Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Създаден на 05.08.1986г. Фондът Райфайзен Глобален Балансиран инвестира почти наполовина в глобални облигации и глобални акции. В рамките на акциите фокусът е поставен върху развитите пазари, делът на облигациите може да обхваща целия спектър от срокове на падеж. Тъй като Райфайзен Глобален Балансиран инвестира предимно в облигации и акции (включване на акции в размер на около 50%), върху стойността на дяловете може да влияят особено промените в лихвите и в курсовете на акциите и съответно колебанията във валутите. Фондът е подходящ особено за инвеститори, които от една страна желаят да се възползват от високите шансове за печалба от инвестиции в акции и при това съзнателно поемат риска за високи колебания в курсовете (курса на акциите и развитията на валутните курсове), а от друга страна желаят да оползотворят предимствата от разпределението на облигациите.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага на своите корпоративни клиенти широка гама разнообразни и привлекателни инвестиционни продукти на българския паричен и капиталов пазар. Поради повишения интерес от страна на институционални и частни клиенти да търгуват активно на световните борси, брокерите на акции на Райфайзенбанк (България) ЕАД вече работят с удължено работно време до 23.00ч. По този начин те покриват изцяло търговските сесии на фондовите борси в Европа и Съединените щати и дават достъп на клиентите до тези пазари, извън официалното работно време на Райфайзенбанк. Новата услуга дава възможност на клиентите да осъществят по-успешно търговските си стратегии по управление на портфейлите си, дори извън стандартното работно време на банката.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк е една от основните банкови институции в търговията и продажбата на валутни продукти и услуги на българския валутен пазар, с пазарен дял над 12%, което я поставя на трето място сред българските банки маркет - мейкъри. Сделки по покупко продажба - валута - валута и валута - лева с основните валути на Г7 по курс "спот" (вальор след два дни) и вальор днес, утре; Срочни сделки с чужди валути към български лев с вальор до 1 година Валутен "суап" със срок до 6 месеца Опции, които позволяват на клиента активно да хеджира риска от валутна експозиция За свои клиенти Райфайзенбанк предлага специални продукти, които позволяват да се елиминира валутният риск в техния бизнес

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Обратни репо сделки - покупка на български държавни ценни книжа (левови облигации, ЗУНК облигации и български глобални облигации) с ангажимент от страна на Райфайзенбанк (България) ЕАД за обратна продажба на клиента на бъдеща дата. Ценните книжа се използват като обезпечение.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Освен класически кредити, Райфайзенбанк предлага финансиране на клиентите си чрез използване на паричните и капиталови пазари. В качеството си на инвестиционен посредник, Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага на своите корпоративни клиенти пълна гама услуги на българския капиталов пазар Предлагаме индивидуални решения на своите корпоративни клиенти, като предоставяме най - добрите условия на пазара от гледна точка на срокове и лихвени равнища. Възможност за осъществяване на обратни репо сделки.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

В качеството си на инвестиционен посредник, Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага на своите корпоративни клиенти пълна гама услуги на българския капиталов пазар: Покупко/продажба на акции и облигации, листвани на Българската Фондова борса Първично публично предлагане на ценни книжа Консултации по инвестиционни проекти Организиране на търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа Инвестиционно посредничество и анализ на приватизационни сделки Търговия с компенсаторни инструмети (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, поименни конменсационни бонове) Издаване на депозитарни разписки В допълнение, Райфайзенбанк (България) ЕAД осигурява достъп до всички чужди капиталови пазари в основните финансови центрове – Виена, Лондон, Франкфурт, Ню Йорк, и др., включително такива продукти като: Акции Дялове на инвестиционни фондове Индексни сертификати, структурирани на базата на основните индекси на такива капиталови пазари като DJIA, NASDAQ, S&P 500, DAX, и др.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага индивидуални решения на своите корпоративни клиенти, като предоставя най - добрите условия на пазара от гледна точка на срокове и лихвени равнища. Предлаганите инструменти имат различен матуритет – до една година за емисия на краткрокрочни дългови книжа под формата на запис на заповед и над една година за емисия на корпоративни облигации.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Общинска банка АД предлага пълен пакет финансови услуги във връзка с подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти на общини и корпоративни клиенти. Чрез своята мрежа от международни партньори банката е в състояние да предложи конкурентни условия, отговарящи на специфичните изисквания на клиентите, като по този начин гарантира оптималната ефективност на техните инвестиционни проекти. Обхват на инвестиционните проекти, представляващи интерес за Банката: Градска инфраструктура Публична и частна транспортна инфраструктура Централни отоплителни системи Газификация Енергийна ефективност Водопровод и канализация Екология Корпоративни капиталови инвестиции Строителство Търговия и туризъм Информационни технологии Промишлени иновации

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Инвестиционен фокус: Фондът инвестира в парични инструменти (50% от активите), основно депозити на паричния пазар. Останалата част (50% от активите) се инвестират в акции на дружества, чието седалище е в Еврозоната - акции на борсово търгуема колективна инвестиционна схема (ETF) iShares DJ EURO STOXX 50 (DE). Основната цел е да се постигне по-висока доходност от тази на паричните инструменти в дългосрочен план, като се съчетаят по-високата степен на сигурност на паричните инструменти и възможността за реализиране на по-висока доходност от акциите. Рискове и възможности: Възможност за постигането на по-висока доходност от тази на инструментите на паричния пазар в дългосрочен план при очаквано от умерено до високо ниво на риска. Най-съществен е пазарният риск, свързан с риска от намаляване на лихвените проценти и движението на цените на акциите.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Инвестиционен фокус: Фондът инвестира предимно в парични инструменти (70% от активите), основно депозити на паричния пазар. Останалата част (30% от активите) се инвестират в акции на дружества, чието седалище е в Еврозоната - акции на борсово търгуема колективна инвестиционна схема (ETF) iShares DJ EURO STOXX 50 (DE). Основната цел е да се постигне сравнително по-висока доходност от тази на паричните инструменти в дългосрочен план, като се съчетаят по-високата степен на сигурност на паричните инструменти и възможността за реализиране на по-висока доходност от акциите. Рискове и възможности: Възможност за постигането на относително по-висока доходност от тази на инструментите на паричния пазар в дългосрочен план при очаквано от ниско до умерено ниво на риска. Най-съществен е пазарният риск, свързан с риска от намаляване на лихвените проценти и движението на цените на акциите.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове