Инвестиции

Реклама
Търсене

Инвестиционни продукти

ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации" е ниско рискова колективна инвестиционна схема, предназначена за консервативен тип инвеститори, които са склонни да влагат средствата си нискорисково и предпочитат нискорискова инвестциия пред възможността за високо-рискова доходност. Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 1 година. Инвеститорът в дялове на ДФ “ОББ Платинум Евро Облигации” има дългосрочни инвестиционни цели за нарастване стойността на инвестираните от него средства чрез реализиране на умерена доходност (капиталови печалби, доходи от лихви и дивиденти), като същевременно бъде минимизиран рискът от инвестирането в ценни книжа. Типичният инвеститор в дялове на ДФ “ОББ Платинум Евро Облигации” търси професионално управление на инвестираните си средства, висока ликвидност и ниско ниво на риск.

ОББ Асет Мениджмънтwww.ubbam.bg »

Основна цел на ДФ “ОББ Премиум Акции” е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства, чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3-5 години. ДФ “ОББ Премиум Акции” е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на фонда.

ОББ Асет Мениджмънтwww.ubbam.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕAД е член на Българската Фондова Борса – София АД и Централен Депозитар АД. В качеството на инвестиционен посредник, Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага на своите клиенти пълната гама услуги на българския капиталов пазар: Покупко/продажба на акции и облигации, листвани на Българската фондова борса Първично публично предлагане на ценни книжа Консултации по инвестиционни проекти Организиране на търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа Инвестиционно посредничество и анализ на приватизационни сделки Търговия с компенсаторни инструмети (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, поименни конменсационни бонове) Издаване на депозитарни разписки В допълнение, Райфайзенбанк (България) ЕAД осигурява достъп до всички чужди капиталови пазари в основните финансови центрове – Виена, Лондон, Франкфурт, Ню Йорк, и др., включително продукти като: Акции Дялове на инвестиционни фондове Индексни сертификати, структурирани на базата на основните индекси на капиталови пазари като DJIA, NASDAQ, SP 500, DAX, и др.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

От декември 2003 г. Общинска банка АД е постоянен участник на пазара на български национални възпоменателни, чуждестранни инвестиционни монети и други ценности. Банката предлага на инвеститори и колекционери – граждани и фирми, някои от най-популярните златни и сребърни инвестиционни монети, кюлчета и други видове инвестиционно злато, чиято автентичност е гарантирана със сертификат. Съвместно с фирма “Глобал коинс енд медалс”, Общинска банка АД предлага изключителната възможност да бъде закупено инвестиционно злато в реално време, в практически неограничени количества, като по този начин клиентът получава физическото злато веднага при закупуването му. Клиентите на Общинска банка АД могат да закупят за себе си или за ценен и красив подарък златни и сребърни колекционни монети и специални емисии с лимитиран тираж, тематични комплекти и колекционни серии. Изключително богатият избор от монети и лимитирани монетни колекции, който Общинска банка АД предлага, е гарантиран, в рамките на квотите за България, от споразуменията за представителство на територията на страната на “Глобал коинс енд медалс” ООД с водещите световни монетни дворове и емисионни банки. Банката предлага и богата гама от колекционни предмети и престижни подаръци, свързани с банковата дейност и благородните метали. Ценностите могат да бъдат закупени в Централно управление и финансовите центрове на банката съгласно ценоразпис, изготвян ежемесечно, в зависимост от борсовите цени на вложените в тях благородни метали. Банката предлага процедура за доставка на инвестиционно злато по индивидуална заявка с авансово плащане, в съответствие с попълнена от клиента заявка по образец.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска Банка АД е активен участник на валутните пазари и извършва касови сделки и търговия по сметка на основните валути. Общинска банка АД предлага на своите клиенти и контрагенти покупко-продажби на основните чуждестранни валути срещу български левове, както и арбитражни операции с чуждестранни валути. Банката извършва следните валутни сделки в страната и чужбина: Покупко-продажби на валута срещу левове със спот вальор. При тази сделка валутите се купуват и продават по цени договорени сега, с доставка два дни след датата на договаряне. Покупко-продажби на валута срещу левове с вальор форуърд. По своята същност форуърдът е договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута, при което валутите се купуват и продават по цени договорени сега, но с доставка на бъдеща договорена дата по т. нар. форуърд курс, без да е необходимо прехвърляне на средства преди уговорената бъдеща дата. Покупко-продажби на валута срещу друг вид валута със спот вальор. Покупко-продажби на валута срещу друг вид валута с вальор форуърд.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД предлага пълен пакет финансови услуги във връзка с подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти на общини и корпоративни клиенти. Чрез своята мрежа от международни партньори банката е в състояние да предложи конкурентни условия, отговарящи на специфичните изисквания на клиентите, като по този начин гарантира оптималната ефективност на техните инвестиционни проекти. Обхват на инвестиционните проекти, представляващи интерес за Банката: Градска инфраструктура Публична и частна транспортна инфраструктура Централни отоплителни системи Газификация Енергийна ефективност Водопровод и канализация Екология Корпоративни капиталови инвестиции Строителство Търговия и туризъм Информационни технологии Промишлени иновации

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Улесняване сътрудничеството между публичния и частния сектор чрез финансиране на инвестиционни проекти на публично-частни дружества, създаващи конкурентни стоки, продукти и услуги в съответствие с обществения интерес, водещи до увеличаване ефективността и прозрачността на управление на публичните разходи. Oсигуряване финансиране на проекти по предприсъединителните и структурни фондове на ЕС Кой отговаря на условията за кандидатстване? Публично-частни проекти, разработени от малки и средни предприятия (по критериите на закона за МСП) и общини с над 10 000 души население. Проекти се приемат за разглеждане след предварителен подбор и тест, осъществяван от експерти и консултанти на банката. Какви инвестиции отговарят на условията за финансиране? Всяка обществено полезна, икономически ефективна и екосъобразна инвестиция на територията на съответната община, осъществявана от публично-частни дружества във всички стопански отрасли и сектори, произвеждащи социален и обществен ефект. Размер на кредитите. Минималният размер на всеки кредит е 100 000 лева. Собствено участие на кредитоискателя. Размерът на собственото участие на кредитоискателя трябва да бъде минимум 25 % от стойността на финансираната инвестиция (без ДДС). Условия по кредитите. Срок - от 4 до 10 години. Гратисен период до 3 години. Лихва - съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията. Лихвата по кредита се дължи ежемесечно. Погасяването на главницата започва след гратисния период и се договоря индивидуално с всеки кредитополучател. Обезпечението е в съответствие с банковата нормативна уредба. При определени условия банката отпуска кредита при облекчени изисквания за обезпечение (до 85% от сумата на кредита) благодарение на гаранция, издадена от Европейския Инвестиционен Фонд по многогодишната програма за малки и средни предприятия на Европейската общност. За обезпечение на кредита се приемат и активи - предмет на инвестиционния проект.

Българска Банка за Развитиеwww.bbr.bg »

Цел: Текущо финасиране и оборотни средства. Размер По договаряне. Срок на издължаване До 3 месеца Годишен лихвен процент По договаряне; Обезпечение Корпоративни ценни книжа. Такси и комисиони Няма Допълнителни условия Корпоративните ценни книжа предмет на обезпечение по сделката трябва да са на публично дружество, което е прието за търговия на БФБ. Допълнителни услуги Възможност за депозитни сметки с гъвкаво управление на паричните средства.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Дяловете на фонда са подходящи за лица, които търсят защита за първоначалната си инвестиция и възможност да генерират капиталова печалба. Фондът възнамерява да реализира инвестиционните си цели, поемайки нисък до умерен риск. Характеристика на типичния инвеститор: "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" не е препоръчителен за инвеститори, които преследват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба. Инвестирането в дялове на фонда е насочено както към индивидуални, така и към институционалните инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция в ценни книжа с възможност бързо да продадат част или всички свои дялове и да получат тяхната стойност, включително реализираната доходност.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

Стартира дейността си средата на месец март 2006 година. Алтернатива на депозитите, която инвестира набраните средства на паричния пазар – ДЦК, ипотечни и корпоративни облигации и депозити. Изключително сигурна и консервативна инвестиция с висока ликвидност и най-ниска степен на риск. Характеристика на типичния инвеститор: Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които: желаят да инвестират в разнообразен портфейл от финансови инструменти. търсят сравнително висок доход и растеж на спестяванията си, при поемането на ниско до умерено ниво на риск. търсят ликвидна инвестиция в ценни книжа с възможност бързо да продадат част или всички свои дялове и да получат тяхната стойност, включително реализираната доходност. Инвестиционни цели на договорния фонд: Основната цел на договорен фонд “Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар” е да осигури на своите инвеститори запазване на реалната стойност и нарастване на направените инвестиции във времето чрез реализиране в условията на нисък до умерен риск на лихвен и капиталов доход, който е по-висок от дохода при алтернативните форми на инвестиране на частен капитал.

Райфайзен АСЕТ МЕНИДЖМЪНТwww.ram.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове