Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Ние, екипът на Varchev Financial Brokers, Ви Благодарим за проявения интерес и желание за търговия на международните финансови пазари чрез търговските ни терминали. Отварянето на сметка за марджин търговия online с Варчев Финанс е удобно и лесно и ще отнеме само няколко минути. При нужда от помощ, моля натиснете Чат с брокер или се свържете с нас по телефон и някой от нашите консултанти ще Ви помогнe с регистрационния процес.

Варчев Финансwww.varchev.com »

CFDs, или Договори за разлика, са дериватни финансови инструменти, които позволяват търговия на индекси, фючърси, индивидуални акции и стоки (commodities) без нуждата от физическо им притежание. Те представляват споразумение между две страни за уреждане на финансовите взаимоотношения при затваряне на позицията отразяващо разликата между цената на отваряне и цената на затваряне на контракта, умножена по броя на акциите в самия контракт. Чрез договори за разлика (CFD) става възможна търговията с акции, фючърси, индекси и стоки (commodities) на маржин сметка. По този начин може да се спекулира с движението на цените на акциите на водещите световни компании. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярени от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне при силните движения на акциите и основните финансови индекси в рамките на един ден. CFD се основава на маржин търговията като срещу сравнително малък депозит можете да поддържате съответната позиция. Варчев Финанс определя необходим маржин в размер от 2% до 10% в зависимост от различната спецификация на предлаганите CFD контракти. Едновременно с това печалбата/загубата се отразява в пълен размер по сметката на клиента. Посредством безплатно предоставеният софтуер за търговия Meta Trader 4, клиента може в всеки един момент да лимитира загубата от губещите си позиции и едновременно с това да държи неограничено дълго време своите печеливши позиции. Варчев Финанс предлага на своите клиенти да търгуват с акциите на водещите световни компании и основните фондови индекси в света.

Варчев Финансwww.varchev.com »

Отдел Финансови пазари предлага висококачествени услуги, като непрекъснато подобрява съществуващите продукти и въвежда нови такива въз основа на нуждите на нашите клиенти. Сити изготвя за своите клиенти стратегии за управление на валутен, лихвен и стоков риск. Основната ни цел е да развиваме връзките си с нашите местни и международни клиенти и да спечелим репутация на лидер в сферата на иновативни финансови решения в България.

Сити Българияcitibank »

Търговия с мини и стандартни лотове на една сметка ! CMS Forex дава възможност за търговия както със стандартни лотове, така и с мини лотове чрез една и съща сметка. Стандартният контракт на Forex се нарича лот, който е равен на 100 000 единици от базовата валута. Базова валута за EUR/USD е евро и стандартния лот е равен на 100 000 евро. За USD/JPY, размера на стандартния лот е равен на 100 000 долара. За търговци, които желаят да търгуват с мини лотове, брокера е разработил по-малки по-размер контракти, които се наричат - мини лотове. Един мини лот е равен на 10 000 единици от базовата валута или 0.1. За разлика от много форекс брокери, които изискват откриването на различни сметки за търговия със стандартни или мини лотове, CMS Forex предлага т.нар. Универсална сметка, която позволява едновременната търговия както с мини лотове (10 000) така и със стандартни лотове (100 000). Търговската платформа позволява да се търгува едновременно както с мини лотове, така и със стандартни лотове, напр. 2 стандартни лота, 3 мини лота (0.3) или комбинация от двата, например 4 стандартни лота и 6 мини лота (4.6).

Анмартwww.anmart-forex.com »

Пласиране на емисията. Регистриране на емисията за вторична търговия. Посредничество при операции по увеличение на капитала /с изготвяне на проспект за публично предлагане/ Администриране на емисии ценни книжа, включително: Действия, свързани с упражняване на правата по ценните книжа /в т.ч. разпределяне на дивиденти, лихви , главници, права, безплатни ценни книжа./ Осъществяване и контролиране на плащания във връзка с ценните книжа. Разпространяване на отчети и информация за общи събрания. Консултиране относно реда и формата за подаване на периодични и годишни финансови отчети, в съответствие с изискването за разкриването на информация. Извършване на всякакви уведомления и публикации, както и внасянето от името на емитента на съответните такси в съответствие с действащите нормативни актове. Търгово предложение за закупуване и замяна на акции, в това число: Изготвяне на търгово предложение /включително обосновка към предлаганата цена или предлаганата разменна стойност по установените оценъчни методи. Изготвяне на оценки на цели предприятия по ликвидационна стойност/. Регистриране в Комисия за финансов надзор на търговото предложение. Регистриране на търговото предложение на борсата. Осъществявена на търговото предложение. Анализ на резултатите от търговото предложение. Регистриране на емисии ценни книжа за търговия на Българска Фондова Борса - София, включително: Изготвяне на проспектза първично или вторично публично предлагане. Регистриране на ценните книжа в Централен Депозитар АД /ISIN код/. Вписване в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор. Регистриране на емисията ценни книжа за търговия на регулиран пазар. Отписване на емисии ценни книжа от публичния регистър. Извършване на всички правни и фактически действия по отписване на публични дружества от публичния регистър на Комисията за финансов надзор.

Авал Ин АДwww.aval-in.com »

Информация за актуалните оферти можете да съберете и сами, но само нашите брокери ще направят това за минимално време, като освен изчерпателна информация, ще Ви предоставят анализ на пазарната ситуация и компетентен съвет. Покупката и продажбата на недвижим имот обикновено е свързана със сериозни финансови средства, затова при решението за сключване на сделка е особено важно предварителното проучване, уточняването на всеки съществен детайл, абсолютната прозрачност и юридическата коректност на споразумението. В нашите екипи ще откриете специалисти, които могат да Ви помогнат с информация и съвет във всеки етап от сключването на сделката. Нашите брокери разполагат с 90 до 100% от офертите за района, в който работят. Те могат да Ви дадат съвет, изхождайки от обективната оценка на всяка оферта и Вашите лични предпочитания. При това можете да сте сигурни, че ще обърнат внимание на всеки незабележим за непрофесионалното око детайл. Всеки наш екип разполага с деловодители и координатори, които се грижат за ежедневната актуализация на наличните оферти - те гарантират достоверността на информацията, следят всеки етап от развитието на сделката и отговарят за прецизната координацията между отделните екипи. Нашите юридически консултанти гарантират изрядността на всички документи при сключване на сделката, съдействат Ви при набавяне на нужните документи, изготвят предварителен договор, който гарантира намеренията на двете страни и изчиства предварително всички спорни въпроси. Нашите юристи са хората, към които можете да се обърнете по всяко време с въпроси относно Вашия договор или която и да е свързана с него юридическа процедура.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

Емитиране на акции Първично публично предлагaне на акции (IPO) Увеличения на капитала на публични дружества Варанти, преференциални акции Регистрация за търговия на регулиран пазар на акции на непублични дружества Публично предлагане на съществуващи акции от капитала на непублични дружества Синдикиранe Международно пласиране Емитиране на дългови ценни книжа Корпоративни облигации Ипотечни облигации Общински облигации Синдикирани облигационни емисии Емитиране на хибридни ценни книжа Конвертируеми облигации Заменими облигации (exchangeable bonds) Други структурирани продукти

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

В края на 1998 г. в страната бяха издадени нови платежни инструменти, използвани в приватизационните сделки - компенсаторни записи и компенсационни бонове. Според официалните източници, общата номинална стойност на издадените записи и бонове надхвърляше три милиарда лева. В момента компенсаторните инструменти се оценяват на близо 590 милиона лева. ВИДОВЕ КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ: В Закона за сделките с компенсаторни инструменти, приет от Народното събрание на Република България на 26 април 2002 год., бяха определени като компенсаторни инструменти три типа книжа - компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Компенсаторните инструменти са безналични и поименни инструменти, регистрирани в Централния депозитар. Собствеността върху компенсаторните инструменти, може да се прехвърля свободно на БФБ – София. КОМПЕНСАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА: плащане на вноски по приватизационни договори; плащания на лихви по ЗУНК (само за компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи); за търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд (само за поименните компенсационни бонове); за участие в масовата приватизация; за плащания при приватизация чрез Българска фондова борса.

Елана Трейдингwww.elana.net »

УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 г., който понастоящем управлява 7 взаимни фонда и индивидуални портфейли и обслужва близо 2800 корпоративни и индивидуални инвеститори. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти може да се понижи. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите не са гарантирани с Гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Постигнатата доходност на продуктите през предходните периоди не е гаранция за бъдещите резултати.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Форекс пазарът е най-ликвидният в света, с дневен оборот над 3,2 трилиона долара , който сам по себе си превишава над 10 пъти дневния оборот на всички стокови и фондови борси взети заедно. Тъй като този пазар е извънборсов и брокерите/дилърите договарят сделките директно помежду си, няма централизирана борса или клирингова институция. Първичният пазар, съответно котировките на FX се получават на база сключваните сделки между най-големите търговски и централни банки в света. Най-голяма тежест има междубанковият пазар - 73% от общия оборот минава през 10 банки. Като такъв той е и един от най-предпочитаните от спекулативно настроените краткосрочни инвеститори заради високата ликвидност и волатилност. Спот пазар на валути: Capman Trader предлага търговия с всички основни валутни двойки, както и азиатски, европейски и други кросове. Платформата позволява търговия с над 10 валути и над 60 котирани двойки, при маржин нива започващи от 0.5% (200:1). Системата дава възможност за търгуване на малки обеми – 1000 единици базова валута. Спот пазар на благородни метали: Платформата дава възможност за сключване на спот сделки със злато и сребро при маржин нива от 1%(100:1) и при намален размер на договора. Форуърд пазар на валути и благородни метали: Capman Trader позволява сключване на форуърдни договори за различни периоди върху всички основни валутни кросове. Същото важи и за кросовете на златото и среброто. Предлагат се и суапи върху благородните метали. Договори за Разлика: Договорите за разлика дават възможност за сключване на сделки с различни инструменти, без реалната необходимост да притежавате базовия актив. По този начин може да търгувате само ценовите разлики и да получавате всички позитиви и негативи (като дивиденти, сплитове и т.н.) обвързани с базовия актив, без да го притежавате и без да замразявате необходимия за базов инструмент ресурс. Маржинът по различните договори позволява разкриване на позиции с обезпечение от 1% до 50% (100:1 до 2:1) в зависимост от ликвидността, волатилността, и други фактори, обвързани с базовия актив. Друго предимство е, че може да се търгуват, както дълги, така и къси позиции. Платформата позволява търговия с над 3 000 различни инструмента, търгувани на над 30 различни локални и международни пазара. ДЗР върху Индекси, Фючърси върху Индекси, Валутни Фючърси, Валутни Индекси и Сектори: Търговията с договори за разлика (ДЗР) върху индекси и сектори позволява печеленето и на падащ пазар – чрез къси позиции. Маржин нивата за тези инструменти започват от 1% (100:1). ДЗР върху Акции, Суровини и Съкровищни Бонове: Договорите за разлика (ДЗР) дават всички предимства на търговията на базов актив плюс възможноста за къси продажби и ползването на маржин. Освен това позволяват спекулативна търговия с фючърси за суровини, при които изискванията за обезпечение при реално търгуем контракт са много високи, правейки ги недостъпни като инструмент за крайния потребител. При търговията с договори за разлика (ДЗР) също така няма риск от предявяване на реална доставка и плащане на глоби, а просто забравената позиция се прехвърля към следващия контракт. Въпреки всичко при някои емисии акции има ограничения за къси продажби, поради ниска ликвидност или регулаторна забрана, затова моля преди търгуване се запознайте с ръководствата и продуктовия списък.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове