Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

В ELANA Global Trader котировки в реално време без борсов абонамент се предлагат за валута, CFD върху индекси и суровини. За всички останали продукти като акции, фючърси, други договори за разлика, котировките се получават със забавяне. Желаещите да виждат котировки в реално време трябва да си направят месечен абонамент към съответните борси през ELANA Global Trader. За непрофесионалните инвеститори ЕЛАНА Трейдинг предлага схема на възстановяване на месечните такси за борсов абонамент при постигане на определен брой сделки за календарен месец. Абонамент за новини в реално време от Dow Jones Newswires може да се направи в ELANA Global Trader в меню Сметка --> Абонаменти. Новините са безплатни за непрофесионални инвеститори. Условия на схемата за възстановяване на абонаментни такси: ЕЛАНА Трейдинг предлага възстановяване на борсови абонаментни такси само за непрофесионални инвеститори, които търгуват с акции и CFD върху акции и се абонират за ниво 1.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Уважаеми Търговци, Ние официално въведохме новата революционна търговска платформа - Visual Trading 2. За да разберете и оцените качествата на пратформата, ние ви препоръчваме да си откриете демо сметка. Полезно ще е да се запознаете с Ръководството за ползване на Visual Trading и Multimedia Tutorials. Минимален депозит: Откриването на сметка за реална търговия в CMS Forex е лесно и достъпно. Вие може да започнете да търгувате с първоначален депозит от 25 долара. Някои брокери изискват минимален първоначален депозит от 2 000 долара. Нашата цел е да направим Forex по-достъпен и специално за търговци, които започват да търгуват и желаят да минимизират своя риск.

Анмартwww.anmart-forex.com »

ELANA Web Trader осигурява достъп на потребителите до международните капиталови пазари по всяко време, от всяко място. ELANA Web Trader е Интернет-базирана система, която осигурява на клиентите пълен и гъвкав достъп до финансовите пазари от всеки компютър с връзка към глобалната мрежа: Търговията никога не е била по-лесна! За да изпробвате възможностите на ELANA Web Trader отворете демо-сметка. Ще получите e-mail, съдържащ парола и връзка към страницата за достъп. Платформата е напълно интегрирана с ELANA Global Trader и ELANA Web Trader – можете да влезете във всяка една от платформите чрез едно и също потребителско име и парола.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Предоставяме консултации относно управлението на индивидуални портфейли от ценни книжа - инвестиционни и консултантски услуги. Разработваме финансови анализи, прогнози и стратегии на дружества с цел представяне дейността им пред стратегически инвеститори и партньори; Разработваме инвестиционни стратегии; Представяне на компании; Консултираме и посредничим при финансирането на дружества чрез облигационни заеми и по увеличение на капитала на публични компании; Изготвяме проспекти за търгово предложение; При нас можете да потърсите консултиране с цел осъществяването на първично публично предлагане на ценни книжа като ще получите: - изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа; - поемане на емисията; - регистриране на емисията на борсата; - пласиране на емисията. Предоставяме анализ на ценни книжа: - разработка и публикуване на изчерпателни анализи за компании; - оценка на пазара - въз основа на създадените два индекса, състоящи се от отделни показатели, които измерват пазарното поведение на водещите компании от различни сектори на българската индустрия. Разработваме бизнес планове: - за финансираща институция и/или частен инвеститор; - за оборотен и/или инвестиционен кредит от банка (икономическа обосновка).

Юг Маркетwww.ugmarket.com »

Държавните ценни книжа (ДЦК) обслужват вътрешния дълг на България, като се емитират за финансиране на бюджетния дефицит на страната. Всички ДЦК са гарантирани от държавата и ще бъдат изплатени на датата на падежа им по номиналната стойност, независимо от цената на покупката им. Лихвените плащания по ДЦК обикновено са два пъти в годината. Това осигурява стабилни и предвидими парични постъпления от инвестицията. Общият размер на вътрешния дълг по номинална стойност, емитиран в ДЦК, към края на 31.07.2008 г е 3 119 767.1 хил. лева, като в това число влизат 322 013.3 хил. лв. ДЦК емитирани във връзка със структурната реформа. Постигнатата средна доходност на първичен пазар на ДЦК към 31.07.2008 e 5.59%. ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ: Част от външния дълг на България е под формата на облигации, които се търгуват на международните и на вътрешния пазар. Към август 2008 г. се търгуват две глобални емисии облигации, обслужващи външния дълг на България. Емитирани са в две валути – евро и долари, съответно с падеж 2013г. и падеж 2015г. Облигациите по външния дълг, както и тези по вътрешния, носят задължението на държавата да плаща регулярните лихви и главницата на датата на падежа. Те се приемат за сигурни инвестиции, тъй като са издадени от държавата. ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ; Към август 2008 г. общият брой на общинските облигации е 8, като 7 общини са издали облигации. Повечето от емисиите общински облигации се търгуват на фондовата борса. Общинските облигации се считат за сравнително нискорискови книжа, тъй като зад задълженията на техните емитенти стоят регулярни приходи от данъци и активите на общините. ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ; Срещу ипотечните облигации стоят раздадени кредити, които са гарантирани с ипотеки върху жилища. Емитенти на ипотечни кредити в България са търговските банки. Емисиите, регистрирани в Централен депозитар към август 2008 г., са 14 с общ номинал 187 млн евро. КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ: Българският капиталов пазар вече натрупа известна практика в търговията с корпоративни облигации. Една част от емисиите не се предлагат публично, а в повечето случаи пласирането е частно и за институционални инвеститори. Развитието на този сегмент на облигационния пазар е под натиска на експанзионистичните кредитни политики на банките, които предлагат кредити на корпоративните си клиенти на пазарни равнища. Листването на фондовата борса дава допълнителна стойност на емисиите. То осигурява ликвидност на търговията им, която банките поддържат с цел капиталови печалби. ЧУЖДЕСТРАННИ ДЪЛГОВИ ВИСОКОДОХОДНИ ИНСТРУМЕНТИ: Апетитът към риск и по-големи печалби на инвеститорите подкрепят търсенето на облигациите на страните от развиващите се пазари, както и на повечето корпоративни книжа. През последната година сред най-добре представящите се страни от развиващите се пазари са Русия, Турция, Украйна, както и страните от Южна Америка.

Елана Трейдингwww.elana.net »

ДФ ЕЛАНА Еврофонд е ниско рисков фонд деноминиран в евро, който получи одобрение за публично предлагане от Комисията за финансов надзор на 29 април 2009 г. Новият договорен фонд се предлага като изгодна алтернатива на акционерите на едноименния първи взаимен фонд на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, който бе регистриран като инвестиционно дружество през 2002 г. предвид действащото тогава законодателство.Препоръки към инвеститорите: Когато вземате решение да вложите своите спестявания във взаимен фонд, моля не забравяйте, че съществува степен на риск. Инвестицията във взаимен фонд не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките; Различните взаимни фондове имат различен рисков профил. Помислете в каква степен имате склонност да рискувате, за да определите в какъв фонд да вложите спестяванията си – ниско рискови, балансирани, високорискови; Определяйте по-дълъг хоризонт за инвестицията си във взаимен фонд. Така можете най-добре да се възползвате от предимствата му за увеличаване на спестяванията си; Говорете с професионалисти и разчитайте на информация от професионални анализи. Не основавайте своето инвестиционно решение на слухове, предположения и непрофесионални съвети. Препоръчително е да се запознаете в детайли в информацията, публикувана в пълния проспект на договорния фонд.

Елана Трейдингwww.elana.net »

ИД ЕЛАНА Високодоходен Фонд е фонд с високорисков профил в български лева, който стартира публично предлагане на дялове на 20 юни 2005 г. Как да инвестирате във фонда? Посещавате най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, за да получите повече информация; Внасяте на каса или превеждате по банков път средствата, които желаете да инвестирате, по банковата сметка на избрания фонд; Подписвате поръчка за покупка на акции/дялове; Необходими документи при подписване на поръчката: За физически лица: лична карта; За юридически лица: обърнете се към служител в инвестиционен център ЕЛАНА; Потвърждение за изпълнение на поръчката ще получите на следващия работен ден; До 4 работни дни след изпълнение на поръчката, Централен депозитар издава депозитарна разписка, която удостоверява вашата собственост върху закупените от вас акции/дялове в избрания фонд; Депозитарната разписка можете да получите в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА; Посочвате e-mail и получавате автоматична регистрация за онлайн отчетност и информационните услуги на ЕЛАНА.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Валутният пазар е най-големият финансов пазар в света, с оборот всеки ден около 3.5 трилиона щатски долара, надминавайки обемите на пазарите на акции и фючърси взети заедно. Големите обороти обуславят непрекъснатите движения на валутните пазари и интересните възможности за печалба, дори когато другите пазари са в стагнация. Предимствата да търгувате на валутни пазари с ELANA Global Trader: Възможност за търговия с над 160 валутни двойки при тесни спредове и без комисиони. Спот търговия със злато и сребро. Опции върху голям избор от валутни двойки, злато и сребро. Валутни форуърди. Kотировки в реално време и моментално автоматично изпълнение на сделките. Новини в реално време от водещи информационни агенции. Фокус върху обслужването на всички клиенти – независимо дали са начинаещи или професионални трейдъри, всички клиенти на ЕЛАНА Трейдинг получават необходимото съдействие, за да търгуват успешно. Чат– директен контакт с дилърите на ЕЛАНА Трейдинг. Многократно награждавана платформа за търговия.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Частно пласиране на ценни книжа е предложение за покупка на ценни книжа на ограничен брой индивидуални или институционални инвеститори, вместо на широката публика, както е при публичното предлагане на ценни книжа. Предимства на частното пласиране са скъсеното време за осъществяване на предлагането и избягване на множеството регулативни изисквания, съпътстващи публичното предлагане. Бета Корп предоставя консултиране при определяне параметрите на емисията, участие в представянето и изготвяне на необходимите за частното пласиране документи.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

В качеството си на първичен дилър БАНКА ПИРЕОС АД предлага на клиентите си участие чрез състезателни или несъстезателни поръчки в провежданите от БНБ аукциони за продажба на ДЦК . При състезателна поръчка клиентът участва на състезателни начала с всички участници, като посочва цената, на която би желал да закупи емисията. Министерство на финансите може да не одобри поръчката, ако цената е много ниска. При несъстезателна поръчка клиентът не посочва цена за закупуване на новоемитираната емисията, а само номинал. В този случай емисията се придобива по средната цена на аукциона. БАНКА ПИРЕОС предлага покупка или продажба на ДЦК от всички емисии от собствения си портфейл, както и посредничество при сделки с ДЦК, в случай че не разполага с тях към момента; БАНКА ПИРЕОС извършва сделки с държавни дългосрочни облигации по ЗУНК, деноминирани в щатски долари и ЕВРО, при най-благоприятни пазарни условия; БАНКА ПИРЕОС сключва РЕПО-сделки с ДЦК с цел максимално регулиране на ликвидността и оптимизиране на доходността на финансовите активи; БАНКА ПИРЕОС Ви гарантира висока степен на ликвидност при операциите с ДЦК.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове