Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

За успешното реализиране на всяка инвестиция се изисква изготвяне на икономически обоснован и целенасочен инвестиционен проект. Работата на екипа на БенчМарк обхваща: Изготвяне на инвестиционни проекти Посредничество при осигуряване на кредитно финансиране Посредничество при осигуряване на joint venture финансиране Бизнес плановете представляват детайлна и обективна програма, която е много необходима за управляващото тяло на предприятието при разрастване нa дейността му. Ролята на екипът на БенчМарк се изразява в: Изготвяне на бизнес планове Консултации относно ефективното изпълнение на плана Изготвяне на модел за контрол на изпълнението на бизнес плана.

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

БенчМарк Груп АД подпомага и партнира на компании, общини, неправителствени организации и други заинтересовани страни в усвояването на финансови средства по линия на Структурните фондове на Европейския съюз и други донорски програми. Предлаганият набор от услуги включва: Консултантски услуги относно възможности за финансиране БенчМарк Груп предлага на клиентите си професионално мнение относно подходящите програми за отпускане на средства. Услугата се състои в анализ на възможностите за кандидатстване по съществуващи и предстоящи програми за финансиране на проекти от интерес за клиента, в това число: Представяне на систематизирана информация относно конкретни програми/ процедури: изисквания към кандидатите, допустими дейности, размер на безвъзмездната финансова помощ, други специфични условия Препоръки.

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

Финансовите анализи, които подготвя екипът на БенчМарк са базирани на специализирани бизнес модели и бази данни, чрез които достатъчно точно може да се определи състоянието на инвестиционния проект или предприятието. Работата на екипа включва: Бюджетно планиране Анализ на паричните потоци и предложения за оптимизиране Прилагане на система за контрол на разходите Въвеждане на програми за разсрочено плащане Въвеждане на програми за събиране на вземания

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

Тази услуга се предлага на всички клиенти паралелно с изготвянето на инвестиционен проект, продажба на активи или предприятия, при провеждане на търгове и конкурси, пред банки при реализиране на кредитно финансиране. Работата на екипа на БенчМарк включва: Представителство на клиента пред различни органи и институции, с които той контактува при реализирането на определен проект В случай на финансиране на инвестиционен проект, работата на екипа включва: Структуриране на оптимален вариант на финансиране – банково, дялово финансиране от страна на специализирани фондове, друго частно финансиране Представяне на инвестиционния проект пред потенциалните финансиращи институции и лица.

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

БенчМарк предлага изготвяне на необходимите документи, организиране и администриране на търговите предложения, включително, но не само: Обосновка на предлаганата цена Изготвяне и внасяне на търговото предложение в КФН Изготвяне и внасяне на необходимите уведомления в КФН, БФБ и ЦД Публикации на търговото предложение и впоследствие на резултати от него в централни ежедневници Администриране на сделките на БФБ при приемане на търговото предложение от страна на миноритарните инвеститори.

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

Основните дейности, които БенчМарк извършва във връзка с публичното предлагане на ценни книжа, са: Структуриране на емисии акции и облигации Структурирането на емисии ценни книжа включва обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес. В тази връзка специалистите на БенчМарк извършват: Консултиране при определяне на основните параметри на емисията Проучване на инвеститорския интерес към емисията Изготвяне на подробни парични потоци за проекта Изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и приложими документи Подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни книжа за търговия на БФБ – София Регистриране на публични компании и емисии Екипът на БенчМарк извършва всички изброени по-долу процедури по регистрация на публични компании: Регистриране на емисията при „Централен депозитар” АД, вписване в регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор Изготвяне на проспект за първично или вторично публично предлагане Регистриране на емисията за търговия на БФБ – София

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

БенчМарк подготвя частно предлагане на обикновени или преференциални акции, корпоративни, ипотечни или друг вид облигации. Основните дейности във връзка с частното предлагане на ценни книжа, които БенчМарк извършва, са: Структуриране на емисии акции и облигации Структурирането на емисии ценни книжа включва обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес. В тази връзка специалистите на БенчМарк извършват: Консултиране при определяне на основните параметри на емисията Проучване на инвеститорския интерес към емисията Изготвяне на подробни парични потоци за проекта Изработване на меморандум и приложни документи

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

BenchMark Trader се предлага на основата на White Label Partnership със Saxo Bank A/S. Платформата е вече утвърдена, сигурна и оценена от експерти във финансовата област по целия свят и е носител на редица международни награди. BenchMark Trader предоставя възможност за онлайн търговия на международните финансови при максимално изгодни условия за търговия и богат набор от продукти: валути, акции, борсово търгувани фондове, CFD, индекси, опции, фючърси, злато, сребро. Платформата предлага и възможност за работа изцяло на български език.

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

БенчМарк Финанс предоставя на клиентите си възможност директно да участват в търговията на Българска Фондова Борса - София, чрез електронната система BenchMark BG Trader. BenchMark BG Trader е професионална платформа за онлайн търговия, с интуитивен и гъвкав интерфейс, даваща достъп на инвеститорите до богата база данни за всички борсово търгувани емисии. Обновяването на информацията е моментално. Безплатната 20-дневна демо сметка дава достъп до цялата функционалност на платформата за реална търговия. Основните предимства на BenchMark BG Trader са: Автоматично въвеждане и потвърждаване на поръчките Моментално обновяване на котировките Ниски комисиони Бонус програми Без годишна такса Пълна пазарна статистика Професионални графики и модули за анализи Достъп до всички сделки за деня

БенчМарк Групwww.benchmark.bg »

EFOCS е специализирана платформа, която осигурява достъп в реално време до всички инструменти, търгувани на Франкфуртската Фондова Борса. Предимства на платформата: EFOCS-preview Директен достъп до германския пазар; Изключително ниски трансакционни разходи за реално притежаване на акции; Подробна пазарна информация и новини; Пълна дълбочина на пазара; Напълно безплатен софтуер, без никаква такси; Търговия без маржин, без заемен капитал; Възможност за персонализиране;

София Интернешънъл Секюритизwww.sis.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове