Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Инвестиционен посредник “Бета Корп” АД предлага на клиентите си възможност за осъществяване на търговия с ценни книжа на “БФБ - София” АД. Клиентите могат да извършват сделки посредством писмени нареждания в офиса на компанията или дистанционно, чрез подписани с електронен подпис нареждания. "Бета Корп" АД помага на своите клиенти да направят правилния избор при покупка и продажба на финансови инструменти като предоставя професионални съвети и консултации. Брокерският отдел на "Бета Корп" АД се стреми да предоставя най-добрите условия за изпълнение на нарежданията в интерес на своите клиенти. Всички клиентски нареждания се изпълняват с приоритет пред тези на посредника и неговите служители. За всички клиенти, които имат познания да управляват сами своите средства, "Бета Корп" АД предлага услугата COBOS ® (Client Order-Book Online System).

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Доверителното управление на финансови активи са алтернатива на традиционния банков депозит. При “Доверителното управление” не е необходимо да взимате решение относно това кога, къде и колко пари да вложите. Прехвърлете тази отговорност на нашите опитни специалисти в търговията с ценни книжа. Юг Маркет ви предлага три типа рамкови портфейли, покриващи трите основни степени на избягване на риска: Агресивен портфейл “Максима” – вашите активи ще са с висока степен на риск и очакваната нетна доходност (след удържане на комисионната за управление) ще е между 25 и 35 процента на годишна база. Балансиран портфейл “Оптима” – активите ви ще са със средна степен на риска. Очакваната нетна доходност е между 18 и 22 процента на годишна база. Консервативен портфейл “Минима” - с най-ниската степен на риск, катои очакваната нетна доходност на този портфейл е между 10 и 12 процента на годишна база. Ако притежавате средства, които не желаете да “престояват замразени” в банков депозит, а да “работят” за вас, необходимо е да се обърнете към нашите висококвалифицирани брокери и консултанти, които ще съставят най-подходящия портфейл от финансови активи, съобразно вашите предпочитания за степента на риск и желаната от вас доходност от инвестициите.

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

ELANA Global Trader е платформа за търговия на международните финансови пазари, която дава възможност за инвестиции в голямо разнообразие от финансови инструменти: Над 160 валутни двойки при тесни спредове и без комисиони. Спот търговия със злато и сребро. Опции върху голям избор от валутни двойки, злато и сребро. Валутни форуърди. Търговия с над 15 000 акции на повече от 20 основни борси в света. CFD върху акции, суровини, индекси. Над 800 борсово-търгувани фонда (ETF). Над 500 фючърсни контракта. И непрекъснато въвеждане на нови класове активи и увеличаване на инструментите за търговия. Предимства на ELANA Global Trader пред други платформи: Предлага огромно разнообразие от инструменти за търговия на световните финансови пазари. Интуитивни менюта, които позволяват моментални действия в реално време. Възможност за персонализиране на екрана с данните, инструментите и информацията, която ви трябва най-бързо. Система за създаване на графики, която позволява бързи анализи и сравнения на цени и инструменти. Директна търговия от котировки – позволява търговия с различни инструменти в реално време директно с един клик на котировките. Непрекъснат поток от пазарни новини от водещи информационни агенции, до анализите на Saxo Bank и ЕЛАНА Трейдинг. Чат с дилър на ЕЛАНА Трейдинг. ELANA Global Trader е инсталационната версия на платформата за търговия, която е напълно интегрирана с Интернет-базираната версия ELANA Web Trader и с мобилната версия ELANA Mobile Trader.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Фонда за управление на активи -Pimco предпочита валутите на Китай, Бразилия, Канада и Австралия от очакванията за по-голяма доходност поради високия икономически ръст в тези държави. Според мениджъра на фонда - Пол Маккъли, инвеститорите следва да притежават по-малко активи в евро, паунд и японска йена. Според Пол Маккъли доходността на 10 г. облигации ще се движи между 3.25 % и 4.25 %. Темповете на икономиките и на инфлацията се очаква да останат ниски, като развиващите се държави с по-нисък процент на задлъжнялост ще доминират над държавите с висок бюджетен дефицит според Pimco. Производителите на суровини като Австралия, Бразилия и Канада се прогнозира да се развиват с по-големи темпове за разлика от икономиките на САЩ, Европа, тъй като ускоряването на темповете на Китай е на път да извади държавите от най-тежката криза от Втората световна война насам и да повиши цените на суровините. Федералният резерв се очаква да запази лихвата за неопределен период от време следствие на ниската инфлация. Според Международния валутен фонд, развитите икономики ще регистрират ръст от 2.1 % през 2010 г. след спада с -3.2 % през 2009 г., докато развиващите се икономики ще постигнат ръст от 6 % през 2010 г. AUD-USD се покачи днес до 0.9256, след като централната банка на Австралия повиши лихвата с 25 пункта до 4.25 %, което е пето поред покачване за последните шест заседания. Австралийският долар поскъпна с 29 % през последните 12 месеца. Валутите на Бразилия и Канада поскъпнаха с 26 % и 24 % за същия период. Китайският юан поскъпна с най-голям темп от 15 седмици, след като МФ на САЩ обяви че ще забави публикацията на доклада за валутните политики, който беше планиран за 15 април. В доклада се очакваше Китай да бъде определен като държава, която манипулира курса.

Анмартwww.anmart-forex.com »

Посредничество при търговията с акции, облигации и компенсаторни инструменти на Българска фондова борса – София АД; Информация за процедурите относно сделки с корпоративни ценни книжа.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Какви валутни сделки можете да сключите във всички офиси на ЦКБ: касови сделки по покупко-продажба на основните валути; сделки спот (с вальор след два дни) и преспот (с вальор днес или утре) по сметки с всички основни валути; арбитражни сделки на каса и по сметки с всички основни валути; срочни валутни сделки (аутрайт форуърд) със срок от три дни до три месеца. Сделките се извършват по пазарен курс, съобразен с междубанковия пазар в страната и международните валутни пазари. За суми с равностойност над 10 000 лева, курсът на сделката може да се договаря с дирекция "Парични пазари и ликвидност", докато за по-малки суми е в сила официално обявеният курс на Банката. Какво още предлагаме за Ваше улеснение: можете да оставите ордери за валутни сделки и нашите валутни дилъри ще следят валутните пазари вместо Вас и ще сключат сделката при достигането на курса до определеното от Вас ниво.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

ТОКУДА БАНК АД е член на “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса” АД, гр. София В ТОКУДА БАНК АД можете да получите компетентни съвети за Вашите инвестиции в ценни книжа. Чрез Банката Вие можете да извършвате: Участие в аукциони за покупка на ДЦК със състезателни и несъстезателни поръчки; Покупко-продажба на държавни ценни книжа на вторичен пазар; РЕПО – сделки с ДЦК Сделки с ценни книжа на Българска Фондова Борса АД; Покупко-продажба на дериватни финансови инструменти. ТОКУДА БАНК АД Ви предлага също и услугите: Поемане на емисии на ценни книжа; Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари; Попечителска дейност. От 1 ноември 2007 г. е в сила Директивата за пазарите на финансови инструменти, наричана още "ДПФИ". ДПФИ цели да хармонизира финансовите пазари в Европа и да осигури по-висока степен на прозрачност чрез нов регулаторен режим за инвестиционните услуги. ТОКУДА БАНК АД подкрепя целите на ДПФИ и винаги е считала коректността и прозрачността за основа на всяко дългосрочно взаимоотношение с клиенти си. ТОКУДА БАНК АД е ангажирана с реализацията на изискващите се промени, така че нейните клиенти да могат да се облагодетелстват от предлаганите от ДПФИ възможности. За въпроси - изпратете е-мейл на адрес: g.evtimov@tcebank.com

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Баланс” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. Инвестиционна стратегия и политика: Основни инвестиционни цели на "ДСК Баланс" са нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен риск и осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда. Профил на типичния инвеститор: Финансовият продукт “ДСК Баланс” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които са готови да поемат умерен инвестиционен риск, търсят инвестиция, която може да донесе доход по-висок от този по банковите депозити и са готови да инвестират парични средства в средносрочен план. Информация за разходите: Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Баланс” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. Инвестиция и доходност: Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Баланс” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева.

Банка ДСКwww.dskam.bg »

Сити предлага на своите клиенти широк спектър от консултантски услуги, като по този начин им помага да осъществят стратегитеските си цели, като например:Намиране на стратегически парньори; Преструктуриране на корпоративна капиталова структура; Привличане на финансови инвеститори чрез придобиване на кредитен рейтинг от реномирани световни рейтингови агенции.

Сити Българияcitibank »

На облигационен сегмент на БФБ-София са листвани повечето от емисиите общински, ипотечни и корпоративни облигации. Ликвидността на някои от тях е малка, но през последната година се наблюдава повишен интерес към книжата. В качеството на лицензиран участник в системата за вторична търговия на ДЦК (ЕСРОТ) ИП "ЕЛАНА Трейдинг" АД предлага на своите клиенти: Покупки и продажби на български правителствени облигации; РЕПО-сделки с ДЦК; Търговия на ЗУНК-облигации за участие в приватизацията и погасяване на дълг към държавата. Благодарение на установените контакти с български и чуждестранни партньори ИП "ЕЛАНА Трейдинг" осигурява достъп на своите клиенти до международния дългов пазар, като предлага: Търговия с български облигации по външния държавен дълг - възможност за осъществяването на РЕПО-сделки с тези инструменти; Покупко-продажба на чуждестранни държавни облигации; Търговия с високодоходни чуждестранни облигации; Търговия с корпоративни облигации на български и международен пазар - борсови и извънборсови емисии. ПРЕДИМСТВАТА ДА СТЕ КЛИЕНТ НА ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ НА ДЪЛГОВ ПАЗАР: Ниски такси при обслужване и за поддръжка на регистър; Преференциални комисионни при търгуване на значителни обеми; Предоставяне на подробна информация за различни дългови инструменти и за определени емисии облигации.

Елана Трейдингwww.elana.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове