансови пазари, без необходимост от посрещане на разходи за поддържане на бек офис и други допълнителни разходи по дейността. Варчев Финанс предлага богато разнообразие от финансови инструменти, което ще Ви помогне да разширите бизнеса си, посрещайки напълно клиентските нужди. Варчев Финанс е водеща финансова и инвестиционна компания, предлагаща първокласни брокерски услуги на капиталовите пазари, инвестиционно посредничество и консултиране. Като лидер във търговията с валута (FOREX) и договори за разлика (CFDs), ние предоставяме: автоматично изпълнение на поръчките, изпълнение без slippage, гарантирани лимитирани ордери.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Клиентите на Бул Тренд Брокеридж могат да участват директно /поелектронен път/ в сесиите на Българска фондова борса и да въвеждатсвоите котировки on-line посредством системата COBOS. Системата COBOS (Client Order-Book Online System)е Интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реалновреме до търговската система на БФБ. Поръчките се въвеждат чрезклиентски терминал, за който потребителите са получили потребителскоиме и парола след сключен с Бул Тренд Брокеридж ООД договор. Терминалъте създаден от IT специалистите на БФБ, пригоден е за нуждите нанепрофесионалните инвеститори и съдържа необходимата информация закотировките на борсата. По този начин нашите клиенти ще могат в реалновреме да въвеждат своите поръчки, без да е необходимо да посещаватофисите на посредника. Така спестявате време, минимизирате необходимитедокументи и най-важното - Вие “присъствате” на пазара.

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

Търговия с финансови инструменти търгувани на световните финансови пазари чрез платформата за търговия Beta Corp Trader: Търговия с акции: над 2500 CFD върху акции от 20 борси Търговия с индекси. търговия с 16 CFD върху основни индекси над 30 CFD върху фючърси на индекси (вкл. Китай). Търговия с борсово търгувани фондове (ETF's): над 100 борсово търгувани фонда Валутна търговия (FOREX): търговия с над 130 валутни двойки под формата на CFD или стандартен spot forex. Търговия с фючърси: търговия с над 30 CFD върху фючърси на метали, петрол, въглеродни емисии, земеделски стоки и др. търговия с фючърси на борсови индекси, вкл. CBOT Volatility Index (VIX) търговия с фючърси на икономически показатели (инфлация и лихвени проценти) Търговия със ценни метали и петрол (спот): CFD върху спот пазара на петрол, злато и сребро. Bucharest Stock Exchange: Инвестиционен посредник "Бета Корп" АД предлага на своите клиенти възможност да инвестират директно на румънския капиталов пазар. При откриване и захранване на сметка клиентът може да извършва сделки на борсата в Букурещ посредством нареждания в офиса на "Бета Корп" АД.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Клиентите на Авал Ин АД вече могат да участват директно /по електронен път/ в сесиите на Българска фондова борса и да въвеждат своите котировки on-line посредством системата COBOS. За целта е необходима сигурна Интернет връзка и сключен рамков договор с Авал Ин АД. Системата COBOS (Client Order-Book Online System) е Интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до търговската система на БФБ. Поръчките се въвеждат чрез клиентски терминал, за които потребителите са получили след сключен с Авал Ин АД договор, потребителско име и парола. Терминалът е създаден от IT специалистите на БФБ и е пригоден за нуждите на непрофесионалните инвеститори и съдържа необходимата информация за котировките на борсата. По този начин физическите лица - клиенти на Авал Ин АД ще могат в реално време да въвеждат своите поръчки, без да е необходимо да посещават офисите на посредника. Клиентите, ползващи системата се контролират от инвестиционния посредник, който потвърждава по електронен път анонсираните поръчки. Рамковият договор е на разположение в офиса на Авал Ин АД, а комисионните за COBOS са достъпни за масовия инвеститор

Авал Ин АДwww.aval-in.com »

Възможността за пълен борсов достъп в дълбочина и наблюдение на същинската търговия, поставят отделният инвеститор в позиция на определящ цената, а не както до момента в позиция на приемащ цената. Чрез DMA търговията инвеститорите могат да видят в реално време изпълнението на своите сделки. IG Markets L2 Dealer ви позволява да изпълните своите ордери директно в електронната книга (order book) за поръчки на Борсата и в същотото време автоматично да си създадете CFD позиция. Level 2 платформата Ви позволява: Достъп на второ ниво информация за фондовите пазари, показващ пълната дълбочина на пазара за всяка акция. Пълен контрол върху сделките и ордерите. Достъп до всички ключови Великобритански, Американски и Европейски пазари на ценни книжа. Платформата има широк обхват от екстри и търговски помощни средства. Професионални графики. Новини в реално време. Проучвания. Проследяване на поръчката в реално време. Отчети за Време&Продажби. Напомняне относно лимита.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Управляващото дружество " Юг Маркет Фонд Мениджмънт" притежава лиценз № 8-УД от 16.01.2006 г. издаден на основание Решение № 21-УД от 11.01.2006 г. на Комисията за финансов надзор чрез който получава разрешение за управляение на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. Разрешението включва управление на инвестициите, а също така администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност и маркетингови услуги. Управляващото дружество " Юг Маркет Фонд Мениджмънт" е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92, телефон: (+359 32) 641 035, 633 234, факс: (+359 32) 625 402 и работно време: от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Инвестиционен посредник “Бета Корп” АД е дружество, лицензирано за управление на дейността на портфейли на институционални и корпоративни инвеститори и физически лица. Нашият екип има удоволствието да представи редица услуги за управление на Вашите спестявания и активи. Услугите са предназначени за клиенти, които предпочитат да предоставят средства за управление на професионалисти, каквито инвестиционните консултанти на инвестиционния посредник. Посредством сключване на договори за доверително управление, дружеството предоставя на клиентите си изключително широка гама от индивидуални услуги свързани с управление на активи. Характерното е, че клиентите сами определят фокуса на своите инвестиции, като задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти (приложение към договора за доверително управление), в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка. По този начин, съобразно рисковата толерантност на клиента, се определя и рамката на очакваната доходност на портфейла. Клиентите по договори за доверително управление получават периодично отчет за сключените за тяхна сметка сделки. Самите договори могат да бъдат сключени и прекратени по всяко време от страна на клиента, без да е необходимо да бъдат заплащани неустойки и допълнителни такси. Въпреки това препоръчителният минимален срок на договор е една година.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Пазарът на проекти в областта на фотоволтаичните инсталации стартира в началото на 2007 г. с приемането на преференциална цена за изкупуване на енергия, произведена от слънцето. Подобно на отварянето на пазара на вятърната енергия преди няколко години, налице е засилен първоначален интерес и много малко специалисти, които реално знаят какво представляват соларните проекти с техните особености. Сериозна крачка в областта на фотоволтаичните проекти ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт предприе с извършването през 2008 г. на подробен анализ на множество терени, собственост на община Стамболово, и направи замервания на място на слънчевата радиация на територията на общината. Всички проучени парцели бяха съобразени с основни критерии, на които трябва да отговаря всеки един терен, подходящ за производство на електрическа енергия от слънцето. Използвайки получените данни, ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт анализира резултатите и направи оценка на слънчево енергийния потенциал на територията на общината, въз основа на която община Стамболово, обл. Хасково проведе кръгла маса за насърчаване на инвестициите. В рамките на събитието местните инвеститори бяха запознати с изведените данни и съответните възможности за инвестиране в соларни проекти. Резултатът от съвместната ни работа са 22 соларни проекта, които до края на 2009 г. ще бъдат изградени на територията на община Стамболово. Координирането, организацията и изпълнението на един цялостен соларен проект, от идентифицирането на подходящи терени до изграждането на самата фотоволтаична инсталация, е дълъг и сложен процес. Повечето инвеститори нямат възможност да извършат самостоятелно всички стъпки от този процес, отчасти поради липсата на капацитет, отчасти поради липсата на специфични познания в областта.

Елана Трейдингwww.res.elana.net »

Златни инвестиционни монети, предлагани от Първа инвестиционна банка, са от типа „Инвестиционни монети” (“Bullion coins”). с гарантирано от държавата-емитент съдържание на злато; от злато с много висока проба; със стойност, различна от маркираната върху лицевата им страна. Реалната стойност на инвестиционните монети се определя от съдържащото се в тях количество злато и неговата ежедневно променяща се котировка на световните борси; емитирани са от правителствата на различни държави след 1800 г. в ограничени серии от максимум 100 000 екземпляра (някои серии са дори под 10 000 екземпляра); дизайнът на някои монети се променя ежегодно (на Австралийското кенгуру, например). Автентичността на инвестиционните монети е гарантирана със сертификат! Инвестиционни монети, предлагани от ПИБ: Австралийско кенгуру (Australian Kangaroo) Американски орел (American Eagle) Британия (Britannia) Виенска филхармония (Der Wiener Philharmoniker) Киви, Нова Зеландия Китайска панда Канадски кленов лист (Canadian Maple Leaf) Кругерранд (Krugerrand) Фиджи, Нова Зеландия Центенарио (Centenario), Мексико Наполеон (Napoleon) 8 флорина, Франц Йозеф (20 Francs Franz Joseph) Нов суверен Елизабет II 20 крони Франц Йозеф 1915 г. Сребърен Американски орел Сребърна Виенска филхармония (Австрия) Сребърен Канадски кленов лист Сребърна Китайска панда Сребърен Либертад (Libertad), Мексико

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Откриване на реална сметка от физически лица в България: Ако сте физическо лице, можете да откриете реална сметка за търговия с ELANA Global Trader в ЕЛАНА Трейдинг, като: Посетите най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА; Необходимо е да носите с Вас следните документи: 1. Лична карта 2. Ако сте пълномощник на друго лице, което желае да търгува – нотариално заверено пълномощно с представителна власт за извършване на представителни и разпоредителни действия с финансови инструменти. Подписвате Договор за търговия и приложенията към него. Получавате на подадения от Вас e-mail адрес потребителско име и парола, с които можете да влезете в своята реална сметка във всяка една от трите платформи: ELANA Global Trader, ELANA Web Trader, ELANA Mobile Trader. Откриване на реална сметка от юридически лица в България: Юридически лица могат да открият реална сметка за търговия с ELANA Global Trader в ЕЛАНА Трейдинг, като: Представляващият дружеството или него пълномощник посещават най-близкия инвестиционен център ЕЛАНА; Необходимо е да носи следните документи: 1. Лична карта на представляващия дружеството или негов пълномощник; 2. В случай на пълномощник, нотариално заверено пълномощно; 3. Удостоверение, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията; 4. Заверено копие от учредителния договор или учредителния акт; 5. Лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, ако дейността на дружеството подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране. Подписва се Договор за търговия и приложенията към него. На посочен e-mail адрес се получават потребителско име и парола, които дават достъп до реална сметка във всяка една от трите платформи: ELANA Global Trader, ELANA Web Trader, ELANA Mobile Trader. Откриване на реална сметка от лица, които живеят в чужбина: ЕЛАНА Трейдинг може да сключи договор за търговия чрез ELANA Global Trader с лица, които живеят в чужбина и желаят да отворят реална сметка за трите платформи, ако клиентът има пълномощник в България. В този случай са необходими: нотариално заверено пълномощно в Посолство или консулство на България в съответната държава и копие от документ за самоличност на пълномощника. Следват стъпките, описани за физически и юридически лица.

Елана Трейдингwww.elana.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове