Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

Финансова група Капман предлага извършването на следните сделки на паричен пазар: Forex сделки, дисконтови, форуърдни & суапови сделки; Инвестиционни консултации по отношение търговията с чуждестранни валути на местния и международните финансови пазари; Посредничество и консултации при закупуването на доходоносни финансови инструменти - ZUNK облигации, дългосрочни и краткосрочни държавни ценни книжа; Посредничество и консултации при избор и управление на портфейл от държавни ценни книжа.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

За юридически лица: Финансиране на дейността им; Капиталовата им структура, промишлена стратегия и въпроси, свързани с тях; Преобразуване на дружества чрез: вливане, сливане, разделяне, отделяне и поглъщане; промяна на правната им форма; прехвърляне на имущество върху едноличния собственик. Спазване на нормативната уредба - ИП Авал Ин АД разработи и предлага нова консултантска услуга - "Публично дружество - спазване на правилата /Compliance/". Услугата е предназначена за публични дружества и емитенти на ценни книжа и дава възможност за пълен мониторинг по спазване на нормативните изисквания – конкретни правила, процедури и действия, произтичащи от законодателството в областта на капиталовия пазар и относимо към поведението в публичното пространство на една компания–емитент на ценни книжа. Чрез тази комплексна услуга ние Ви предоставяме възможност: 1) Да спазвате законовоустановените срокове, правила и процедури във взаимоотношенията Ви с Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), „Централен депозитар” АД (ЦД), Държавна агенция „Национална сигурност” (звеното Агенция за финансово разузнаване) и т.н.; 2) Да възлагате и да получавате конкретни разработки, материали и документи, свързани с инвестиционно консултиране и финансиране на бизнеса Ви; 3) Да получавате навреме професионални съвети и консултации; 4) Да знаете точно кога и какви точно конкретни действия сте длъжни да извършвате като емитент на ценни книжа; 5) Да пестите време и да сте винаги „в час” с непрекъснато изменящата се нормативна уредба в областта на капиталовия пазар. Консултантската услуга дава възможност за гъвкавост, като се разработва съобразно конкретните нужди на всеки потребител. Учредяване и лицензиране на акционерни дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/, управляващи дружества /УД/ и договорни фондове /ДФ/. За физически и юридически лица: Изготвяне на финансови анализи на компании, търгувани в страната и чужбина. Предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на финансовите инструменти или преценка за инвестиране, в т.ч. преценка относно вида, позициите и цената на финансовите инструментижа, които ще представляват обект на инвестиране.

Авал Ин АДwww.aval-in.com »

Предназначение: Подобряването на условията за живот и труд в България зависи от развитието на конкурентноспособно селско и горско стопанство. За България е приоритет да се подпомогнат фермерите за адаптиране на производството им към европейските стандарти. Българският земеделски и селскостопански сектор има достъп до средствата от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони чрез Националната програма за развитието на селските райони 2007 - 2013 г. Общ бюджет - 2 922,5 млн.евро. Период на действие на програмата - 7 години (2007 - 2013 г.).

Елана Трейдингwww.elana.net »

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Имоти” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. Инвестиционна стратегия и политика: Инвестиционната стратегия на „ДСК Имоти” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Профил на типичния инвеститор: „ДСК Имоти” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, при поемане на по-голям риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план. Информация за разходите: Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Имоти” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи.

Банка ДСКwww.dskam.bg »

Инвестициите във възобновяема енергия на групата ЕЛАНА се управляват от ЕЛАНА Холдинг АД. ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт е компанията в ЕЛАНА Холдинг, чийто фокус на дейността е разработване и финансово структуриране на възобновяеми енергийни проекти. През 2004 г. ЕЛАНА Холдинг АД се ориентира към ново бизнес направление – управление на активи в областта на енергийната ефективност. През 2005 г. дружеството спечели тръжна процедура за управлението на Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) и стана първият частен мениджър на публична финансова институция в България. ФЕЕ е създаден със Закона за енергийната ефективност, по междуправителствени споразумения между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка), Австрийското правителство и правителството на Република България. Фонд „Енергийна ефективност” е единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност в България. В консорциум с канадския консултант в областта на енергийната ефективност „Еконолер Интернешънъл” и българската Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект”, само за две години ЕЛАНА Холдинг АД утвърди ФЕЕ като водеща финансова институция на общинския, здравния и образователния сектор в България. Фондът два пъти получи приза на Световна банка „Best practice in Europe”.

Елана Трейдингwww.res.elana.net »

„Бета Корп” АД предлага на своите клиенти изчерпателни консултации и изготвяне на търгови предлагания. Търговото предлагане представлява предложение към всички текущи акционери да продадат своите акции на цена, предварително одобрена от Комисията за финансов надзор (КФН). Търговото предлагане защитава интересите на миноритарните акционери. Промяната на мажоритарния собственик в едно дружество би могла да доведе до промяна в управлението, предмета на дейност, устава и други значими за предприятието събития, върху които миноритарните акционери нямат контрол. Често търговото предлагане се използва и като метод за отписване на публично дружество от регистъра, воден при КФН, и спиране на търговията с неговите акции. За кого е услугата? Тази услуга е предназначена за лица, които са придобили пряко или чрез свързани лица, с изключение на случаите на първично публично предлагане, повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството. Задължението за тези лица произтича от чл. 149 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Законът за публично предлагане на ценни книжа задължително изисква отправяне на търгово предложение, когато един акционер придобива повече от 50 процента или 2/3 от гласовете в общото събрание на едно дружество. Търгово предлагане се осъществява в законово определени случаи, когато мажоритарният акционер и/или миноритарен акционер, с над 5% от капитала, в дадена публична компания е задължен или има желание да придобие допълнителен пакет акции. Офертата се отправя при фиксирана цена за една акция, обикновено включваща премия над текущата пазарна цена. В зависимост от размера на придобитите дялове, търговото предлагане е задължително или доброволно.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Компенсаторните инструменти са книжа издадени от съответните представители на Българската държава (ведомства, областни управи и поземлени комисии) за обезщетяване на лицата или техните правоприемници, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени. Инвестиционен посредник „Бета Корп” АД извършва търговия със следните компенсаторни инструменти: - поименни компенсационни бонове, издадени по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд / ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ/; - компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти / ЗОСОИ /.

Бета - Корпwww.beta-corp.com »

Horizon Commodity 1 е първият фонд тип „защитен капитал”, предназначен специално за български инвеститори от KBC Асет Мениджмънт. Това е фонд, който предлага 100% защита на капитала, като инвестициите му са свързани със стоков индекс на цените на 6 суровини – суров петрол, алуминий, мед, цинк, никел и олово. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага фонда на българския пазар от името на белгийския фонд мениджър. Групата KBC управлява активи за 150 млрд евро, разпределени в над 2000 фонда, като нейното управляващо дружество е въвело едни от първите секторни и тематични фондове в Европа. От 1993 г. KBC въвежда фондове тип „защитен капитал”, които вече са 865 и покриват разнообразие от структурирани продукти с различни рискови профили, превръщайки се в пазарен лидер в този сегмент на европейския пазар. Кои са основните параметри на фонда? Белгийски структуриран продукт, специално предназначен за български инвеститори на територията на България; Фонд тип „защитен капитал” - структуриран е да дава 100% защита на инвестицията на вложителите на падежа на фонда; Срок на фонда – 3 години: 9 юни 2008 г. – падеж 29 юли 2011 г.; Валута на фонда – EUR; Базова стойност на 1 акция = EUR 100; Фондът осигурява 100% защита на капитала на падеж, като инвестира първоначално набраните вложения в безрискови инструменти с фиксирана доходност; Защитата на капитала се отнася до стойността 100 евро за 1 акция; Печалбата за инвеститорите на фонда се генерира, като се използват приходите от лихви от инструмента с фиксираната доходност за закупуването на опции, предоставящи възможност за печалба от базовия актив при настъпването на падежа на фонда. Базовият актив е стоков индекс, който следи движението на цените на 6 суровини (алуминий, мед, цинк, никел, олово и суров петрол); Рисков профил – нискорисков до балансиран; Нетната стойност на активите на фонда и цената на акция се изчисляват 2 пъти месечно; Акции се купуват и продават през целия период на фонда; На падежа инвеститорите получават 100% от вложението (защитените 100 евро на 1 акция) плюс определена част от увеличението на стойността на стоковия индекс /определя се по коефициент на участие/.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие. Най-общо, програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга. За тази цел Оперативната Програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

Елана Трейдингwww.elana.net »

Инвестиционен посредник “Бул Тренд Брокеридж” ООД, посредством сключване на договори за доверително управление, предоставя на клиентите си индивидуални услуги, свързани с управлението на клиентски парични средства и ценни книжа. Самата услуга е предназначена за клиенти, които предпочитат да предоставят средства на професионален инвеститор, какъвто е инвестиционният посредник, който да взема конкретни инвестиционни решения и по този на чин да реализира доходност за сметка на клиентите. Клиентите сами определят приложното поле на своите инвестиции, като задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти (приложение към договора за доверително управление), в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка. По този начин, съобразно инвестиционния риск, който е готов да поеме клиентът, се формира и неговата доходност. Клиентите по доверително управление получават на всеки шест месеца отчет за сключените за тяхна сметка сделки, а при поискване и на по-къс интервал. Самите договори за доверително управление могат да бъдат сключени и прекратени по всяко време от страна на клиента. Прикачени файлове Договор за доверително управление Приложения към Договор за доверително управление

Бул Тренд Брокериджwww.bulltrend-bg.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове