Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Имате възможност да реализирате по-висока доходност на Вашите финанси в резултат на професионално управлявани инвестиции. Можете да променяте инвестиционната си стратегия и да преминавате от една програма в друга, както и да внасяте допълнителни суми. Имате възможност да следите състоянието на избраната от Вас инвестиционна програма. А ние осигуряваме застрахователна защита на Вас и Вашето семейство и допълнителни застрахователни покрития, в зависимост от индивидуалните Ви потребности. В зависимост от Вашите лични финансови цели и от Вашия инвестиционен профил, компанията Ви предлага избор от инвестиционни програми. Вие определяте, в началото на договора, в коя от инвестиционните програми да участвате. Имате възможност да реализирате по-висока доходност на Вашите финанси в резултат на професионално управлявани инвестиции. Можете да променяте инвестиционната си стратегия и да преминавате от една програма в друга, както и да внасяте допълнителни суми. Имате възможност да следите състоянието на избраната от Вас инвестиционна програма. А ние осигуряваме застрахователна защита на Вас и Вашето семейство и допълнителни застрахователни покрития, в зависимост от индивидуалните Ви потребности.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

Евро Комфорт е инвестиционна програма, включваща четири взаимни фонда с различен дял. Стратегическото разпределение на активите е 80% в инструменти с фиксиран доход (облигации), 15 % в акции и 5 % в парични средства и депозити. Основна цел на Евро Комфорт е в дългосрочна перспектива да осигури на участниците запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране предимно на приходи от лихви от облигации и в по-малка степен, от дивиденти и капиталови печалби при ниско ниво на риск.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

Евро Баланс е инвестиционна програма, включваща пет взаимни фонда с различен дял. Стратегическото разпределение на активите е 55% в инструменти с фиксиран доход (облигации), 40 % в акции и 5 % в парични средства и депозити. Основна цел на Евро Баланс е в дългосрочен план да осигури на участниците запазване и нарастване на инвестираните от тях средства чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск посредством инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

Евро Динамик е инвестиционна програма, включваща шест взаимни фонда с различен дял. Стратегическото разпределение на активите е 60 % в акции и 35% в инструменти с фиксиран доход (облигации) и 5 % в парични средства и депозити. Основна цел на Евро Динамик е вдългосрочна перспектива да осигури на участниците запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен приходи от лихви при умерен до висок риск.

АЛИКО България, компания на МетЛайф (MetLife Inc.)www.metlife.bg »

Aко вие сте готови да откриете търговска сметка, за да търгувате с реални средства, необходимо e да попълните търговски договор. Електронната версия на търговския договор може да бъде попълнена (само на английски!), директно в интернет! След попълване разпечатайте само последната страница, подпишете я и я изпратете по факса - 02 963 41 92, или скенирайте и изпратете по електронната поща на info@anmart-forex.com. ВНИМАНИЕ - електронната версия може да се използува само за индивидуални търговци.

Анмартwww.anmart-forex.com »

Юг Маркет може да ви помага като попечител чрез: Представителство на притежателите на ценни книжа пред емитента и на общи събрания. Държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция. Извършване на попечителски трансфери и сделки, включително за сметка на инвестиционни дружества и други емитенти.

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Цялостни решения за бенефициенти и изпълнители. Пътят на Вашия проект, подкрепен от програма Евро кредити. СИБАНК е част от белгийската KBC Груп и е една от най-големите финансови институции в България. СИБАНК е първата банка, която предлага цялостни решения за работа по европейските фондове. Специално създаденото звено на банката разработи различни продукти, съобразени със спецификата на отделните оперативни програми, и предлага на клиентите не само кредити, но и консултации през целия цикъл – от идеята за проект до окончателното му одобрение и субсидиране. СИБАНК разработи програма ЕВРОкредити, предлагаща уникален интегриран подход, който улеснява участието Ви в европроекти, намалява разходите Ви и позволява комбинация с други продукти на Банката и „ДЗИ”. Седем важни стъпки към успеха: 1. Посетете ни и разкажете за Вашата Евроидея! Нашите кредитни експерти ще Ви дадат първоначални насоки за реализиране на идеята Ви – от коя програма бихте могли да получите финансиране и какви са основните изисквания за участие. 2. Напишете проект! Ние ще Ви свържем с водещи консултантски фирми, с които имаме сключени договори за сътрудничество. Бихте могли да използвате и Ваша фирма или сами да изготвите проекта. Изборът е Ваш. 3. Изберете точните финансови услуги! Вашият кредитен експерт ще Ви предложи най-подходящия специализиран банков продукт или комбинация от продукти в зависимост от конкретния европроект. 4. Застраховайте инвестицията си! Можете да ползвате специализираните застраховки, разработени от „ДЗИ”. 5. Изпълнете проекта! СИБАНК ще финансира до 100 % от него. 6. Получете одобрената помощ! По специална сметка в СИБАНК – за получаване на субсидиите. 7. Продължете развитието на своя бизнес заедно с нас! Ние Ви предлагаме дългосрочно партньорство: Инвестиционни кредити – за разширяване на дейността на предприятието; Оборотни кредити (кредитни линии и овърдрафт); Всякакви банкови услуги, обслужващи дейността на предприятието.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Борсово търгуваните фондове (ETF) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Те обикновено следят движението на определен индекс или определен индустриален или друг сектор от икономиката. Предимства на търговията с ELANA Global Trader: Над 850 борсово търгувани фондове (ETF) и борсово търгувани суровини (ETC). Възможност за инвестиция в сектори чрез една акция. Идеален инструмент за диверсификация на портфейла. До 50% от инвестираната сума в акции според пазарната им стойност в момента може да бъде използвана като обезпечение за маржин търговия на други финансови инструменти (валута, фючърсни контракти и договори за разлика). Възможност за анализ на представянето на ETF фондовете чрез системата за графики и технически анализ в ELANA Global Trader.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Бонус "Приятел" дава възможност на инициативните да печелят повече. Доведете ли свой приятел за откриване на trading account и двамата получавате по $100 долара бонус. Промоцията важи при следните условия: Отваряне на акаунт с минимална сума от $1000 При изтъргуване на 10 затворени позиции* от 1 лот (1 лот = 100 000) клиента довел свой приятел получава $100 кредит по баланса си. При следващи 10 изтъргувани позиции* от 1 лот новия клиент получава $100 кредит Ако доведете повече от 10 нови клиента за период от 6 месеца, ще се възползвате от условията и предимставата на програмата Въвеждащ брокер. Сделките трябва да са извършени в интервал 3 месеца след откриване на акаунта. Бонусите се начисляват само за един нов акаунт на физически или юридически лица. Промоцията е валидна за нови клиенти( без сключен договор до този момент)! В случай че желаете да изтеглите своя бонус е необходимо да имате изтъргуван обем от 10 стандартни лота в Meta Trader (1 лот = 100 000 валутни едници) за всеки $1 бонус.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Варчев Финанс предлага директна търговия с най-популярните енергийни контракти при изключително конкурентни спредове, марджин депозити и ниски комисиони. Суров петрол и природен газ се предлагат под формата на Договори за разлика (CFDs) върху стандартен фючърсен контракт. ИП Варчев Финанс предоставя фючърсни инструменти търгувани на NYMEX (New York Mercantile Exchange). Този вид договори, могат да се търгуват активно до дата на падеж на контракта. При CFDs върху фючърсен договор, няма наличие на реална доставка на базовия актив. При настъпване на датата на падеж, всички отворени позиции автоматично се затварят на пазарна цена към момента на изтичане на договора и финансовите резултати се начисляват по клиентските сметки.

Варчев Финансwww.varchev.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове